College blijft investeren in stad

Zwolle – Blijven inzetten op het stimuleren van de Zwolse economie en op het behouden en versterken van de sociale zorg en de voorzieningen in de stad. Dat bepleiten burgemeester en wethouders van Zwolle voor de komende jaren. Met het oog op de toekomst wil het college investeren in het duurzaam maken van Zwolle, in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling en in het bereikbaar houden van de stad. Bovendien wordt met een zogenoemd cofinancieringsfonds beter ingespeeld op de subsidiemogelijkheden bij provincie en rijk. Om dat alles mogelijk te maken gaat de gemeente ook bezuinigen. 

Burgemeester en wethouders maken dat duidelijk in de Perspectiefnota voor de periode 2010-2013, waarin het college uiteen zet hoe zij de komende jaren de gevolgen van de economische tegenspoed te lijf wil gaan. Het college wijst erop dat Zwolle de recessie redelijk doorstaat. De stad toont veerkracht, onder meer omdat de afgelopen jaren onder de noemer Samen Maken We De Stad is ingezet op het gezamenlijk bedenken en uitvoeren van plannen voor Zwolle. Eerder dit jaar leidde dat al tot een maatregelenpakket om de eerste gevolgen van de recessie te lijf te gaan.

Met de Perspectiefnota zet het college in op een structurele aanpak van de economische en sociale tegenwind de komende jaren. Duidelijk is dat de recessie zich ook in Zwolle laat gelden. Naast een toename van de werkloosheid, een terugval in de huizenmarkt en minder bedrijvigheid ziet de gemeente zich ook geconfronteerd met fors minder bijdrages van het rijk. 

Burgemeester en wethouders vinden het echter van groot belang te blijven investeren in de stad. Om dat te betalen wil het college de komende maanden samen met de gemeenteraad en partners in en buiten Zwolle op zoek naar manieren om in totaal zo’n acht miljoen euro te bezuinigen. Om in 2010 een sluitende begroting te krijgen – een streven van het college – worden daarnaast nog mogelijkheden bedacht om 1,4 miljoen euro te bezuinigen. De gemeenteraad moet zich uitspreken over de voorstellen. Het is de bedoeling dat het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad – volgend jaar maart zijn er verkiezingen – aangeven waarin de komende jaren geïnvesteerd moet worden. 

Het college ziet nog volop kansen om de stad verder te ontwikkelen, en willen daar ook geld voor beschikbaar stellen. Zo kan de economie de komende jaren verder ondersteund worden door bijdrages aan een digitaal ondernemersloket en een versterking van het evenementenbeleid. Voor het onderwijs moet er een plan komen om de huisvesting beter op orde te krijgen. De komende jaren wil het college ook bijdragen aan beperking van geluidsoverlast door verkeer en moeten speelvoorzieningen opgeknapt worden. Belang wordt ook gehecht aan beter verkeersmanagement in en rond Zwolle. Wat betreft dienstverlening hecht het college veel waarde aan het zogenoemde KlantContactCentrum. Ook worden investeringen voorgesteld ter ondersteuning van de Algemene wet bijzondere ziektekosten en van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Voorzieningen als de bibliotheek, Odeon De Spiegel en de zwembaden staan ook op de investeringslijst.

Een zogenoemd cofinancieringsfonds voorziet in ondersteuning van belangrijke projecten als Hedon, Ruimte voor de Vecht, de renovatie van het Openluchtbad en het Kraenbolwerk. 

In de Perspectiefnota wordt ook geconstateerd dat burgemeester en wethouders de prestatieafspraken uit het collegeakkoord voor de periode 2006-2010 vrijwel gerealiseerd hebben.

Artikel delen:

Reageer