Gemeente en schoolbesturen leggen afspraken vast

Zwolle – Kwalitatief goed onderwijs is een gemeenschappelijke belang en verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen´, aldus één van de uitgangspunten van de lokale educatieve agenda (LEA) van de gemeente en de Zwolse schoolbesturen, verenigd in het BLOZ. Wethouder van onderwijs Martin Knol en de voorzitter van het BLOZ Rob van Kessel hebben de afspraken bekrachtigd met het ondertekenen van de agenda. 

Martin Knol: “Alle kinderen moeten zich zodanig kunnen ontwikkelen dat hun talenten optimaal worden benut en dat zij een goede startpositie hebben op moment dat zij de arbeidsmarkt op gaan. Het onderwijs is daarvoor enorm belangrijk. Niet alleen vanwege hun educatieve verantwoordelijkheid, maar ook omdat zij een belangrijke schakel zijn in het totale aanbod van welzijn en zorg aan jeugdigen. Rob van Kessel vult aan. “Het onderwijs kan in een vroeg stadium achterstanden bij kinderen signaleren en ook tegengaan bijvoorbeeld in de taalontwikkeling. Samenwerken met gemeente en partners is daarbij belangrijk. Dat betekent voor de onderwijsinstellingen wel dat ze zich moeten blijven vernieuwen, innovatief moeten zijn en vooral extern moeten oriënteren op wat er buiten de schoolgrenzen afspeelt. Dat is nodig om kwalitatief goed onderwijs te bieden en kinderen optimaal toe te rusten voor hun toekomst.” 

In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van de schoolbesturen en de gemeente zijn maatschappelijke vraagstukken benoemd waarmee het Zwolse Onderwijs wordt geconfronteerd. Die vraagstukken moeten uiteindelijk leiden tot een doelstelling, wie verantwoordelijk is voor het realiseren van die doelstelling en een concrete aanpak. Knol: “De bestuurlijke verhoudingen tussen gemeente, schoolbesturen en overige partners is veranderd. Sinds augustus 2006 hebben scholen en schoolbesturen meer beleidsvrijheid en beleidsverantwoordelijkheid gekregen, terwijl de gemeente andere taken en minder financiële sturingsmogelijkheden krijgt. Van gemeente wordt verwacht dat zij de regierol op zich nemen.”  

Maatschappelijke en educatieve thema´s uit de LEA zijn ondermeer het voorkomen van het voortijdig schoolverlaten, de voor- en vroegschoolse educatie om onderwijsachterstanden terug te dringen, ondersteuningfunctionarissen voor cultuur en sport in de Brede Scholen en de samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleningsinstellingen. Van Kessel: “Het onderwijs kent haar verantwoordelijkheid, maar we hebben bij deze thema´s de gemeente, maar ook andere partners hard nodig. Een van de thema´s is bijvoorbeeld veiligheid in en om de school. De politie kan daarin ook een rol vervullen. Wat betreft onderwijshuisvesting, daarvoor hebben we de gemeente weer hard nodig. Kortom: met deze LEA zijn de gezamenlijke ambities vastgelegd en de afspraak dat we samen investeren in de thema´s, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid.” 

Artikel delen:

Reageer