Kritiek op hantering sportaccommodatiebeleid

Zwolle – Naar aanleiding van berichtgeving in een plaatselijk dagblad over de lopende bestuursrechtelijke procedure tussen de gemeente Zwolle en de Stichting Zwolse Badminton Accommodatie (ZBA) heeft het CDA Zwolle een aantal vragen voor het college. Uit het artikel valt op te maken dat de gemeente Zwolle actief het nog in ontwikkeling zijnde en nog vast te stellen sportaccommodatiebeleid lijkt te hanteren in het bestuurlijk verkeer tussen Zwollenaren/Zwolse instellingen en de gemeente.

Met het sportaccommodatiebeleid in de hand lijkt in het specifieke geval te worden aangestuurd op een achterwege laten van subsidiëring van de ZBC-hal met mogelijke sluiting tot gevolg. Het CDA is hierover zeer verbaasd om tweeërlei redenen. De raad heeft zich nog niet een mening gevormd over het sportaccommodatiebeleid. “De raad heeft het sportaccommodatiebeleid zeker nog niet als geldend beleid vastgesteld. Dat ten gevolge van uitvoering van het sportaccommodatiebeleid een sporthal mogelijk zou moeten sluiten, is dus nog geen door de raad gewenst effect van het uit te voeren beleid”. Naar het oordeel van de CDA-fractie moet er dus in het geval van ZBA door de gemeente een pas op de plaats gemaakt worden met het uitvoeren van het nog niet vastgestelde sportaccommodatiebeleid.

Ten tweede verbaast CDA deze actieve houding van de gemeente als wij dat in het licht zetten van sportverenigingen die dringend behoefte hebben aan antwoorden op hun accommodatiebehoefte (bijv. de sportverenigingen op Marslanden en Tafeltennis Zwolle). “Telkenmale is deze sportverenigingen meegegeven dat vaststelling van het sportaccommodatiebeleid zou moeten worden afgewacht alvorens definitieve besluiten en acties zouden kunnen worden ondernomen”. Het CDA is van mening dat ten aanzien van de uitvoering van het sportaccommodatiebeleid, in het geval van ZBA ook daarom een pas op de plaats moet worden gemaakt.

Het voorgaande leidt tot de volgende vragen:

  1. Zijn reeds andere besluiten genomen op basis van het nog vast te stellen sportaccommodatiebeleid? Zo ja, welke besluiten zijn dat en in hoeverre zijn deze onomkeerbaar?
  2. Worden reeds andere besluiten in samenspraak met de betrokken instellingen/organisaties/Zwollenaren voorbereid? Zo ja, wat zijn de beoogde effecten.
  3. Wanneer is de nota sportaccommodatiebeleid klaar om door de raad te worden besproken?

Namens het CDA Zwolle,

Martijn van der Veen

Artikel delen:

Reageer