Task Force Zwolle moet crisis beperken

Zwolle – Swollwacht wil een task force samenstellen om de crisis in Zwolle te bezweren. Via een open brief doet fractievoorzitter Eikelboom een appèl op het college om een krachtige groep te formeren die bestaat uit het Zwolse bedrijfsleven en de negen fractievoorzitters uit de gemeenteraad, met als doel te komen tot een gezamenlijke plan van aanpak.

“Zwolle heeft de afgelopen jaren laten zien te beschikken over een krachtige en gezonde economie. Het aantal bedrijven zijn de afgelopen jaren gegroeid, de werkgelegenheid is gestegen en mede door deze krachtige en concurrerende economie zijn wij in staat deze crisis te overwinnen. Echter laat de kredietcrisis ons zien en dit zullen wij ook gaan voelen dat Zwolle niet immuun is voor globale economische schommelingen”, zegt Eikelboom woensdag.

Vervolg Open Brief Swollwacht aan het college:

“De verwachting is dat het aantal faillissementen ten opzichte van vorig jaar zal toenemen en de werkloosheid zal stijgen. Zwolle, met toch een grote dichtheid aan bedrijven, zal dan ook getroffen worden en de gevolgen voor de gewone Zwollenaar zullen groot kunnen zijn. De invloed die wij als lokale overheid hebben is weliswaar beperkt, maar dat betekent dat we juist nu die mogelijkheden die we wel tot onze beschikking hebben ten volle moeten benutten.

Ik doe een beroep op u!

Hoewel wij in de politiek allen verschillende visies hebben over hoe wij onze samenleving in moeten richten, delen wij toch de overtuiging dat in crisistijd de handen ineen geslagen moeten worden. De economische crisis in onze stad overstijgt partijbelangen. College, laten wij de handen ineenslaan. En niet alleen de politieke handen, maar laten wij hierbij het bedrijfsleven, dat zwaar gaat lijden onder de crisis, nadrukkelijker betrekken. Het bedrijfsleven, de ondernemers en overige partners zijn de motor van de economie in Zwolle, simpelweg omdat zij een groot deel van de banen in de stad verschaft. Willen wij de economische structuur van Zwolle versterken dan moeten we deze bedrijven en partners de middelen en mogelijkheden bieden om dat te doen.

Ik doe u een voorstel!

Het is de gewoonte om allerlei task forces, projectgroepen en commissies samen te stellen -met daarin een vertegenwoordiging van de gemeenteraad- over diverse beleidsaangelegenheden waar vooraf de sterktes en de zwakten worden bepaald, rekening wordt gehouden met de bedreigingen en gekeken wordt naar de kansen en mogelijkheden die er zijn. Laten we dan ook nu een task force samenstellen bestaande uit het Zwolse bedrijfsleven en de negen fractievoorzitters uit de gemeenteraad met als doel te komen tot een gezamenlijke plan van aanpak. Zodat de politiek voor in de planvorming plaatsheeft en wij gezamenlijk de ontwikkelingen van het plan van aanpak kunnen monitoren. We teren als stad mede op het bedrijfsleven en deze partners zouden dan ook actiever betrokken moeten worden bij het opstellen en uitvoeren van het voorliggende crisisplan.

Ik leg u een aantal suggesties voor.

We zouden naar mijn idee moeten kijken naar de praktische belemmeringen die het bedrijfsleven ervaart. De gewone Zwollenaar is in zoveel opzichten afhankelijk van de bedrijvigheid in Zwolle, dat hier een oplossing ligt. Een goed functionerend bedrijfsleven, dat aan vele mensen werk verschaft, grotendeels aan Zwollenaren, is van cruciaal belang voor het economisch welzijn van Zwolle. U zou dan ook als gemeente meer oog moeten hebben voor het aanbesteden van de gemeentelijke opdrachten en dit binnen de wettelijke aanbesteding kaders moeten aanbesteden binnen het Zwolse bedrijfsleven, waar de Zwolse ondernemers meer kans krijgen om de opdrachten binnen te halen. Ik denk hierbij aan het aanbesteden van horeca, evenementen, onderhoudswerkzaamheden etc..etc…

Zoals u aangeeft kunnen wij als stad winst boeken op toerisme en kan dit een impuls betekenen voor de lokale economie. Toerisme en recreatie zijn sectoren met grote economische mogelijkheden. Groei is mogelijk indien daarbij een evenwicht gevonden kan worden tussen kwaliteitsverbetering en handhaving van natuur en groen. We moeten de toeristen naar Zwolle lokken met ons cultureel aanbod, evenementen, groenste stad, etc..etc.. maar ook door het verlagen dan wel afschaffen van de toeristenbelasting. Daarbij moeten we snel slagen maken om de bereikbaarheid te verbeteren (de stad staat met allerlei werkzaamheden aan de infrastructuur behoorlijk op zijn kop) en gaan werken met aantrekkelijke (verlaagde) parkeertarieven. Hiermee maken we van Zwolle weer een aantrekkelijke goed bereikbare en betaalbare bestemming.

In de komende periode beschikken wij – ondanks dat wij niet met de verkoop zullen instemmen – zoals het er nu naar uitziet over de opbrengsten van Essent. Een deel van deze gelden kunnen we inzetten in de infrastructuur om snelle en goede aanpassingen te doen qua bereikbaarheid en stimuleringsregelingen bedenken voor startende ondernemers en hen die het zwaar hebben ondersteunen met eventueel overbruggingskredieten.

De afgelopen jaren hebben de Zwollenaren te maken gehad met diverse belastingverhogingen en lastenstijgingen. Ook het komende jaar zult u ongetwijfeld komen met verhogingen op de lokale belastingen en woonlasten, terwijl het juist omgedraaid moet worden. U als gemeentebestuur zou eens goed bij u zichzelf te rade moeten gaan en nadenken waar juist in de gemeentelijke uitgaven gesneden kan worden. We horen al jaren dat er teveel bureaucratie is en dat de administratieve lasten omlaag kunnen. Maar er komt nog steeds te weinig van terecht. Wil je uit de kredietcrisis komen dan moet je er onder andere voor zorgen dat de burger meer overhoudt en daarmee meer te besteden heeft. De gemeentelijke woonlasten stijgen met gemiddeld 3,3%, toevallig bijna net zoveel als de stijging van de WOZ-waarden. Ook in 2009 – ondanks de daling van de huizenprijzen – worden huishoudens geconfronteerd met de verhoging van de WOZ en OZB en daarmee een stijging van de woonlasten. U zou nu al kunnen aankondigen dat voor 2010 de WOZ naar beneden zal worden aangepast en de OZB zal worden bevroren. Dit geeft de burger moed en vertrouwen en uiteindelijk is er meer te besteden!

Zoals gezegd zie ik dat de gemeentelijke overheid de afgelopen jaren steeds duurder is geworden door de groei van het ambtelijke apparaat, terwijl hier op het gebied van efficiency en effectiviteit kansen liggen om goedkoper te gaan werken en hier mogelijkheden zijn om juist lastenverlichtingen door te voeren en betaalbaar te maken. Hier zou spoedig een denktank of debat moeten komen, met als doel een goedkoper werkende overheid. Waar met name niet gekeken wordt naar beperkingen, maar juist naar de mogelijkheden die er wel zijn.

In het bedrijfsleven gaan met name de horeca-ondernemers en winkeliers in Zwolle  de gevolgen van de crisis voelen. Hoewel wij als gemeente niet eigenhandig de kredietcrisis kunnen stoppen, beschikken wij wel over de mogelijkheid om de impact van de crisis te beperken door aan gemeentelijke zijde barrières weg te nemen. Het precariorecht, belasting die ondernemers moeten betalen om hun producten bijvoorbeeld uit te stallen op straat, moet worden verlaagd of afgeschaft. We moeten de ondernemers niet teveel beperken door hun openingstijden vast te leggen. Een ondernemer draait op afnemers en kan zelf een goede inschatting maken wanneer hij geld kan verdienen. Als gemeente beschikken wij over deze bevoegdheden en we zijn het de bedrijven in onze stad verplicht in deze tijden hiervan gebruik te maken.

De economische impulsen die wij als gemeente kunnen geven omvatten meer dan ik u in deze brief kan voorleggen. In de kern komt het erop neer dat we actieve ondernemers en particulieren als gemeente geen strobreed in de weg moeten leggen, omdat het juist deze mensen zijn die onze economie draaiende houden. Dus laat bijvoorbeeld een particulier een kamer in zijn woning verhuren, geef een startende ondernemer een subsidie en verminder en versoepel de regelgeving zodat men bijvoorbeeld niet maanden moet wachten op een vergunning.

De problemen zijn groot en de gevolgen waarschijnlijk langdurig. We moeten de handen ineen slaan en komen tot stevige economische stimuleringsmaatregelen voor onze stad en haar bewoners, waarbij we met elkaar alle wegen moeten bewandelen om de negatieve spiraal te doorbreken. Een persoonlijk appèl, want u moet toch ook zien wat ik zie in de stad?”

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Comedy, de oppositie in de 2e kamer verzon ook alles om in eerste aanleg mee te kunnen praten. Zoete lieve woordjes van Kereltje Hockeyhoofd en die groene tante. Maar het lijkt mij al moeilijk genoeg om in eerste aanleg als coalitie op één lijn te komen…. Laat ze nu, op alle bestuurlijke niveaus. Anders kun je zo een half jaar bij een oplossing tellen. Kan het daarna wel de gemeenteraad in. Zou sowieso een strategisch zeer belangrijk plan niet in 1e aanleg met Swollwacht in één of andere vage taskforce willen bespreken. Levert alleen maar ruzie en vertraging op. Volgens mij zijn de verantwoordelijken in het College al een taskforce.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.