Zwolle legt basis voor duurzame stad

Zwolle – In oktober 2007 stelde de raad de Visie op de Ondergrond vast, een vernieuwende kijk op hoe de stad zich tot 2020 duurzaam kan ontwikkelen. Sindsdien is er hard gewerkt aan het vertalen van de visie naar de praktijk. Met het Projectenboek Visie op de Ondergrond, geeft het College van Burgemeester en Wethouders nu een tussenstand van de initiatieven en maatregelen en vraagt de raad om het krediet vast te stellen voor de verdere implementatie en uitwerking.  

De visie op de ondergrond legt de basis voor een duurzame stad. Het schetst voor de komende tien jaar hoe via gebiedsgewijze ontwikkeling met de Zwolse bodem, water en energie toegewerkt kan worden naar een langdurig evenwicht. Als dat slaagt, krijgen toekomstige generaties Zwolle-breed de beschikking over duurzame energie en schoon drinkwater tegen veel lagere kosten. Tegelijk gaat de CO2-uitstoot fors omlaag. Het projectenboek beschrijft welke instrumenten en maatregelen er ontwikkeld zijn en nog op stapel staan. Het college zegt toe ieder jaar een bijgewerkte versie van het projectenboek uit te brengen zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen.

Na de vaststelling van de visie is Zwolle voortvarend aan de slag gegaan. Er is hard gewerkt aan het uitwerken van de Visie op de Ondergrond in beleid en instrumenten, het implementeren van de principes in (pilot)projecten en het inventariseren wat nodig is om doelstellingen te realiseren, zoals CO2 reductie, kostenbesparing, enzovoorts. 

De gemeente Zwolle is en blijft koploper op het gebied van de ondergrond en dat betekent pionieren. Als eerste in Nederland komt Zwolle bijvoorbeeld met een bodembeleidsplan dat op een ondergrondvisie is gebaseerd en gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging mogelijk maakt. Dit brengt de gebruikelijke kosten voor bodemsanering met driekwart omlaag. Een startnotitie structuurvisie ondergrond maakt het mogelijk om de ondergrondse functies vast te leggen, waardoor ze (mede) uitgangspunt worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een gemeentelijk klimaatplan ondersteunt de ambitie om de CO2-uitstoot omlaag te brengen en draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering. Op project- en gemeentelijk niveau worden de resultaten gemeten. Ook is een begin gemaakt met het inbrengen van de principes van de ondergrondvisie in negen lopende projecten en gebiedsontwikkelingen, zoals Kamperpoort, Noordereiland, Vechtpoort en omgeving (project WAVE), input voor de Visie Buitengebied, etc. 

Na instemming door de raad met dit voorstel worden de activiteiten in een planning worden gezet als eerste aanzet van het uitvoeringsprogramma. Ook zal het ‘projectenboek Visie op de Ondergrond’ worden aangevuld en regelmatig worden geactualiseerd. 

In het Gemeentelijk Informatiecentrum, Grote Kerkplein 15, kunnen belangstellenden de voorlichtingsfilm ‘De ontdekking van de ondergrond van Zwolle’, gaan bekijken. In deze film wordt uit de doeken gedaan wat de visie inhoudt, en hoe het werkt en leidt tot meer duurzaamheid.

Artikel delen: