Tarief voor restafval weggooien: € 1,70 per keer - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Tarief voor restafval weggooien: € 1,70 per keer

Zwolle – Een zak restafval weggooien in de ondergrondse container kost volgend jaar € 1,70 per keer. Dit tarief stelt B en W voor aan de Zwolse gemeenteraad. Ook wil het college de afvalstoffenheffing vanaf 2023 verhogen om deze kostendekkend te maken.

Mensen met een minimuminkomen moet gedeeltelijke kwijtschelding worden geboden. In november 2020 heeft de gemeenteraad al een pakket aan maatregelen vastgesteld waarmee ze inwoners wil aanmoedigen afval beter te scheiden. Een tarief voor restafval is een van die maatregelen, aldus B en W. Het moet ingaan op 1 januari 2023.

Vanaf 2023 knipt Zwolle de afvalstoffenheffing op in een vast en variabel deel:

  • Een vast bedrag dat inwoners aan het begin van het jaar betalen. Hiervan worden bijvoorbeeld alle kosten betaald voor het inzamelen, transporteren en verwerken van gft, pmd, papier en glas. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
  • Een variabel deel is het tarief voor restafval. Per keer dat inwoners restafval weggooien betalen ze een bedrag. De rekening voor het restafval krijgen ze na afloop van het jaar.

Wethouder Paul Guldemond: “Door goed te scheiden hebben ze dus invloed op hoeveel afvalstoffenheffing zij uiteindelijk in een jaar betalen. Als inwoners goed scheiden, houden ze namelijk maar weinig restafval over.”

Bij het tarief voor restafval gaat de gemeente sommige inwoners extra hulp bieden. Zoals mensen die extra afval hebben door luier- en incontinentiemateriaal, mensen die zwerfafval opruimen of slecht ter been zijn. “Ook mensen met een minimuminkomen komen we tegemoet,” vertelt Guldemond. “Tegelijkertijd willen we ook hen aanmoedigen hun afval te scheiden.” Zij krijgen daarom gedeeltelijke kwijtschelding: voor het vaste deel en voor het variabele deel tot een maximum bedrag. Komen zij boven dat bedrag, dan gaan ook zij per keer betalen, deelt de gemeente mee.

Voor 2023 stelt het college de onderstaande tarieven voor. Deze worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vast deel:

  • Eenpersoonshuishouden: € 233,77
  • Meerpersoonshuishouden: € 250,57

Variabel deel: tarief voor restafval

  • Ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter: € 1,70 per keer
  • Ondergrondse restafvalcontainer van 80 liter: € 2,30 per keer
  • Grijze restafvalcontainer bij huis laten legen: € 10,20 per keer

Het standaardformaat van ondergrondse containers is 60 liter. Deze containers staan op de meeste plekken in Zwolle. In de binnenstad staan containers van 80 liter, omdat ook bedrijven die gebruiken. De (eigen) grijze containers bij huis staan vooral nog in het buitengebied en bij sommige woonboten en woonwagens.

Inwoners met een inkomen op bijstandsniveau of lager kunnen kwijtschelding aanvragen bij GBLT. Zij krijgen kwijtschelding van het vaste deel plus kwijtschelding van het variabel deel tot een maximum bedrag van:

  • Eenpersoonshuishoudens: maximaal € 23,80 (gelijk aan 14 keer restafval weggooien in een standaard ondergrondse container)
  • Meerpersoonshuishoudens: maximaal € 71,40 (gelijk aan 42 keer restafval weggooien in standaard ondergrondse container)

De gemeenteraad debatteert binnenkort over het voorstel van het college. Als de raad instemt, krijgen inwoners daarna aanvullende informatie over het tarief voor restafval.

Artikel delen: