Ontwikkelingsplan voor toekomst Wijthmen

Zwolle – Wat is de karakteristieke eigenheid en identiteit van Wijthmen? Hoe kan de identiteit van het dorp versterkt worden met het oog op toekomstige, ruimtelijke ontwikkelingen? Deze vragen staan centraal in het dorpsontwikkelingsplan dat de gemeente dit jaar voor Wijthmen gaat opstellen. Dit doet de gemeente in nauwe samenwerking met de inwoners van het dorp (inclusief Herfte en Zalné). Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het Plan van Aanpak Dorpsontwikkelingsplan Wijthmen. Voor de uitvoering heeft het college € 168.000,- beschikbaar gesteld.

Diverse ontwikkelingen geven aanleiding tot het opstellen van het dorpontwikkelingsplan. Zo geeft het Structuurplan Zwolle 2020 aan dat Wijthmen kan uitbreiden met maximaal 250 nieuwe woningen. Een voorwaarde is dat de nieuwbouw de identiteit, leefbaarheid en ruimtelijke structuur van het dorp versterkt. Dorpseigen uitbreiden staat daarbij centraal. Dit is een vorm van uitbreiden die de bestaande dorpsindentiteit respecteert en de verdere ontwikkeling van het dorp ondersteunt. Daarnaast werken de provincie en Rijkswaterstaat aan het opwaarderen van het wegtracé van de N35 ter hoogte van Zwolle-Wijthmen-Heino. Ook vanuit de gemeenschap zelf komen initiatieven, zoals de ontwikkeling van een zorgcomplex voor ouderen. Het is nu het juiste moment om een samenhangend dorpsontwikkelingsplan inclusief een concreet uitvoeringsprogramma op te stellen waarin deze ontwikkelingen samenkomen.  De totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan gebeurt in drie fasen: de verkenning, het onderzoeken van de ontwikkelingsrichting en het opstellen en vaststellen van het plan en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De bewoners van Wijthmen spelen gedurende het hele proces een centrale rol. Zij kennen hun leefomgeving als geen ander en deze kennis is cruciaal voor het plan. De dorpsidentiteit en toekomstscenario’s worden dan ook samen met de bewoners opgesteld.  Tijdens het wijkplatform Wijthmen op dinsdag 26 mei wordt een toelichting gegeven op het Plan van Aanpak en op het proces om gezamenlijk te komen tot een dorpsontwikkelingsvisie. Binnenkort ontvangen bewoners een nieuwsbrief met daarin eveneens een toelichting op het aanstaande ontwikkelingsproces.

Artikel delen:

Reageer