“IJsbaan moet op huidige plek in Westenholte blijven”

Zwolle – De Swollwachtfractie gaat het college in Zwolle vragen een verhuizing van de ijsbaan in Westenholte te heroverwegen. De fractie is woensdag in het bezit gekomen van een afschrift van een brief aan het college, verzonden door drie doelgroepen uit Westenholte, te weten: de Wijkvereniging WVF, de IJsvereniging WVF én de bewoners van de Zalkerdijk. Zij zijn tegen een verplaatsing van de ijsbaan.

In dit schrijven, wordt het college gevraagd de mogelijkheid tot bebouwing op de ijsbaan in Westenholte te heroverwegen, respectievelijk van deze plannen af te zien én wordt tevens gevraagd initiatieven te nemen richting het laten voortbestaan van dit cultureel erfgoed, de ijsbaan op de huidige locatie. Naar het oordeel van Swollwacht wordt er in dit schrijven niet geheel ten onrechte op gewezen, dat Westenholte een prachtige wijk van Zwolle is; een zogenaamd dorp in de stad met aan de westkant van het dorp een prachtige groene schil, die zich doortrekt tot aan de IJssel. Swollwacht onderschrijft dit en wil dan ook, dat dit stukje prachtig groen voor deze wijk behouden blijft.

De raad heeft zich in 2006 unaniem uitgesproken voor het behoud van de ijsbaan voor Westenholte. Swollwacht: “Toen reeds vond u ons op uw weg en heeft onze fractie u aangegeven, géén spade de grond in voor woningbouw op de locatie ijsbaan, alvorens er een nieuwe en aanvaardbare ijsbaanlocatie voor de IJsvereniging WVF is gevonden.” 

“Momenteel is het prachtig winterweer in heel Nederland, dus ook in Westenholte. De laatste dagen wordt op de baan in Westenholte door duizenden schaatsliefhebbers uit Zwolle en wijde omgeving geschaatst. Uniek, zoals ook in de brief staat geschreven. Schaatsen in de buitenlucht, schaatsen op natuurijs.”

De Swollwachtfractie vraagt uw college dan ook alle aandacht te besteden aan het gestelde in de brief van de Wijkvereniging WVF, de IJsvereniging WVF én de bewoners van de Zalkerdijk gedateerd 31 december 2008. Ook volgens onze fractie zijn er nog te veel onduidelijkheden over de kosten en haalbaarheid betreffende de plannen rondom de bebouwing van de ijsbaan in Westenholte en t.a.v. de voorbereidingen om dit plan te kunnen verwezenlijken.

Daarom wenst de Swollwachtfractie van het College antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.       

1.      Om geschikt te worden gemaakt als woningbouwlocatie dient de huidige ijsbaanlocatie één meter te worden opgehoogd, hiervoor dient een “tijdelijke ontsluiting” (voor ongeveer 5 jaar over de Zalkerdijk) te worden aangelegd om de zandsupplementatie op de ijsbaan mogelijk te maken.

a.      Bent u met ons van mening, dat de lasten van de aan te leggen ontsluitingsweg de baten, alsmede de overlast kunnen overstijgen?

b.      Bent u met ons van mening, dat er aan de historische waarden van de Zalkerdijk géén schade dient te worden aangebracht? Het is toch cultuur historisch erfgoed en uniek in Nederland?

2.      Als mogelijk alternatieve locatie wordt voor de ijsbaan wordt een stuk grond aan het            Trompetterpad genoemd.

a.      Kunt u ons aangeven, wat de afmetingen zijn van deze alternatieve (wedstrijd) ijsbaanlocatie?

b.      Kunt u aangeven, of de ondergrond van deze alternatieve (wedstrijd) ijsbaanlocatie geschikt is voor het aanleggen van een ijsbaan? (t.w.: is het veengrondstructuur).

c.       Bent u met ons van mening, dat de kosten voor verplaatsing van de ijsbaan naar een andere “alternatieve locatie” erg hoog kunnen zijn?

d.      Kunt u ons toezeggen, dat er op de nieuwe locatie een clubhuis – met uitgebreide horecavoorzieningen en kleedruimtes – voor de ijsvereniging WVF wordt gerealiseerd?

e.      Bent u met ons van mening, dat de woningbouwplannen en de ontbrekende duidelijkheid een bedreiging vormen voor de plm. 1750 leden van de IJsvereniging WVF en er daardoor veel onrust ontstaat in Westenholte?

Bent u met ons van mening, dat de gemeenschap niet met een onherstelbare schade van verwijdering van de ijsbaan of mogelijk financiële lasten mag/kan worden opgezadeld?

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht

Freddy Eikelboom, fractievoorzitter Swollwacht.

Bijlage:

Geachte gemeenteraadsleden

Geacht college

Sinds 2002 zijn er plannen voor bebouwing van de ijsbaan in Westenholte. In het kader van rood voor rood zijn er plannen ontwikkeld. De beoogde opbrengsten van die plannen bedragen 1,1 miljoen Euro.

Westenholte is een prachtige wijk van Zwolle; een zogenaamd dorp in de stad. Aan de westkant van het dorp bevindt zich een prachtige groene schil, die zich doortrekt tot aan de IJssel.

In juni 2005 is door een aantal verenigingen van Westenholte zelf een wijkvisie opgesteld. Deze wijkvisie is mede de basis geweest voor de wijkanalyse die in februari 2006 is vastgesteld in de gemeenteraad van Zwolle. In de wijkvisie is een passage opgenomen betreffende de ijsbaan. De raad heeft zich in 2006 unaniem uitgesproken voor het behoud van een ijsbaan in Westenholte op dezelfde plaats of op een andere locatie in Westenholte.

Alle jaren vanaf 2002 tot nu toe zijn de plannen rondom de bebouwing onduidelijk gebleven. Data, ontsluiting en kosten voor verplaatsing waren lange tijd onbekend. Communicatie met de ijsvereniging WVF en wijkvereniging WVF of informatie op diverse wijkplatforms ontbraken of waren minimaal.

Op het wijkplatform van november 2008 zijn de eerste plannen kenbaar gemaakt.

Het meest opvallend was een ’tijdelijke’ ontsluiting van 5 jaar over de Zalkerdijk heen om de zandsupplementatie op de ijsbaan mogelijk te maken. Een aantal bewoners van de Zalkerdijk heeft hierop gereageerd richting de gemeente Zwolle. Diverse publicaties in de plaatselijke courant bevestigen de onrust.

Alternatieven door de wijk zelf of om de wijk heen zijn om diverse redenen ook slechte keuzes. Onduidelijkheid is er ook over de (veen)grondstructuur onder de ijsbaan.

Het is aannemelijk dat de lasten van ontsluiting de baten overstijgen.

Het is aannemelijk dat de kosten voor verplaatsing naar een mogelijke alternatieve locatie aan het Trompetterpad hoog zijn.

Het is mogelijk dat er op de huidige ijsbaangebouwd gaat worden voordat er een alternatieve locatie voor de ijsbaan beschikbaar is.

Het is duidelijk dat er veel overlast zal zijn voor aanwonenden.

Het is duidelijk dat de plannen leiden tot veel onrust in Westenholte.

Het is een bedreiging voor duizenden schaatsliefhebbers in Zwolle.

Het is deze week winterweer in Nederland. Uniek is de mogelijkheid tot schaatsen op de ijsbaan in Westenholte. Hoewel schaatsen in de buitenlucht in Nederland de laatste jaren meer uitzondering dan regel is, maakt de mogelijkheid het juist uniek.

Het is een uitgelezen voorbeeld van cultureel erfgoed.

Het is niet verstandig deze mogelijkheid voor een onbekend batig saldo uit te voeren.

Het is niet aanvaardbaar om de gemeenschap met mogelijke financiële lasten op te zadelen.

Het is doodzonde dat de gemeenschap met onherstelbare schade van verwijdering van de ijsbaan wordt opgezadeld.

Aan U vragen we de mogelijkheid tot bebouwing op de ijsbaan te heroverwegen.

Verstandig is het om van de plannen af te zien.

Wij vragen u initiatieven te nemen richting het laten voortbestaan van de ijsbaan op deze locatie,

“Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”.

Meerdere malen heeft de wijkvereniging en de ijsvereniging aangegeven mee te willen denken over andere mogelijkheden en plannen. Wij stellen ons coöperatief en constructief op. Dit aanbod herhalen we bij deze.

 

Met vriendelijke groeten

 

Namens de wijkvereniging

R.L. van Tellingen

Secretaris wijkvereniging WVF

 

Namens de ijsvereniging

Hans Beintema

Secretaris ijsvereniging WVF

 

Namens de bewoners aan de Zalkerdijk

W. aan het Rot

Artikel delen:
Reacties 7
 1. ijsbaan
  Wat is men weer eens kort van geheugen bij zwolwacht.Er is een overeenkomst gesloten met de provinsie met als doel westenholte van bejaarden woningen te voorzien achter het kerkhof.
  Om vrijstelling te krijgen voor de miljeu vergunning (geluid) moest men dit afkopen ,de woningen die geplend staan voor de ijs baan moeten deze afkoopsom genereren.De vraag is dan ook aan zwolwacht willen jullie geen vel begeerde bejaarden woningen niet meer zonder het natuurschoon rondom westenholte geweld aan te doen.Over bestuurlijke besluitvorming maar niet te spreken. 😉


  ⚠️ Meld

 2. Misschien dat de gemeente eens moet luisteren naar de bewoners van de wijk i.p.v. te kijken hoe ze de beurs weer kunnen spekken en weer een stukje geschiedenis van Westenholte vernietigen.  ⚠️ Meld

 3. http://www.zwolle.nl/cms/Bis.n…enDocument
  Ach,

  Paragraaf 1.1.2 zegt genoeg.
  Beschrijving beoogd resultaat van het project (inclusief afbakening)
  Het beoogd resultaat van dit project is woningbouw op de locatie IJsbaan Westenholte waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van 2-onder-1-kap woningen. Het project moet minimaal ?? 1,13 miljoen winst opleveren.


  ⚠️ Meld

 4. ijsbaan Westenholte
  Beste (voornaam)naamgenoot,
  Allereerst staan in jouw berichtje diverse taalfouten. Als je iets schrijft leer dan eerst je eigen taal “goed” te schrijven.
  De bejaardenwoningen hebben niets te maken met de eventuele bouw van woningen op de huidige ijsbaan.
  Bejaardenwoningen (een bejaardencomplex) worden in Westenholte in de Noordschil gebouwd en zijn bestemd voor de eventuele bejaarden uit Westenholte. De opbrengst van de grond van de ijsbaan gaat naar de provincie Overijssel en door alle voorzieningen die getroffen moeten worden zullen de kosten hoger zijn dan de opbrengst. Denk hierbij aan een nieuw aan te leggen bouwweg, zandsupplementatie, overlast bewoners Zalkerdijk, enz.


  ⚠️ Meld

 5. Taalfouten hebben ook niets te maken met een inhoudelijke reactie meneer Jan K. Verder heb ik niets inhoudelijks te melden behalve dat ik het gewoon even kwijt wou.


  ⚠️ Meld

 6. Brief Swollwacht:

  Geacht college,

  Onze fractie heeft uw brief met kenmerk gb4-2009.012, versie 1 dd. 20 januari 2009
  inzake door fractie ontvangen brief van verenigingen uit Westenholte over opschorten bouwplannen ijsbaan Westenholte gelezen, herlezen en nogmaals herlezen.
  Onze fractie is daarna tot de conclusie gekomen, dat dit schrijven niets anders is dan een KIR-
  briefje (of te wel: Kluitje in het rietbriefje).

  1.⤽Tijdelijke ontsluiting⤝ voor ongeveer vijf jaar over de Zalkerdijk⤝.
  Het is ons bekend, dat de Zalkerdijk niet is aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Ook is ons bekend dat de Zalkerdijk géén onderdeel is van een beschermd stads- of dorpsgezicht en deze dijk wél cultuurhistorische waarde bezit, omdat het één van de oudste dijken in Nederland is en reeds vanaf de 13e eeuw bestaat.
  Dat is ook de reden, dat wij niet zullen toestaan, dat er aan de Zalkerdijk schade wordt toegebracht, in welke mate dan ook.

  Uw plannen om voor het geschikt maken van de huidige ijsbaan als woningbouwlocatie, waarvoor een ⤽tijdelijke ontsluiting⤝ voor ongeveer vijf jaar over de Zalkerdijk dient te worden aangelegd om de zandsupplementatie op de ijsbaan mogelijk te maken, wijzen wij dan ook af. Deze optie is voor ons onaanvaardbaar.

  Onze fractie is de mening toegedaan dat, wanneer de Zalkerdijk ongeveer vijf jaar lang intensief zal worden gebruikt als ⤽tijdelijke ontsluiting⤝ voor bouwwerkzaamheden, niet voorkomen kan worden, dat er schade aan de Zalkerdijk e/o omliggende panden kan/zal ontstaan.

  2. Nieuwe locatie ijsbaan aan Trompetterspad.
  U geeft aan, dat er een nieuwe locatie voor de ijsbaan is gevonden aan het Trompetterspad van ca. 3 ha met een vorm, die minder gunstig is dan de huidige locatie van 2,7 ha groot maar waarop een 400 meter en 160 meter baan gerealiseerd kunnen worden.

  Onze fractie is intussen in het bezit van de tekening gekomen en zet er vraagtekens bij of deze baan wel veilig is om als wedstrijdbaan gebruikt te worden. De baan geeft op diverse plaatsen weinig uitglijd mogelijkheden met alle gevaren van dien en wij vragen ons dan ook af of de ijsvereniging WVF inderdaad reeds toezeggingen heeft gedaan, tevreden te zijn met deze locatie.

  Ook zijn wij als fractie benieuwd naar de resultaten van het bodemonderzoek en willen deze ?? wanneer deze binnen zijn – graag van u ontvangen. De realisatie van een clubhuis (incl. horecavoorziening en kleedruimtes) zal onze fractie blijven volgen, want u kent onze mening in deze: ⤽Géén spade de grond in of eerst moet er een nieuwe en aanvaardbare ijsbaan liggen⤝.
  Onze fractie zal er dan ook nauwlettend op toezien, dat er beslist géén bouwwerkzaamheden op de huidige ijsbaan worden uitgevoerd alvorens de ijsbaan op de nieuwe locatie gerealiseerd zal zijn.

  3. Uitgave van ± 55 particuliere kavels Westenholte ijsbaan.
  Onze fractie vindt het nog steeds onaanvaardbaar dat er op de huidige ijsbaan in de toekomst ± 55 particuliere kavels uitgegeven gaan worden (vrije sector en 2 onder 1 kapwoningen). Wij zijn nog steeds van mening, dat Westenholte hierop niet zit te
  wachten. Er staan in de duurdere klasse nog steeds een groot aantal woningen te koop in Westenholte. Sommige reeds bijna een jaar e/o meer dan een jaar.

  Wij vragen nogmaals aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen.
  De 34 van de 46 woningen op de locatie Stins – bestemd voor senioren – zijn bij lange na nog niet genoeg om aan de vraag naar seniorenwoningen te voldoen.

  Onze fractie vraagt uw college dan ook dringend in heroverweging te nemen of de uitgifte van de kavels wel verstandig is én of deze inderdaad zullen voorzien in een woningbouwbehoefte.

  Met vriendelijke groet,

  Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.  ⚠️ Meld

Reageer