CDA Zwolle vreest financiële gevolgen rekenfout VNG

Zwolle – De voorbereidingen op de behandeling van de Perspectiefnota 2010-2014 (PPN) zijn in volle gang. Zoals bekend heeft het CDA in een eerder stadium de suggestie neergelegd om de definitieve uitkomst van de zogeheten meicirculaire te verwerken in de PPN en pas daarna over te gaan tot behandeling. Deze PPN is namelijk van wezenlijk belang voor de aanpak van de kredietcrisis en voor de volgende collegeperiode. Als CDA vinden wij dat een dergelijk document dan de nodige houvast moet bieden als het gaat om de cijfers.

Het CDA zegt dat het college heeft geprobeerd met een goede inschatting van de uitkomsten van de meicirculaire de PPN vorm te geven. "Dit heeft echter wel geleid tot de nodige voorbehouden en onzekerheden." Een van de voornoemde onzekerheden is de inschatting van de impact van de kredietcrisis op de Rijksbijdrage, zegt het CDA woensdag De PPN schat dat de komende jaren de gemeente Zwolle jaarlijks 4 miljoen euro minder o.a. van het Rijk zal ontvangen. Een fors bedrag. In de periode 2011-2014 zullen dus bezuinigingen moeten worden doorgevoerd om dat geschatte verlies aan inkomen te compenseren. Een bij voorbaat forse opgave. Het CDA in Zwolle stelt hierover een aantal vragen aan het college.

CDA: "En die opgave valt nu mogelijk nog groter uit. Onder de kop ‘Rekenfout kost gemeenten half miljard’ bericht het blad Binnenlands Bestuur vandaag dat het VNG-akkoord met het Rijk de 441 gemeente geen 20 miljoen jaarlijks kost, maar minimaal 370 miljoen per jaar. In het ergste geval zou dat bedrag kunnen oplopen naar 475 miljoen euro per jaar. Dit nieuws zou betekenen dat de in de PPN genoemde 4 miljoen euro vele malen hoger zou kunnen uitvallen met alle mogelijke gevolgen voor de veerkracht van Zwolle." 

Het CDA heeft in vervolg op het voornoemde verontrustende nieuws de volgende vragen (artikel 45) aan het college. 

1.                  Is de schatting van de voornoemde 4 miljoen euro mede gebaseerd op de door de VNG gedachte initiële uitkomst van het VNG-akkoord van april, zijnde een structureel verlies voor de gemeenten van 20 miljoen per jaar?

2.                  Zo ja, kunt u aangeven welke impact de ‘rekenfout’ gaat hebben op de in de PPN genoemde 4 miljoen euro als we spreken van respectievelijk een structurele korting van 370 miljoen euro en 475 miljoen euro op de gemeentefondsuitkering.

3.                  Het VNG-akkoord moet nog worden goedgekeurd door de 441 gemeenten. Tot en met vrijdag 29 mei kunnen gemeenten hun stem uitbrengen. Heeft de gemeente Zwolle reeds al of niet ingestemd met VNG-akkoord?

4.                  En in het geval is ingestemd met het akkoord, in hoeverre kan de uitgebrachte stem worden ingetrokken?

5.                  Bent u met ons van mening dat bij gebleken forse impact op het in de PPN geschetste structurele financiële beeld, de PPN moet worden aangepast alvorens de raad zich kan uitspreken over de PPN.

 Alida Kastelein

Martijn van der Veen

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Misschien dat het CDA maar eens akkoord moet gaan met het onafwenbare afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.
    Of toch maar weer korten op de minima mooie Christenbroeders.
    “zal hij die het oog geschapen heeft niet zien?”


    Maak melding

Reageer