Waterschap brengt Watererfgoederen in beeld

Zwolle – Waterschap Groot Salland gaat de komende jaren meer rekening houden met het cultuur-historische erfgoed dat met water te maken heeft. Hierbij moet gedacht worden aan historische waterwerken, zoals oude gemalen, sluizen, stuwen, dijkstoelen en historisch gebruik van water. Op haar website heeft het waterschap een overzichtelijke kaart geplaatst met informatie over de diverse watererfgoederen in het gebied. Groot Salland werkt hiervoor samen met Het Oversticht, een vereniging die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van landschappen en monumentale bouwwerken.

Overal in het werkgebied van Groot Salland zijn nog elementen zichtbaar die herinneren aan de eeuwenlange strijd van de bewoners van dit gebied tegen het water. Vaak zijn ze nog prominent aanwezig, zoals de gemalen en dijkstoelen. Wie er oog voor heeft, ziet nog veel meer watererfgoed. Bijvoorbeeld een oude dijk in de stad of een merkwaardige ‘bult’ midden in het landschap waarop in vroegere tijden mensen en vee bij een dreigende overstroming een goed heenkomen zochten. Samen met Het Oversticht bracht het waterschap zo’n 100 waterobjecten in kaart. Hiervan  kregen 35 het etiket ‘waardevol’. Groot Salland zet zich actief in om deze objecten goed te beschermen of weer in oude glorie te herstellen.

Gemaal Mastenbroek, het gemaal Van Engelen-van der Veen in de Kamperveenpolder, gemaal Ankersmit bij de Deventer haven, diverse dijkstoelhuisjes langs de IJssel en de stenen dijkpalen zijn voorbeelden van waardevol watererfgoed.

Beleid geeft duidelijkheid

Groot Salland merkt overduidelijk dat er veel interesse is voor erfgoed. Ook bij gemeenten speelt dit. Het waterschap krijgt regelmatig vragen om financieel bij te dragen in herstel van cultuur-historische objecten, die het niet in eigendom heeft. Met het nieuwe beleid kunnen  betere keuzes worden gemaakt.

Om gestructureerd en pro-actief om te gaan met watererfgoed is in samenwerking met het Oversticht het watererfgoed in kaart gebracht.

Groot Salland heeft op haar website een overzichtelijk kaart geplaatst waarop via popups met informatie de watererfgoederen zijn aangegeven die het eerst aangepakt worden.

Kijk op www.wgs.nl/watererfgoed om de kaart met watererfgoederen te zien.

Artikel delen: