Vragen over asfaltering beeldentuin Anningahof

Zwolle – Eigenaar van Beeldentuin Anningahof aan de Hessenweg, Hib Anninga, ziet tot zijn verbazing en schrik de N340 over zijn beeldentuin heen getekend. GroenLinks /De Groenen (GL/DG) gaat hierover vragen stellen aan het college van Zwolle.

GL/DG heeft contact gezocht met Anninga, de plannen van de provincie en achterliggende informatie uit diverse bronnen nader bestudeerd, en vindt dat niet alleen voor Zwolle de beeldentuin van grote culturele betekenis is. De beeldentuin trekt bezoekers uit het hele land en wordt ook door kenners geprezen, zegt GL/DG dinsdag. Wat de groene fractie betreft is de asfaltering van de beeldentuin onbespreekbaar.

Voorbeelden: Het Financieel dagblad maakte (augustus 2008) de vergelijking met het gerenommeerde Kröller Muller en Sonsbeek. Instituut voor moderne beeldende kunst  Mandarte noemt de Anningahof ‘een van de beste onafhankelijke beeldentuinen van ons land’. Kunstrecensent Wim van der Beek (oa bestuurslid stichting ART) spreekt van ‘een voortrekkersrol in cultureel ondernemerschap, een trekpleister van formaat waarmee Zwolle en Overijssel landelijk kunnen scoren’, en vindt tevens dat het concept van de beeldentuin onherstelbaar zou worden aangetast bij verplaatsing.  Voor de bekende kunsthistoricus Rudi Fuchs was de kwaliteit van het beeldenpark groot genoeg om ter plekke het seizoen 2008 te  openen.

Natuur/beschermde flora

De Anningahof heeft sinds 2004 de status van NSW- landgoed (NatuurSchoonWet). De natuur mag daarbij met recht bijzonder worden genoemd. De werkgroep Europese Orchideeen heeft in 2008 op het grondgebied van de Anningahof bijzondere flora waargenomen:  de beschermde Rietorchis,  en ook het beschermde Duizenguldenkruid.

Anninga is ook winnaar van de Groene Prijs 2004. Deze is destijds uitgereikt vanwege de combinatie kunst en natuurbeleving.

De juiste weg?

In de Structuurvisie van de provincie Overijssel is er sprake van drie alternatieven die nader bekeken zijn:

1. De lange omleiding, waarbij de hele N340 noordelijk verplaatst wordt.

2. Netwerkalternatief 80, waarbij de huidige weg benut wordt.

3. Combinatiealternatief, waarbij alleen het laatste deel van de N340 richting Zwolle noordelijk verplaatst wordt.

De omleiding van de N340 zoals die in alternatief 1 en 3 bedacht is bedreigt het voortbestaan van de Anningahof en de daar aanwezige (beschermde) flora, omdat de N340 over de beeldentuin getekend is. Daar staat tegenover dat variant 2 de plannen voor ‘Ruimte voor de Vecht’ doorkruist. GroenLinks/De Groenen pleit er voor wanneer  variant 1 of 3 daadwerkelijk gekozen wordt , om de N340 in meer noordelijke richting te verplaatsen dan nu op de kaart getekend is, tot de rand van Hessenpoort. Hiermee wordt ruimte gegeven aan de Vecht, de Anningahof gespaard,  en bovendien is het dan in landschappelijk opzicht logischer om de weg aan te laten sluiten bij het bedrijventerrein Hessenpoort.

GL/DG heeft de volgende vragen aan het college:

 1. Erkent u met hierboven genoemde prominenten  het grote belang van de Anningahof voor Zwolle, als hoogwaardige culturele trekpleister,  
 2. Bent u op de hoogte van mogelijk beschermde flora in de beeldentuin?
 3. Bent u met ons van mening dat de beeldentuin hoe dan ook ontzien moet worden bij de ontwikkeling van de N340?
 4. Bent u bereid om op korte termijn in overleg te gaan met de provincie Overijssel om de plannen zo aan te passen dat de Anningahof met kunst, flora en landschappelijke waarde behouden blijft?

Namens fractie GroenLinks/DeGroenen

Michiel van Harten en Rana Berends

Artikel delen:
Reactie 1
 1. De reactie van het college van B&W op de vragen die Michiel van Harten en Rana Berends op 24 februari 2009 namens Groenlinks/De Groenen hebben gesteld over de relatie tussen de planvorming voor de N340 en de Beeldentuin Anningahof (⤽Geen asfalt over beeldenpark Anningahof ⤽).

  Op 24 februari 2009 hebben Michiel van Harten en Rana Berends namens Groenlinks/de Groenen de volgende artikel 45-vragen gesteld:
  1.Erkent u met hierboven genoemde prominenten het grote belang van de Anningahof voor Zwolle, als hoogwaardige culturele trekpleister,
  2.Bent u op de hoogte van mogelijk beschermde flora in de beeldentuin?
  3.Bent u met ons van mening dat de beeldentuin hoe dan ook ontzien moet worden bij de ontwikkeling van de N340?
  4.Bent u bereid om op korte termijn in overleg te gaan met de provincie Overijssel om de plannen zo aan te passen dat de Anningahof met kunst, flora en landschappelijke waarde behouden blijft?

  Wij beantwoorden die vragen als volgt:
  1.Wij erkennen het grote belang van de Anningahof voor Zwolle. Dat is ook de reden dat we in onze (concept-) reactie aan de Provincie Overijssel (die u reeds is of binnenkort wordt toegezonden) nadrukkelijk aandacht vragen voor het behoud van de Anningahof bij de verdere planvorming voor de N340. Wij zien kansen om bij de verdere uitwerking van het voorkeurstracé van de Provincie de Anningahof helemaal of ten minste deels te ontzien, zeker als dat in relatie wordt gezien tot de gewenste integrale gebiedsontwikkeling en de aansluiting van de N340 op de knoop met de Kranenburgweg/Nieuwleusenerdijk en de A28.
  2.Wij zijn hiervan op de hoogte. In de verdere planvorming voor de N340 zal nader onderzoek worden uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel.
  3.Wij zijn van mening dat aantasting van de Beeldentuin zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Wij zijn wel een voorstander van een noordelijk tracé voor de N340 ter hoogte van Zwolle (zie daarvoor de conceptbrief aan de Provincie Overijssel), omdat dat een grote meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van het Vechtdal en de ontsluiting van Hessenpoort. De komende periode zal de inpassing verder uitgewerkt worden. Of het mogelijk is om daarbij de beeldentuin volledig te ontzien, moet de komende periode blijken.
  4.In onze reactie aan de Provincie op de Structuurvisie N340 vragen we de Provincie om de plannen voor de N340 in onderling overleg en gebiedsgericht uit te werken. De Provincie heeft al aangegeven dat graag gezamenlijk op te pakken en heeft ook de intentie om de Anningahof waar mogelijk te ontzien.

  Burgemeester en wethouders van Zwolle,

  de burgemeester, H.J. Meijer

  de secretaris, O. Dijkstra  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.