Dannenberg voorzitter bestuur GGD IJsselland

Zwolle – GGD IJsselland heeft een nieuw Dagelijks Bestuur dat bestaat uit: voorzitter Erik Dannenberg (wethouder Zwolle), Joost Liese (wethouder Hardenberg), Wolbert Meijer (wethouder Zwartwaterland). Henk Ensing is secretaris Algemeen en Dagelijks bestuur en directeur GGD IJsselland.

Door organisatieveranderingen is de GGD sinds 1 januari 2009 verder gegaan als GGD IJsselland (inclusief Halt IJsselland). De regionale brandweer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Ongevallen en Rampen) hebben zich in het nieuwe jaar aangesloten bij de Veiligheidsregio IJsselland. Dat hield in dat er ook een nieuw Algemeen en Dagelijk Bestuur (DB) voor de GGD gekozen moest worden. Donderdag 22 januari heeft het nieuwe Algemeen Bestuur de leden van het Dagelijks Bestuur aangewezen.

Naast de presentatie van de DB leden werd door hen ook ingegaan op een aantal ontwikkelingen van GGD IJsselland, die actief is op het gebied van de bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van 430.000 inwoners in twaalf gemeenten. Zo is het de bedoeling dat het werkgebied van GGD IJsselland gaat veranderen. De gemeente Deventer zal met ingang van 2010 gaan toetreden, terwijl de gemeente Heerde onder een andere GGD gaat vallen. Over Hattem vindt in dat kader nog nader overleg plaats.

De teams Milieu en Recreatie en Toerisme zijn op dit moment nog tijdelijk ondergebracht bij de GGD IJsselland. Naar de mogelijkheden van ontvlechting van deze teams vindt onderzoek plaats.

Verder werden de nodige ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg medegedeeld. Daarbij ging het om de betrokkenheid van de GGD IJsselland bij de voorbereidingen van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de invoering van het Electronisch Kind Dossier. Tot slot werd onder andere stilgestaan bij de grote vaccinatiecampagne die binnenkort in de regio van start gaat. Tijdens drie vaccinatierondes zullen dit voor- en najaar om en nabij 11.000 meisjes in de leeftijd van dertien tot zestien jaar ingeënt worden tegen het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken (HPV).

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Nevenfuncties contra bestuurlijk functioneren
  Wat is dat toch met al die nevenfuncties van raadsleden en wethouders?
  Even het rijtje doornemen;
  de Hr. G.J. M. van Dooremolen CDA wethouder,tevens lid van de regionale maatschappelijke raad van de stichting Philadelphia gehandicaptenzorg en waar deze raad advies uitbrengt aan de Raad van Bestuur van Philadelphia over zorgvraagstukken.
  De Hr.E.Dannenberg CDA wethouder Zorg en Welzijn,Jeugd en Gezin en WMO,voorheen manager bij RIVAS zorggroep en directeur CMO leger des heils Zwolle
  Voorzitter G 27 maatschappelijke opvang VWS en GGD IJsselland etc.
  Let op! artiel 28 van de gemeentewet schrijft voor dat een gemeenteraadslid niet mag stemmen in zaken die hem of haar persoonlijk aangaan als vertegenwoordiger of belanghebbende i.v.m subsidietoekennning etc.
  Artikel 13 van de gemeentewet schrijft voor dat een raadslid geen lid mag zijn van de rekenkamer.
  Raadsleden:
  Dhr. D.Karst
  Dhr.R.M.Kroes
  Dehr.T.Profijt
  Mw.A.van der Vegte-Poot
  Dhr.J.j. Zelle
  zijn tevens lid van de Zwolse rekenkamercommissie.
  Belangenverstrengelingen:
  Mevr. Dikkie Gijssel gemeenteraadslid Christen-Unie is werkzaam bij het Dato project van het Leger des Heils i.v.m. opvang asielzoekers en begeleiding en huisvesting.
  Coordinator van de Zwolse voedselbank
  Lid van het kookteam van Eetcafe Er is hoop van de gezamenlijke kerken die elke woensdagmiddag kookt voor dak en thuislozen en kansarmen in de WRZV sporthallen.
  Groenlinks raadslid Mevr. Anneke Nusselder is consulente bij Icare zorggroep waarvan het lidmaatschap is opgedrongen zonder vraagstelling door de drie Zwolse woningcorporaties Openbaar Belang,SWZ en Delta Wonen.
  Swollwacht fractieleider F. Eikelboom nauw verbonden met de WRZV sporthallen en met de “Herberg”gevestigd achter de hallen als schoonzoon van Joopp van Ommen en zijn eigenbelangen.
  Swollwachtraadslid William Dogger facilitair medewerker bij FRION gehandicaptenzorg.
  Swollwachtraadslid Hans Borrel is tevens lid van het bestuur van de WEZOGroep die met finaciele tekorten kampt en waar de Hr. Borrel van op de hoogte was en dit niet doorgaf aan de gemeenteraad van Zwolle.
  CDA fractievoorzitster Mevr. A. Kastelein,raadsgriffier gemeente Zwartewaterland.  ⚠️ Meld

 2. @R. Donker

  Als ik je een ongevraagd maar welgemeend advies mag geven: neem eerst eens de tijd om je verhalen zodanig in te richten dat het voor een ieder makkelijk leesbaar wordt. Het geeft meer zeggingskracht aan je betoog. 🙂

  Maar dan even over die nevenfuncties.
  Ik heb altijd begrepen dat raadsleden dat werk erbij doen naast hun dagelijkse werkzaamheden. Ook ik zet soms wel eens mijn vraagtekens of bepaalde combinaties van functies en overige werkzaamheden wel zo gewenst zijn. Het kan belangenverstrengeling opleveren, of in ieder geval de suggestie.

  Je haalt in bovenstaand verhaal de heer William Dogger aan die facilitair medewerker is bij een gehandicaptenzorginstelling.
  Het lijkt mij toe dat dat zijn hoofdfunctie is en het raadslidmaatschap een nevenfunctie. Hij zal in eerste instantie toch voor brood op de plank moeten zorgen thuis.
  Enige voorzichtigheid in je ‘kruistocht’ tegen de misstanden in de zorg is wel op z’n plaats, denk ik zo.
  Want als mensen bewust of onbewust, maar vooral ten onrechte, in een kwaad daglicht worden geplaatst dan bezondig je jezelf ook aan valse zaken. 🙂


  ⚠️ Meld

 3. Toch JAMMER dat de Vecht uit de naam is verdwenen. Naast de IJssel stroomt deze mooie rivier stroomt immers ook door het werkgebied van de GGD.
  Mijn voortstel: GGD Vecht en IJssel


  ⚠️ Meld

 4. Als ik je een ongevraagd maar welgemeend advies mag geven: neem eerst eens de tijd om je verhalen zodanig in te richten dat het voor een ieder makkelijk leesbaar wordt. Het geeft meer zeggingskracht aan je betoog.

  Heb je een punt, anderzijds haalt R. Donker wel een sterke verzameling kennis bovenwater…..geeft er blijk van dat Donker de moeite doet een reactie solide te maken. Daarvoor petje af! 🙂


  ⚠️ Meld

 5. Kwaad daglicht
  beste larry,
  Ik zet mensen niet in een kwaad daglicht want dat doen zij zelf wel met hun gedrag en houding door burgers geen inspraak te geven en alles maar te bekokstoven zonder democratische inbreng en het dan maar door de strot van de burgers te duwen met behulp van vriendjespolitiek en achterkamertjesgedoe,wat een cliche”s is dat onderhand geworden.
  Als een CDA wethouder Zorg en Welzijn Zwolle mij toevertrouwd in de hal voor de Raadszaal dat er jarenlang subsidies zijn toegekend op emotionele gronden via dramatische toneelstukjes zonder controles wat er met gemeenschapsgelden gebeurt dan beginnen bij de de wenkbrauwen zich te fronzen.
  En diegene die protesteerd word de mond gesnoerd volgens de 1de Balkenendenorm van wie niet eens is met het CDA beleid die word persoonlijk en individueel aangevallen door de Nederlandse Staat!
  Lees:de christelijke koopmanselite,en ik weet onderhand wel wat dat inhoud.


  ⚠️ Meld

 6. kennis verwerkt in reacties
  Mijn kennis vertaald in de reacties zijn als dakloze man op onderzoek uitnaar de ware toedracht van de dak en thuislozenproblematiek ervaringen,bevindingen en inzichten hoe menesne in elkaar zitten met hun eigenbelangen binnen de politiek,hulpverlening en de samenleving zelf.
  Zie ook verhaal/reactie in column van SP “Krista van Velzen Iedereen onder dak” wat nog maar een fractie beslaat van wat ik meemaakte tot nu toe.
  Hulpverlening in Nederland? vergeet het maar!
  Werken zal je tot je er dood bij neervalt voor de koopmanselite op het Binnenhof en hun geldzucht en verspilling.
  Mayer Amschel Rothschild oprichter van het gelijkgenoemde bankimperium zei het al:geef mij de valuta van een land in handen,dan bepaal ik de macht en het beleid en dan maakt het mij niet uit wat voor wetten en regels worden opgesteld en bekrachtigd,want dan ben ik in staat om mensen om te kopen en te beinvloeden.
  Democratie,Wat is dat voor een woord? Een mager bot wat je voor de neus van de bevolking hun neus houd!


  ⚠️ Meld

Reageer