SP: wethouder Knol weigert Raad te informeren

Zwolle –  De SP wil met spoed een debat over de beantwoording van schriftelijke vragen over de Wezo Businesspost.  In november 2008 stelde de SP naar aanleiding van de verhuizing van de Businesspost van de sociale werkvoorziening vragen aan het college. In plaats van antwoord te geven op de vragen adviseert het college de SP om maar contact op te nemen met de directie van Wezo N.V. Wat de SP betreft is dit een beschamend antwoord en getuigd het van minachting voor de gemeenteraad.

De SP heeft vragen gesteld over de verhuizing van de Businesspost van het Diezerplein en de Curieweg naar de Hessenpoort. Het uitgangspunt was altijd dat vanuit het centrum alle wijken makkelijk per fiets bereikbaar zouden zijn voor de postbodes van de sociale werkvoorziening. Deze ontwikkeling betekent dat ook een stap terug in de arbeidsvoorwaarden van de postbodes. De SP wilde van wethouder Knol weten hoe hij deze beleidswijziging beoordeelde. De wethouder geeft in de beantwoording aan dat de gemeente heeft gekozen voor zelfstandiging van de sociale werkvoorziening en daarmee geen reden ziet om de vragen te beantwoorden. Echter, per 1 januari 2008 is per wet geregeld dat de gemeenten geheel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening.

SP- fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Dit is gewoon onfatsoenlijk en getuigd niet van respect voor de Raad. In de gemeentewet is beschreven dat het college een informatieplicht heeft naar de Raad toe. Dit om de Raad in staat te stellen één van haar belangrijkste taken, het controleren van het college, te kunnen uitoefenen. Het is daarom volstrekt onaanvaardbaar dat wethouder Knol ons antwoordt dat wij de informatie maar bij een andere instantie moeten gaan halen. Dit antwoord is onbetamelijk.”

De SP wil op korte termijn hierover en debat en zal de agendacommissie verzoeken dit onderwerp op de raadsagenda van 19 januari 2009 toe te voegen.

Bijlage:

Gestelde vragen

Raadslid Siderius heeft namens de SP de volgende vragen gesteld over verhuizing van de businesspost van Wezo.

 

´´In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over de verhuizing van de Businesspost van de sociale werkvoorziening.

 

Inleiding

De directie van de sociale werkvoorziening heeft besloten om de locaties van de Businesspost aan het Diezerplein en de Curieweg op te heffen. De Businesspost wordt per 1 januari 2009 onder gebracht bij de locatie op de Hessenpoort. De reden van de sluiting van beide filialen is dat er geen financiële middelen (meer) zijn om de Businesspost onder te brengen in het centrum.  Echter, het uitgangspunt was altijd dat vanuit het centrum alle wijken makkelijk per fiets bereikbaar zouden zijn voor de postbodes. Deze ontwikkeling betekent voor een (deel van) de postbodes een stap terug in de arbeidsomstandigheden. Bovendien heeft (een deel van) de Businesspost enkele maanden geleden nog het pand aan de Curieweg betrokken. Nu blijkt dat er voor deze oplossing geen financiële middelen meer te zijn. Het betekent wel opnieuw een ingrijpende wijziging voor de postbodes binnen een half jaar.

Ondanks dat de sorteerruimtes nu wel groter worden, betekent het een en ander wel een verslechtering van de arbeidsomstandigheden. De afstand tot een aantal wijken wordt bijzonder vergroot. Het gaat hier echter om met mensen met een arbeidsbeperking.

 

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

1.               Is de wethouder bekend met de verhuizing van de Businesspost van de Wezo? Zo ja, wat is uw oordeel over deze beleidswijziging? Kunt u dit toelichten.

2.               Is de reden van deze verhuizing slechts financieel van aard of zijn er nog andere argumenten waarom de Businesspost moet verhuizen naar de Hessenpoort? Zo ja, welke argumenten zijn dat? Zo neen, bent u met de SP van mening dat het onwenselijk is dat de financiële component meer prioriteit krijgt dan de arbeidsomstandigheden van de postbodes?

3.               Bent u met de SP van mening dat de verhuizing van de Businesspost een verslechtering van arbeidsomstandigheden betekent voor (een deel van) de postbodes van de Businesspost? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze ontwikkeling te stoppen? Zo neen, waarom niet?

4.               Wat zijn de exacte kosten (onderverdeeld in kostenposten) die gemoeid waren met de verhuizing van (een gedeelte van) de Businesspost van het Diezerplein naar de Curieweg? Welke kosten zijn verbonden aan de verhuizing van beide filialen uit het centrum naar de Hessenpoort?

5.               Is het college bereid om deze vragen voor de raadsbehandeling over de Wezo in januari 2009 te beantwoorden?´

Voorgestelde beantwoording

Wij zijn bekend met de verhuizing van de businesspost van Wezo. Deze verhuizing is een managementbeslissing van Wezo en betreft de interne bedrijfsvoering. Hierover hebben wij als College van B&W geen oordeel. Dit lichten wij als volgt aan u toe: Onafhankelijkheid is een van de redenen waarom indertijd ook de gemeente Zwolle gekozen heeft voor een verzelfstandiging van het Wezo-bedrijf. Vragen met betrekking tot managementbeslissingen en interne bedrijfsvoering, zoals uw vragen over de verhuizing van de businesspost, dienen dan ook niet aan het College van B&W, maar aan de directie van Wezo N.V., gesteld te worden. Wij verwijzen u dan ook naar de directie van Wezo N.V.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,

de burgemeester, H.J. Meijer

de secretaris, O. Dijkstra

 

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Jongens kom toch van die tapkast af. dit is een oude afgedane zaak waar geen eer meer mee te behalen valt. ik heb een aantal maand geleden al eens gereageerd op deze kwestie. je zou toch zeggen dat er andere aandachtspuntn in het vizier liggen!!


  ⚠️ Meld

 2. de SP heeft blijkbaar niets beters te doen dan te blijven zeuren over de sociale werkplaats. in andere landen lopen ze bij huis maar in nederland werden sociale werkplaatsen gecreerd voor deze bevolkingsgroep. de SP schiet nu wel erg ver door, het lijkt wel of het een strafkamp is bij de wezo als ik de klaagzang vd SP lees. ik kan iedereen echter verzekeren dat er niemand mishandeld wordt daar en dat zweetdruppels ook zeldzaam zijn. Lijkt wel wat op politiek bedrijven


  ⚠️ Meld

 3. Heren, ga nu eens inhoudelijk op de hoofdzaak in:

  De Wethouder legt geen verantwoording af aan de raad en wordt daarover ter verantwoording geroepen!

  Ik ben blij dat er in deze nog in ieder geval één ‘volksvertegenwoordigende’ politieke partij zijn werk doet!


  ⚠️ Meld

 4. Heel terecht, deze reactie van de SP. Inderdaad minachting van de gemeenteraad.
  Waar de wethouder aan voobij gaat is dat, onder welke “vlag” (rechtspersoon NV hier) de WEZO ook valt, de gemeente verantwoordelijk is en blijft. En dus moet de wethouder antwoorden, verantwoording afleggen.
  Het kan zijn dat de kwestie al oud is, maar er is kennelijk nog altijd geen antwoord, oplossing, en daar gaat het om. Geen probleem om vol te houden dus.
  Gelukkig weet ik dat de SP meer dan 1 kwestie tegelijk makkelijk aankan. Succes.


  ⚠️ Meld

 5. Dir college van B&W heeft volledig maling aan de Zwolse burgers en degenen die zogenaamd namens die burgers vanuit de raad controle zouden moeten uitoefenen.


  ⚠️ Meld

Reageer