Informatie- en aanmeldpunt Speciaal Onderwijs

Zwolle – Woensdag 25 maart om 9.00 uur wordt het Informatie- en aanmeldpunt Speciaal Onderwijs Zwolle (ISOZ) officieel geopend door gedeputeerde Gert Ranter van de provincie Overijssel en wethouder Martin Knol van de gemeente Zwolle. Op dit gezamenlijke loket dat in gebruik is sinds 5 januari 2009 werken medewerkers van de Dienst Ambulante Begeleiding Noord Nederland en Enkschool (cluster-2: spraak-, taal- en gehoorproblemen), de Ambelt (cluster-4: psychiatrische en gedragsproblemen) en de Twijn (cluster-3: leerlingen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen en langdurig zieke kinderen) eensgezind samen in het kader van Passend Onderwijs. Zo kunnen zij beter gespecialiseerde hulp bieden aan leerlingen die belemmeringen ondervinden bij het doorlopen van het regulier onderwijs in de regio Zwolle. 

Tijdens de openingshandeling illustreren Ranter en Knol de werkwijze van ISOZ door middel van een rollenspel tussen een ouder en een ISOZ-medewerker. Een medewerkster van ISOZ: “Tevens geven we een verduidelijkende presentatie, we proberen zoveel mogelijk visueel te maken dat dankzij ISOZ ouders niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd”. Bert Klaas, voorzitter van de Zwolse Samenwerkende Expertisecentra (ZSE) zal voorafgaand een openingswoord houden. De leerlingen van de Ambelt zorgen voor een hapje en een drankje.

De medewerkers van ISOZ ondersteunen naast ouders ook medewerkers van scholen, peuterspeelzalen en jeugdzorg. Middels kortdurende contacten screent ISOZ de problematiek van kinderen en jeugdigen, brengt deze in kaart en verzorgt de toeleiding naar adequate (onderwijs)zorg. Vanuit ISOZ worden de eerste stappen gezet in de richting van de aanvraag van Leerling-gebonden Financiering (ook bekend als ‘het Rugzakje’) en de indicatiestelling ten behoeve van plaatsing op een school voor Speciaal Onderwijs. Tevens kan via de website van ISOZ Preventieve Ambulante Begeleiding van cluster-2, -3 of -4 aangevraagd worden. 

ISOZ is een initiatief van de ZSE (Zwolse Samenwerkende Expertisecentra) waarin de genoemde scholen samenwerken om Passend Onderwijs in de regio te realiseren. Dat houdt in dat ieder kind ‘onderwijs op maat’ krijgt aangeboden. Er bestaat ook contact met Bureau Jeugdzorg, CIZ en MEE om de indicatieprojecten nader op elkaar af te stemmen en dubbelingen te voorkomen. In 2011 moet Passend Onderwijs een feit zijn.

Artikel delen: