Lintjesregen Zwolle 2009

Zwolle – Ter gelegenheid van Koninginnedag reikte burgemeester Henk Jan Meijer tijdens de Lintjesregen op woensdag in de raadzaal aan 15 Zwollenaren een Koninklijke onderscheiding uit.

In Zwolle werden negen kandidaten Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn de heer J. Prins, mevrouw G. van den Langenberg-Schenk, de heer L. van der Weerd, de heer J. Drost, mevrouw J.H.M. Voorhuis-Versteeg, de heer J.W. Oonk, mevrouw A.J. van der Struik-Garritsen, de heer A.F. Koning en de heer G.E.P. Vrielink.  Zes personen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit zijn de heer A.H. van der Struik, de heer N.T. van Zon, de heer H.J. Kistemaker, de heer W.J. van der Zwan, mevrouw F. van Halem-Stigter en de heer A.C. van Halem. In de pauze trad het Groot Mannenkoor Zwolle op. In heel Overijssel werden vandaag 243 lintjes uitgereikt.


Lintje voor Jan Kistemaker…


Ook een voor Harry Vrieling…


Jan Drost, naar de Lintjesregen gelokt om een ander op de foto te zetten, krijgt zelf een lintje…


De familie Vrieling en Jan Kistemaker….


Lintje voor Bertus van der Weerd…


Emotie bij Jan en Trudy Kistemaker…


Drost hoeft geen foto’s te maken vandaag, hij wordt zelf gekiekt…

15 Kandidaten Lintjesregen 2009

1. De heer J. Prins (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Langdurige vrijwillige verdiensten voor de korfbalsport in het algemeen en korfbalvereniging Oranje Zwart in het bijzonder

Zwollenaar de heer J. Prins begon zijn ‘carrière’ bij korfbalvereniging Oranje Zwart in november 1960 als conditietrainer. In 1975 werd hij benoemd tot verenigings-coördinator, een functie die hij tot op de dag van vandaag vervult. Voor de Zwolse Korfbalvereniging Oranje Zwart was en is de heer Prins een onmisbare kracht. Hij was lid van de Jeugdcommissie, de Technische Commissie, de Bouwcommissie en de Nevenactiviteiten-commissie. Verder is hij onlosmakelijk verbonden met het schoolkorfbal in Zwolle. Afgelopen voorjaar organiseerde hij voor de 48e keer het schoolkorfbaltoernooi in Zwolle dat is uitgegroeid tot een groots evenement. Sinds ruim twintig jaar is hij erelid van Oranje Zwart; de bekroning op zijn grote betrokkenheid en veelzijdige inzet voor de vereniging. Samenvattend kan worden gesteld dat de heer Prins al bijna 50 jaar een onmisbare schakel is in het reilen en zeilen van Korfbalvereniging Oranje Zwart.

2. Mevrouw G. van den Langenberg-Schenk (Lid in de Orde van Oranje- Nassau) Op vrijwillige basis actief voor EHBO, parochie Thomas a Kempis, onderwijs.

Mevrouw G. van den Langenberg-Schenk is een sociaal-maatschappelijk zeer betrokken vrouw. Van huis uit wetenschapper, maar al gauw actief als docente en studiebegeleider. Zij investeert in de relatie met leerlingen en streeft ernaar ieder van hen naar een hoger niveau te tillen en ‘eruit te halen wat er in zit’. Omdat zij graag concreet in de samenleving investeert en de jeugd voor haar aan de basis van die samenleving staat. Ook buiten het werk gaat haar belangstelling uit naar de jeugd. Ruim 20 jaar is zij op kerkelijk gebied voor de samenleving actief. Jarenlang binnen het werkveld Liturgie in het werk met kinderen en jongeren binnen de parochie Thomas a Kempis. Zo organiseerde en coördineerde zij de maandelijkse gezinsvieringen in Zwolle Zuid in de periode dat de wijk nog explosief groeide en de parochie daar tot ontwikkeling kwam. Daarnaast maakte zij deel uit van het Liturgisch Beraad binnen de parochie en participeerde zij actief in de discussie over de ontwikkeling van nieuwe vormen van vieren en liturgie. Tegenwoordig is zij lekenvoorganger. Voorts is zij binnen de zorg al jarenlang op vrijwillige basis actief: als EHBO-er en bloeddonor.

3.  De heer L. van der Weerd (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief voor FC Zwolle

De heer Lubbartus van der Weerd, in voetbalkringen beter bekend als Bertus, is al ruim vijftig jaar vrijwilliger bij FC Zwolle, vroeger PEC Zwolle. Hij is als vrijwilliger breed inzetbaar en heeft op zowel bestuurlijk als uitvoerend terrein zijn sporen verdiend. Het hart van de heer Van der Weerd ligt in het bijzonder bij de jeugd. Hij heeft zich vooral bewezen als ‘mental coach’ voor de jongeren. Immers juist bij jeugdspelers willen andere zaken in het leven nog wel eens afleiden. Hij slaagt erin hen blijvend te motiveren en daarbij ook de ouders actief te betrekken. Sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder leeft in Nederland en is een belangrijk bindmiddel in de samenleving. Een bindmiddel dat alleen maar kan bestaan bij de gratie van vele vrijwilligers. FC Zwolle is weliswaar een bedrijf, maar kan niet zonder vrijwilligers. Bertus van de Weerd is een van de circa 140 actieve vrijwilligers waarop FC Zwolle een beroep mag doen. Hij is echter een unieke vrijwiliger, omdat hij al 50 jaar – ook naast zijn werk – onafgebroken voor FC Zwolle inzetbaar is.

4. De heer J. Drost (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Vm. freelance fotograaf. Vrijwillige verdiensten in aanleg fotoarchief voor samenleving (HCO/FC Zwolle) en promotionele verdiensten voor Zwolle (circus).

De heer Jan Drost is een begrip in Zwolle en de regio. Een man die als vakman en mens zeer wordt gewaardeerd. Een integer, bescheiden en innemend mens die ook voor de beroepsgroep een voorbeeldfunctie had. Op zijn afscheidsreceptie als fotojournalist op 31 mei 2008 lieten veel mensen hun waardering blijken. FC Zwolle deed dat door bekend te maken dat de persruimte van het nieuwe stadion naar hem vernoemd zal worden. Bijna een halve eeuw heeft Jan Drost zijn vak uitgeoefend.
Duizenden van zijn foto’s van zowel het circus als de sport zijn in de media verschenen. Daarmee heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitstraling van Zwolle. Vele duizenden mensen hebben mogen genieten van zijn vakkundig fotowerk en grote circusproducties die met zijn hulp naar Zwolle zijn gehaald. Zijn persoonlijk archief van circus- en sportfoto’s zal worden ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel, waardoor die voor het grote publiek toegankelijk zijn en blijven. 

5. Mevrouw J.H.M. Voorhuis-Versteeg (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief voor Stedelijk Museum Zwolle, Lilianefonds en De Venus

Mevrouw J. Voorhuis-Versteeg, is opgeleid als Maatschappelijk Werkster en heeft zich in de afgelopen 40 jaar naast haar werk op vrijwillige basis bijzonder ingezet voor zieken, ouderen, gehandicapten en kinderen. Dezelfde inzet en betrokkenheid die haar werk kenmerkten – aanvankelijk bij de Ambelt voor kinderen met een verstandelijke handicap en later als docente maatschappelijk werk – kenmerken ook haar vrijwillige sociaal-maatschappelijke inzet. In het bijzonder haar ruim 17-jarige inzet tot op vandaag voor het Liliane Fonds, waar zij zich met hart en ziel aan heeft verbonden, is vermeldenswaardig. Met haar warme enthousiaste persoonlijkheid is zij bij uitstek in staat het verhaal van het individuele kind van het Liliane Fonds over te brengen aan de mensen hier. Haar onderwijsachtergrond komt daarbij uitstekend van pas. Dit alles maakt haar inzet bijzonder en effectief. Voorts is zij in de afgelopen jaren actief is geweest voor ondermeer De Nierstichting en gehandicapten en ouderen in het kader van Tafeltje Dekje. Tot op heden is zij actief voor ouderen binnen woonzorgcentrum de Venus in Zwolle, waar zij zich in korte tijd ook heeft doen kennen als zeer betrokken en hulpvaardig.

6. De heer J.W. Oonk (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief voor de Zwolse Zangraad, Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging De Nieuwe Ster en wijkvereniging Aa-landen

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. De heer J.W. Oonk is dat voor de Zwolse Zangraad. Al bijna 25 jaar is hij voor deze organisatie bestuurlijk actief. Aanvankelijk als algemeen bestuurslid, vervolgens als eerste secretaris en tegenwoordig als tweede secretaris. Daarmee levert hij een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en cohesie van de Zwolse Zangraad en de impact en uitstraling van amateurkunst in de stad. Tevens was hij 15 jaar secretaris en is hij nog steeds actief lid van Oratoriumverenging De Nieuwe Ster. Doordat de vereniging zich heeft ontwikkeld van een Gemengde Zangvereniging naar een Oratoriumvereniging heeft dit bestuurlijk en administratief de nodige consequenties gehad. Hij heeft aan die professionalisering een belangrijke impuls weten te geven. Binnen Wijkvereniging Aa-landen is er veel waardering voor de consciëntieuze wijze waarop de heer Oonk vorm en inhoud geeft aan zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden en contacten onderhoudt met de achterban. De Stichting Wijkgemeenschap AA-landen bestaat nu al meer dan 35 jaar en die periode wordt gekenmerkt door een bestuurlijke traditie van stabiliteit en homogeniteit. Dat kan alleen als de organisatie goed op poten staat. Daaraan levert de heer Oonk een essentiële bijdrage. Vrijwilligerswerk is voor hem niet vrijblijvend.


7. Mevrouw A.J. van der Struik-Garritsen (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief voor Rode Kruis en Groot Mannenkoor Zwolle

Mevrouw A.J. van der Struik is een vrouw met het hart op de goede plaats. Vanuit een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zet zij zich op vrijwillige basis al bijna 30 jaar in voor het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zwolle. Gedurende die tijd maakt zij in haar werk voor het Rode Kruis voor veel mensen het verschil. Binnen het taakveld Sociale Zorg is zij verantwoordelijk voor de organisatie van bijeenkomsten en activiteiten die zorgen voor sfeer en kleur. Dat geldt niet alleen voor de wekelijkse inloopbijeenkomsten, maar ook voor de creatieve activiteiten in verzorgingstehuizen in Zwolle, waaraan oudere en jongere hulpbehoevende mensen veel plezier aan beleven. Sinds haar echtgenoot begin 1986 het voorzitterschap van het Groot Mannenkoor Zwolle op zich nam, heeft het koor zijn echtgenote leren kennen en waarderen als gastvrouw en ambassadrice van het koor. Gedurende meer dan twintig jaar kon het koorbestuur op haar gastvrijheid tijdens de bestuursvergaderingen rekenen. Ook in sociaal opzicht was zij binnen het koor een belangrijke bindende factor.

8. De heer A.H. van der Struik (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Vm. korpschef Gemeentepolitie Zwolle en later korpschef Hardenberg.

Op vrijwillige basis internationaal actief voor het Groot Mannenkoor Zwolle en het Koninklijk Nederlands Zangersverbond

Het Groot Mannenkoor Zwolle (GMZ) is een toonaangevend koor en een waardig ambassadeur van de Nederlandse mannenkoorzang in binnen- en buitenland. Het is de grote verdienste van de heer Van der Struik die sinds 1978 lid is en tot februari 2008 gedurende ruim 20 jaar voorzitter was. Hij heeft een grote structurele bijdrage geleverd aan de groei en de professionele ontwikkeling van het koor. Door zijn visie, communicatieve eigenschappen en talenkennis heeft hij het GMZ  gebracht waar het nu is: een koor bestaande uit amateurs dat op professioneel niveau presteert. Hij is erin geslaagd mensen van verschillende maatschappelijke niveaus met elkaar te verbinden en internationale contacten tot stand te brengen. Kwaliteiten waarvan ook het Koninklijk Nederlands Zangersverbond al bijna 20 jaar tot op heden mag profiteren. Bij zijn afscheid als voorzitter ontving hij namens het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV) een oorkonde. Als bestuurslid van de KNZV is hij in de volle breedte actief, recentelijk als bestuurlijk secretaris voor het KNZV bij de Vereniging Nationale Koorfederatie. Kenmerkend is dat hij ook binnen de KNZV een bindende factor is.

Ook in zijn werk bij de politie entameerde hij buitenlandse contacten en uitwisselingsprogramma’s.

9. De heer A.F. Koning (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief voor Sportvereniging Tyfoon en de Natres

De heer A.F. Koning is al sinds de jaren tachtig onlosmakelijk verbonden met Sportvereniging Tyfoon, handbalvereniging in Zwolle. Aanvankelijk als coach en al gauw ook op andere fronten. Tot op heden beheert hij de ledenadministratie en is hij sinds 1987 ook penningmeester van de vereniging. Deze taak nam hij op zich toen het voorgaande bestuur moest aftreden vanwege financieel problemen waardoor de realisering van een nieuw clubhuis op losse schroeven kwam te staan. Door het voeren van een strak financieel regime is hij erin geslaagd Tyfoon door die moeilijke tijd heen te loodsen. Mede door zijn beleid is de contributie laag gebleven, waardoor de drempel om lid te worden laag blijft. Daarnaast is hij al jarenlang op zondag wedstrijd-commissaris en tijdwaarnemer bij de senioren. Voorts is hij altijd bereid allerlei hand- en spandiensten te verrichten, variërend van het ophalen van oud papier tot het maken en bezorgen van het clubblad. Ook voor de stichting Historische Verzameling Korps Nationale Reserve zet hij zich in op het gebied van financieel beheer, fondswerving en PR.

10. De heer N.T. van Zon (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). Vm. voorzitter Horeca Nederland, afdeling Zwolle. Op vrijwillige basis bestuurlijk actief voor Kamer van Koophandel en de horeca

Naast de verantwoordelijkheid voor zijn eigen horecabedrijf lunchroom Blocks, erkend leerbedrijf, heeft de heer N.T. van Zon als voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle een stimulerende en grensverleggende rol gespeeld in Zwolle en de regio. Na zijn afscheid als voorzitter is hij nog steeds vrijwillig in adviserende zin betrokken. Binnen Koninklijke Horeca Nederland was hij meer dan 15 jaar lid van het regiobestuur van Overijssel en lid van de ledenraad van de landelijke vereniging. Hij is altijd in staat geweest over de grenzen van het eigen horecabedrijf heen te kijken en te investeren in de kwaliteit van de bedrijfstak en de mensen die er werken. Zo is hij jarenlang betrokken geweest bij de Stichting Vakonderwijs Horeca in Zoetermeer, waarvoor hij jaarlijks belangeloos examens op LBO/MBO niveau heeft afgenomen Hij beseft dat de horeca een verantwoordelijke rol heeft als het gaat om een leefbare en veilige samenleving, waar alcoholproblematiek hoog op de politieke agenda staat. Daarnaast is er de verantwoordelijkheid van de horeca in de naleving van veiligheidsvoorschriften. De heer Van Zon heeft met zijn ervaring, deskundigheid en betrokkenheid geïnvesteerd in de horeca en een veiliger samenleving.   

11. De heer G.E.P. Vrielink (Lid in de Orde van Oranje-Nassau). Vm. directeur VVV Zwolle. Tijdens en sindsdien op uiteenlopend cultuur-historisch gebied actief voor de stad op vrijwillige basis

Hoewel geen Zwollenaar van origine, draagt de heer G.E.P. Vrielink de stad Zwolle en haar cultuurhistorisch erfgoed een warm hart toe. Hij is met niets zo bevlogen bezig als de stad onder de aandacht van anderen te brengen. Door er al ruim dertig jaar gepassioneerd over te vertellen tijdens stadswandelingen en die tot op heden te coördineren. Maar ook door er aandacht voor te vragen als coördinator Comité Open Monumentendag Zwolle. Hij zet zich kortom onvermoeibaar in voor het behoud van de historische binnenstad, zowel beroepsmatig als vrijwillig. Daarin weet hij zich gesteund door de Zwolse Historische Vereniging en de Vrienden van de Stadskern Zwolle. De respectvolle manier waarop hij met het cultuur-historisch erfgoed van Zwolle omgaat heeft een belangrijke uitstraling. Enquetes onder inwoners, bezoekers en toeristen bevestigen dit. De heer Vrielink weet hen te interesseren en enthousiasmeren voor het rijke verleden van de stad. Hij doet dit op een laagdrempelige manier, zoals met stadsrondleidingen in historisch kostuum, die op belangstelling en waardering van het grote publiek kunnen rekenen. Daarmee zorgt hij voor een belangrijke toeristische impuls met een educatieve component.

12. De heer H.J. Kistemaker (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Oud-politieagent. Op vrijwillige basis bestuurlijk actief voor het onderwijs, Lokale Omroep Zwolle, Wijkvereniging Westenholte, organisator van diverse evenementen Zwolle, KNVB

De heer H.J. Kistemaker begon zijn loopbaan bij de gemeentepolitie Zwolle. Zijn optreden werd gekenmerkt door een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Hij hechtte eraan de politieorganisatie te verbinden met burgers en maatschappelijke organisaties. Tevens heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de transparantie van de politieorganisatie. Ook in zijn vrije tijd zet hij zich al jarenlang en tot op heden voor de Zwolse samenleving in. Zo was hij al op jonge leeftijd bestuurlijk actief voor het openbaar onderwijs. Daarnaast is hij al vele jaren gezichtsbepalend voor de wijk Westenholte waar hij woont en waarmee hij zich sterk verbonden voelt. Bovendien washij meer dan 10 jaar actief als vrijwillig waarnemer voor de KNVB. Van 2003 tot 2008 was hij bestuurlijk actief, eerst als secretaris en later als voorzitter, van de Stichting Lokale Omroep Zwolle, het lokale publieke medium in de stad. Hij bestuurde ‘dichtbij de mensen’ en had oog en oor voor zijn medewerkers. De heer Kistemaker is bovendien sinds circa tien jaar ook op vrijwillige basis betrokken bij de organisatie van evenementen in de stad. Op die manier draagt hij bij aan de uitstraling van Zwolle.

13. De heer W.J. van der Zwan (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief voor dierenweide Westenholte, Astmafonds, ReVAS en Zorgcombinatie Zwolle

De heer W.J. van der Zwan is een vrijwilliger pur sang. Vanuit zijn zorgzame aard, ervaring in de mantelzorg en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zet hij zich vooral in op het gebied van de zorg. Als bestuurder en als organisator, weet hij zaken aan te pakken en vlot te trekken. Daarbij zoekt hij actief de samenwerking met derden in het  besef dat goede zorg voortdurende afstemming vraagt tussen allen betrokkenen in het zorgproces. Al ruim 20 jaar zet hij zich in voor ReVas De Peperbus en vertegenwoordigt hij de vereniging in de gehandicaptenraad. De heer Van der Zwan heeft zich sterk gemaakt voor de integratie van de gehandicaptensport in de bestaande sport. Hij is ervan overtuigd dat de gehandicapte sporter een volwaardige plaats in de reguliere sportwereld verdient. Niet alleen voor ReVas maar ook voor het Astma Fonds is de heer Van der Zwan al jaren actief. Hij is de motor achter waardevolle initiatieven zoals voorlichtingsbijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten, sponsoracties op scholen en publiciteitscampagnes. Samen met de Sportraad heeft hij het belang van bewegen voor mensen met een chronische longaandoening onder de aandacht gebracht. Bovendien is hij vrijwillig actief voor de Cliëntenraad van Het Zonnehuis Zwolle, onderdeel van Zorgcombinatie Zwolle. Hij heeft zich daar in de afgelopen jaren verdienstelijk gemaakt op de terreinen Wonen, Zorg, Behandeling en Welzijn.

14. Mevrouw F. van Halem-Stigter (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

15. De heer A.C. van Halem (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)

Op vrijwillige basis actief binnen de structurele ontwikkelingshulp in India met een grote impact en internationale uitstraling

De heer en mevrouw Van Halem-Stigter is een echtpaar met een missie. Nadat de heer Van Halem met pensioen ging heeft een bezoek aan India voor een wending in hun beider leven gezorgd. Samen gingen zij in 1998, op aanraden van hun dochter die arts is, naar India om het werk van de familie Komanapalli te bezoeken. Vanaf dat moment zijn zij tot op heden intensief betrokken bij het verlenen van hulp aan straatarme mensen in de provincie Andhra Pradesh, daarin gesteund door zijn Christelijke geloofsovertuiging. De mensen die in dit Deltagebied aan de zuidoostkust van India wonen behoren overwegend tot de zogenaamde Dalits, letterlijk ‘de onaanraakbaren’, uitgestotenen in de Hindoe maatschappij. Deze mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden en bijna 80% van hen is analfabeet. De heer en mevrouw Halem investeren kortom, in het opleiden en begeleiden van mensen in kwetsbare omstandigheden in India vanuit een grote sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Door hun vrijwillige inzet hebben de mensen het daar in sociaal-economisch opzicht beter. Zij leveren daarmee een grote bijdrage aan een menswaardiger samenleving,ook voor toekomstige generaties. In het besef dat de jaren gaan tellen hebben zij inmiddels in hun eigen opvolging voorzien. Zij investeren daarmee in de continuïteit van het werk van de stichting.

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Jaaaaaaaa Bertus heeft eindelijk een lintje! En terecht! Die man moet een standbeeld krijgen op de overloop voor wat ie allemaal voor de FC heeft gedaan ;D

  Iedereen gefeliciteerd!


  Maak melding

 2. Gefeliciteerd allemaal!

  Mijn lintjes gaan al die mensen die dag in dag uit achter de schermen van het mantelzorger zijn schuil gaan en te weinig echt gezien worden!


  Maak melding

 3. Allemaal gefeliciteerd idd.
  Bertus van der Weerd loopt daar inderdaad al sinds mensenheugenis voor nop bij PEC en de FC. Mooie waardering.
  Jan Kistemaker, mooi ook even in het zonnetje. Ben ik verdorie dan de enige van dat vage stembureau toen, die lintloos is :'(


  Maak melding

 4. 1. De heer J. Prins (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

  9. De heer A.F. Koning (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

  Dat kan geen toeval zijn !!!! ;D 😀 ;D 😀 ;D


  Maak melding

 5. Jaaaaaaaa Bertus heeft eindelijk een lintje! En terecht! Die man moet een standbeeld krijgen op de overloop voor wat ie allemaal voor de FC heeft gedaan

  Idd, Bertus gefeliciteerd en de anderen natuurlijk ook.  Maak melding

Reageer