Zwolle versterkt rekenkamerfunctie

Zwolle versterkt rekenkamerfunctie

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle versterkt de Rekenkamercommissie van Zwolle met extra menskracht en budget. Hierdoor kan de Rekenkamercommissie aan meer onderwerpen aandacht besteden en directer inspelen op vragen van de gemeenteraad en inwoners.

De Rekenkamercommissie beoordeelt met een onafhankelijke bril of het gemeentebestuur doelmatig, effectief en rechtmatig werkt. Er zijn direct al twee onderwerpen opgepakt: het gemeentelijke ouderenbeleid en de eventuele oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf.

Elke gemeente in Nederland heeft een onafhankelijke Rekenkamer of Rekenkamercommissie, ter ondersteuning van de gemeenteraad. Een rekenkamercommissie oordeelt als een onafhankelijke ‘waakhond’ over het handelen van het gemeentebestuur (college van burgemeester en wethouders en/of gemeenteraad). Dit doet de rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen waarover de gemeente beleid maakt of uitvoert. De rekenkamercommissie kijkt daarbij of: het beleid voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
de middelen (geld/mensen) op de juiste manier worden ingezet (doelmatigheid);
voldaan wordt aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid).

De resultaten van het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen, rapporteert de Rekenkamercommissie aan de gemeenteraad. Die kan zo nodig het beleid aanpassen. Met haar onafhankelijke en kritische blik draagt de Rekenkamercommissie bij aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zwolle.

Rekenkamer die past bij 130.000 inwoners

De rekenkamercommissie van Zwolle bestaat uit twee externe leden (waaronder de voorzitter) en vier raadsleden. De twee externe leden zijn eerder dit jaar door de gemeenteraad aangesteld. Tot dan toe had de gemeente Zwolle een bescheiden rekenkamerfunctie, voor een stad van 130.000 inwoners. Met de nieuwe samenstelling en de extra middelen kan de rekenkamercommissie tot de benodigde doorontwikkeling komen. De versterkte Rekenkamercommissie heeft onder meer de volgende plannen: het aantal onderzoeken verhogen van één naar twee á drie per jaar;
opstellen van beknopte ‘inspiratiebrieven’ voor de gemeenteraad;
de gemeenteraad op andere wijze ondersteunen, bijvoorbeeld met een expertsessie of rekenkamerbrief, voorafgaand aan besluitvorming over nieuw beleid.

Zwolle aantrekkelijk voor ouderen?

Op dit moment zijn er al twee nieuwe onderzoeken gestart. Het eerste onderzoek betreft het ouderenbeleid. Er is in de huidige bestuursperiode extra aandacht geschonken aan het aantrekkelijker maken van Zwolle voor ouderen. Hiervoor is een seniorenagenda opgesteld. De rekenkamercommissie wil onderzoeken hoe deze seniorenagenda werkt en of de seniorenagenda bijdraagt aan de doelstelling om Zwolle aantrekkelijker te maken voor ouderen. Daarvoor worden ook enquêtes gehouden onder oudere inwoners van Zwolle. De resultaten van dit onderzoek worden komend voorjaar verwacht.

Een gemeentelijk warmtebedrijf?

Daarnaast wil de rekenkamercommissie komen tot een rekenkamerbrief over eventuele gemeentelijke deelname aan een warmtebedrijf. Dit speelt bij de geothermiebron in Zwolle Noord. Het college onderzoekt momenteel of de gemeente moet overgaan tot het oprichten van een warmtebedrijf om deze geothermiebron te benutten. De gemeenteraad neemt hierover een besluit in 2022. De rekenkamercommissie wil vaststellen of er voor de gemeenteraad voldoende informatie is om tot een goed besluit te komen over de oprichting van een warmtebedrijf en of deze informatie juist en volledig is. Naar verwachting wordt dit rond de jaarwisseling afgerond.

Rekenkamercommissie staat open voor suggesties

De Rekenkamercommissie bepaalt onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. Ook kan vanuit de gemeenteraad of door inwoners van Zwolle aandacht gevraagd worden voor bepaalde onderwerpen of onderzoeksvragen over het gemeentelijke beleid. Inwoners en organisaties kunnen de Rekenkamercommissie bereiken via rekenkamercommissie@zwolle.nlrekenkamercommissie@zwolle.nl. Nadere informatie over de rekenkamercommissie is te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad/rekenkamer

Artikel delen: