Coördinatie vergunningen dijkverlegging Westenholte

Zwolle – De dijkverlegging Westenholte is een project in het kader van Ruimte voor de Rivier. Doel is de dijk zodanig te verleggen dat de IJssel de gewenste waterstand bereikt. Het project is in een fase dat vergunningen aangevraagd gaan worden en bestemmingsplannen opgesteld. Om voor belanghebbenden en burgers het proces transparant te houden wordt de coördinatie van de vergunningverlening bij de provincie Overijssel neergelegd.  

Voor een dergelijk omvangrijk project moeten veel besluiten worden genomen, waaronder vergunningen. Zonder coördinatie zouden er veel afzonderlijke procedures met verschillende looptijd doorlopen moeten worden. Alle vergunningen en besluiten onderbrengen in één regeling levert tijd op in de voorbereiding en duidelijkheid voor belanghebbenden en burgers. Een aantal besluiten kan zo in één keer ter inzage worden gelegd en er geldt dan één beroepsprocedure. Het gaat om de volgende vijf vergunningen: Vergunning Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken, Ontgrondingenvergunning, Natuurbeschermingswetvergunning, Flora- en Faunawetvergunning en Keur. 

Artikel delen: