Nieuw bestuur Waterschap geïnstalleerd

Zwolle – Tijdens de eerste Algemeen Bestuursvergadering van 2009 is donderdag 8 januari het nieuwe bestuur van het Waterschap Groot Salland officieel geïnstalleerd. Daarna hebben de bestuursleden de formatie van het Dagelijks Bestuur (DB) vastgesteld. Gekozen en benoemd zijn: de heer J.F. de Jong uit Zwolle namens Water Natuurlijk; dhr. J. Laarman uit Dalfsen namens het CDA; de heer B.J. Jonkman uit Raalte namens de categorie Ongebouwd en de heer J. Oggel uit Schalkhaar namens de categorie Bedrijfsgebouwd. Het DB staat onder voorzitterschap van dijkgraaf S. Schaap. 

 Van links naar rechts: J.F. de Jong (Water Natuurlijk), J. Oggel (Bedrijfsgebouwd), S. Schaap (dijkgraaf), J. Laarman (CDA) en B.J. Jonkman (Ongebouwd)

In de afgelopen weken werd al een bestuursakkoord opgesteld door de vier eerder genoemde  fracties. Hierin staan 10 thema’s die de leidraad vormen voor een in de eerste helft van 2009 op te stellen bestuursprogramma. Dit bestuursprogramma – voor de periode 2009-2012 – zal uitgebreid ingaan op de beleidsambities en bijbehorende taken van het waterschap.Het waterschapbestuur vergadert zes keer per jaar in een openbare vergadering.

BESTUURSAKKOORD WATERSCHAP GROOT SALLAND 2009-2012

1.      Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, Millennium Development Goals en kennisdeling. 

Het waterschap heeft als overheid de taak om het goede voorbeeld te geven, ook als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. De rijksopdracht om duurzaam in te kopen wordt voortvarend opgepakt.  Als het gaat om het invullen van de eigen werkzaamheden en taken, wordt maatschappelijk verantwoord gehandeld. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan energiebesparing, aan de reductie van CO2-uitstoot en aan het vergroten van de eigen energievoorziening (slibgisting, verwerking van maaisel).

Het Waterschap draagt actief bij aan de Millennium Development Goals, onder meer door (internationale) kennisoverdracht.

2.      Waterschap als transparante overheid 

Het waterschap betracht maximale transparantie bij het bestuur en bij het uitvoeren van haar taken.  

Op bestuurlijk niveau betekent dit onder meer openbare bestuursvergaderingen, en -afhankelijk van de te behandelen onderwerpen – openbare themabijeenkomsten en/of hoorzittingen in het waterschapsgebied. 

Op uitvoerend niveau betekent dit dat maximale openheid en verantwoording wordt afgelegd over werkzaamheden en resultaten. Het doel is de goede dingen doen, en die goede dingen goed doen. Dit betekent dat: 

–     effectiviteit en efficiency in beeld worden gebracht door deelname aan (nationale)           benchmarks en vergelijkingen;

–          gebruik wordt gemaakt van een externe rekenkamer, die operationeel wordt in 2011;

–          het managementsysteem extern wordt gecertificeerd;

–     bij grote investeringen voor integrale projecten maatschappelijke kosten-batenanalyses worden uitgevoerd. 

3.      Financiën (tarieven) 

Het Waterschap dient doelmatig en efficiënt met zijn middelen om te gaan, waarbij gestuurd wordt op het hoogste maatschappelijke rendement.

De lastenontwikkeling moet kunnen worden gemotiveerd en onderbouwd. Bij de ontwikkeling van beleidslijnen is dit mede het uitgangspunt.

In de komende bestuursperiode zal worden nagegaan of er mogelijkheden zijn om de doelmatigheid verder te verhogen en de kosten te beheersen. Daarbij wordt aangesloten bij (nationale) benchmarks. Ook de in te stellen externe rekenkamer zal, naast vergroten van transparantie, bijdragen aan doelmatig beheer.

Het huidige kwijtscheldingsbeleid wordt gehandhaafd.

4.      Tempo uitvoeren KRW/Waternood 

De invoering van de maatregelen voortvloeiend uit de Kaderrichtlijn Water en WB21 wordt actief opgepakt, gericht op het voldoen aan de wettelijke termijnen. Daarbij wordt niet geanticipeerd op uitstel. 

5.      Inspelen op nieuwe Deltaplan (plan Veerman) 

Het Waterschap neemt een proactieve rol in bij de ontwikkeling van het nieuwe Deltaplan. De potentiële gevolgen voor het gebied van Waterschap Groot Salland rechtvaardigen dit. Eén en ander betekent dat Waterschap Groot Salland directe bemoeienis bij de planontwikkeling nastreeft. 

6.      Communicatie/interactie 

De communicatie van het Waterschap met ingezetenen en andere belanghebbenden zal worden geïntensiveerd. Daarbij worden vier invalshoeken verder ontwikkeld:  

–     Algemene voorlichting en communicatie: gericht op het vergroten van bekendheid – en daarmee draagvlak – bij de ingezetenen en andere belanghebbenden. Hiervoor wordt een strategie opgezet;

–         Communicatie rond projecten: wordt geïntensiveerd. De lokale belanghebbenden worden in een vroeg stadium actief  geïnformeerd over nieuwe plannen en betrokken bij nieuwe plannen;

–         Communicatie over uitvoering van plannen, beheer en onderhoud: er komt een systeem  (bijvoorbeeld een informatiesite) waarmee de planning van werkzaamheden wordt gemeld;

–         Educatie en voorlichting: is vooral gericht op het onderwijs, waarbij kennis wordt gebracht én gehaald. Hierbij zal waar mogelijk worden samengewerkt met derden, maar met behoud van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het waterschap. 

7.      Gebruik landbouwgrond voor watersysteem en/of natuur 

Door een slimme stapeling van functies water-landbouw en water-natuur kan in vele gevallen optimaal gebruik worden gemaakt van gronden en oppervlakken.

Bij een dergelijke stapeling wordt gezocht naar een optimale maatschappelijke invulling – economie (blauw-groene diensten en totale maatschappelijke kosten), duurzaamheid en grondgebruik.

Stapeling is niet overal mogelijk. Voor de uitoefening van haar taken en de uitvoering van projecten zal het waterschap indien nodig gronden verwerven of uitruilen. Uitgangspunten daarbij zijn maximaal overleg met betrokkenen, vrijwilligheid bij grondverwerving en marktconforme schadeloosstelling. 

8.      Samenwerking met derden 

Waterschap Groot Salland zoekt actief samenwerking met derden, meerwaarde wordt verwacht in termen van efficiency, effectiviteit of maatschappelijke baten. Daarbij wordt gedacht aan gemeenten en provincie (waterketen, vergunningverlening, stedelijk water, watertoets), maar ook aan bedrijven (uitbesteden, combineren van projecten, behandelen afval(water)stromen), kennisinstituten en kennisdragers (bundeling van kennis en onderzoek, bijvoorbeeld STOWA), en andere waterschappen (benchmarks). 

9.      Regeldruk 

Bij het formuleren van beleid zal het Waterschap oog houden op het voorkómen van onnodige regeldruk. Waar relevant kan het invoeren van nieuw beleid en regulering vooraf worden gegaan door veld- of pilotonderzoek. 

10.  Recreatie 

Hetwaterschap ondersteunt de ontwikkeling van watergebonden en watergerelateerde recreatie in haar beheersgebied. Waar mogelijk zal het waterschap hieraan medewerking verlenen bij initiatieven van derden. 

Waterschap Groot Salland zal in 2009 een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen met het openstellen van (schouw)paden bij andere waterschappen en terreinbeheerders. Daarbij zal expliciet worden ingegaan op aard en omvang van kansen en bedreigingen, en de wijze waarop deze beheerders daarmee omgaan.

Waterschap Groot Salland zal in 2010 haar beleid inzake recreatief medegebruik actualiseren, op basis van een positieve ‘ja, mits’ benadering, waarbij de resultaten van het uitgevoerde onderzoek een grote rol spelen. 

 

Artikel delen:
Reacties 8
 1. nou ff paar jaartjes de zakken vullen en weer plaats maken voor andere oude jobhoppers. ik zie sommigen wel eens op de parkeerplaats snel ff de stukken lezen voor de vergadering. paar kopjes koffie en hup weer de auto in, weer verdiend waar een ander een hele week voor moet werken.


  ⚠️ Meld

 2. Met een paar Engelse teksten in je verhaal lijkt het net of je op hoog bestuurlijk niveau de boel aan stuurt.
  Of moeten ze de onder ambtenaren populaire cursus begrijpelijk Nederlands schrijven nog volgen.  ⚠️ Meld

 3. Ikke, ik zie toch echt het gebruik van vrij eenvoudig, enigzins zakelijk Nederlands. Dat is niet ongebruikelijk bij het opstellen van het bestuursakkoord. Prima, wanneer je de tekst niet begrijpt, maar ik zie niet in waarmo dit bij de schrijver van deze tekst zou liggen.
  Overigens het enige Engels is een internationale term, waarin verschillende landen een krabbel hebben gezet, om wereldproblematiek aan te pakken. Even googelen en je weet het. Heeft volgens mij niet zoveel met hoogdoenerij te maken.  ⚠️ Meld

 4. zakkenvullers
  Zal mij benieuwen met hoeveel de waterschapslasten dit jaar weer naar boven zullen gaan.
  Met dit stelletje zakkenvullers.En dan natuurlijk met dat Schaopje veurop. Die hef al zo veul geld eu kost dai weij nie weetn.
  Gauw opheffen en onderbrengen bij de PROVINCIE!!!!!!!!!


  ⚠️ Meld

Reageer