Provinciale Staten: bezwaren VROM? afgewezen

Zwolle – Provinciale Staten van Overijssel hebben het advies van de Hoor- en Adviescommissie overgenomen, om het bezwaar van de Stichting VROM? af te wijzen. Volgens de Hoor- en Adviescommissie heeft er een goede uitwisseling van informatie plaatsgehad met de Stichting VROM?. Bovendien is het besluit om het reconstructieplan niet aan te passen democratisch genomen. De Stichting VROM? (Vroomshoop en omstreken een mesthoop?) diende in maart vorig jaar namens 7084 kiesgerechtigden een burgerinitiatief in bij Provinciale Staten. Het initiatief beoogde dat het Reconstructieplan werd aangepast, om zo de komst van megastallen in de Landbouw Ontwikkelings Gebieden (LOG) tegen te houden.

In juni 2008 besloten Provinciale Staten na rijp beraad het reconstructieplan niet aan te passen op die onderdelen die betrekking hebben op de LOG’s. De Stichting maakte vervolgens bezwaar tegen dit besluit. De Stichting vond dat men de ideeën onvoldoende had kunnen uitleggen aan Provinciale Staten. De Hoor- en Adviescommissie oordeelt echter dat er uitvoerig over het voorstel van de initiatiefnemers is gediscussieerd en dat er een democratisch besluit genomen is.

Een meerderheid van Provinciale Staten onderschreef gisteren het oordeel van de hoor- en adviescommissie. Pier Antuma (CDA): “Het CDA vindt dat de indieners van het burgerinitiatief volledig zijn geslaagd in hun doelstelling. Ze hebben op indringende wijze de reconstructie onder de aandacht gebracht. We hebben ons intensief laten informeren en er is uitvoerig over gesproken, in de fractie, in de commissie en in de Staten.

Dat de indieners van het burgerinitiatief teleurgesteld zijn over de uitkomst, dat is een heel andere vraag.” Het advies van de Hoor- en Adviescommissie werd door een meerderheid van Provinciale Staten overgenomen. De fracties van SP en GroenLinks stemden tegen het voorstel. De Partij van de Arbeid drong, in een motie, aan op een spoedige evaluatie van het reconstructieplan. De PvdA kreeg daarvoor geen meerderheid, omdat Gedeputeerde Staten aangaven dat de evaluatie op een later moment gepland staat. 

Bypass Kampen en regiotram
Provinciale Staten stemden in meerderheid in met het beschikbaar stellen van ruim 30 miljoen euro voor de uitvoering van het project IJsseldelta-Zuid, bovenop de eerder gereserveerde 50 miljoen euro. De bijdrage wordt gereserveerd voor de realisatie van een bypass van de IJssel ten zuiden van Kampen. SP en GroenLinks stemden tegen. Provinciale Staten waren verder unaniem in hun besluit om de treindienst Zwolle Kampen op te waarderen tot een regiotram.

Artikel delen: