Bypass beperkt overstromingskans in de regio

Zwolle – In een geactualiseerd onderzoek zijn de gevolgen in beeld gebracht van een onverhoopte dijkdoorbraak door de aanleg van een zijtak (bypass) van de IJssel bij Kampen. In zijn algemeenheid beperkt de aanleg van een bypass de overstromingskans van de bestaande waterkeringen rond Kampen. Alleen bij een doorbraak in de buurt van de molen D’Olde Zwerver kunnen de gevolgen minimaal gelijk en maximaal de helft groter zijn dan zonder aanleg van de bypass.

Bij de verdere uitwerking en invulling van de plannen moet bekeken worden hoe de waterveiligheid daar verder kan worden verbeterd.  Bij eventuele doorbraken op andere plaatsen in de huidige dijken zijn de gevolgen gelijk of minder. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het geactualiseerde onderzoeksrapport “Veiligheidsaspecten van de bypass Kampen”, dat maandagmorgen is gepresenteerd door het onafhankelijke bureau HKV. De waterveiligheid in de IJsseldelta wordt bepaald door een complex samenspel van factoren. Als er binnen enkele jaren geen maatregelen worden genomen, wordt de kans op overstromingen in Zwolle, Kampen en omgeving groter, omdat de IJssel door klimaatverandering te maken krijgt met een grotere afvoer van water.

Plannen worden voorbereid om door een combinatie van zomerbedverdieping en de aanleg van een bypass de IJssel meer ruimte te geven. Uitgangspunt daarbij is dat het huidige beschermingsniveau tegen overstromingen (kans: één keer  per 2000 jaar) in de dijkringen ten oosten en westen van de IJssel in de toekomst behouden blijft.

Objectief rapport

Onlangs kreeg het onafhankelijk bureau HKV opdracht een onderzoek te actualiseren naar de gevolgen van een dijkdoorbraak bij Kampen voor het aantal slachtoffers en de schade. Door hetzelfde bureau is in 2006 ook dit onderzoek uitgevoerd. Sinds de samenstelling van het “oude” rapport is er het nodige veranderd.  Zo is sinds 2006 het bouwprogramma in het gebied gewijzigd. Er worden tot 2030 geen 9000, maar 3800 woningen gerealiseerd ten westen van de IJssel. Ook de dijken van Hanzelijn en de N50 zijn nu in de overstromingsberekeningen verwerkt.

Onderzoeksaanpak

De voorgestelde maatregelen in de IJsseldelta zijn er dus op gericht om overstromingen in de toekomst te voorkomen. Echter het risico van een dijkdoorbraak is nooit helemaal uit te sluiten. De mogelijke gevolgen daarvan zijn in het HKV-rapport in beeld gebracht. Op basis van afgewogen argumenten is een aantal locaties gekozen om de gevolgen in beeld te brengen. Het gaat daarbij om De Zandjes, Kampen-Noord, Kampen-Zuid, en Zalk, de noordelijke bypassdijk en de zuidelijke bypassdijk.

Voor alle locaties zijn, op basis van de actuele planning en hoogteligging in het gebied, de gevolgen van een dijkdoorbraak in beeld gebracht met en zonder bypass in 2009/2010 en 2030. Per locatie worden de gevolgen uitgedrukt in mogelijke aantallen slachtoffers en totale schade. Die getallen zijn vooral bedoeld om onderlinge vergelijking mogelijk te maken van de verschillende doorbraaklocaties. Uitgegaan is van de meest extreem denkbare situaties van storm en hoog water met alleen zanddijken. Verder wordt in de analyses geen rekening gehouden met de mogelijkheden voor evacuatie uit het betreffende gebied. De gevolgen van een dijkdoorbraak kunnen dan worden beperkt met 80 tot 90 procent. Door deze wijze van berekenen is een vergelijking van de gevolgen voor de verschillende locaties en omstandigheden mogelijk. 

Besluit staatssecretaris

Zoals aangegeven wordt het geactualiseerde rapport aangeboden aan de staatssecretaris. Zij zal dit betrekken bij de besluitvorming over de plannen in de IJsseldelta. Dit besluit zal rond de zomer worden genomen.

Stuurgroep

In de stuurgroep gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid werken de volgende  partijen intensief samen: de gemeenten Kampen, Zwolle, Dronten en Oldebroek, Waterschappen Groot Salland en Zuiderzeeland, de Ministeries van VROM, LNV en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Staatsbosbeheer en de provincies Flevoland en Overijssel.

Artikel delen:

Reageer