SP wil garantie van begeleiding op zorgboerderijen

Zwolle – de SP wil van de wethouder weten wat zijn mening is over de onrust bij de zorgboerderijen in Zwolle over de bezuinigingen op de AWBZ. Doordat de AWBZ is aangescherpt kunnen mensen met een lichte beperking niet meer in aanmerking komen voor ondersteunende begeleiding.

De zorgboerderijen ondervinden de verschraling van de zorg, door minder aanmeldingen, omdat er minder geld beschikbaar is, zegt de SP. "Cliënten die een dagbesteding op een zorgboerderij hebben, lopen het risico dat zij thuis komen te zitten." De SP is ongerust en wil dat de exacte gevolgen voor zorgboerderijen en de cliënten zo snel mogelijk in kaart worden gebracht en dat de wethouder de zorg op de zorgboerderijen garandeert. SP-raadslid Gert van Maurik: ‘Deze bezuinigingen treffen mensen met een lichte beperking. Het is veel te simpel gedacht dat deze groep mensen de hulp in de eigen omgeving gaat vinden. Veel mensen bezitten deze sociale omgeving niet en zullen dus geen hulp meer krijgen. Voor velen is de zorg niet meer gegarandeerd, wat kan leiden tot verergering van klachten, terugval en zwaardere zorg. De SP vindt dit een onwenselijke situatie en wil dat de wethouder ingrijpt en de dagbesteding op de zorgboerderijen gaat garanderen.’

De fractie van de SP wil van de wethouder weten of de wethouder het risico erkent dat mensen die gebruik maken van de dagbesteding op een zorgboerderij eerder in een isolement raken wanneer zij geen dagbesteding hebben. Bovendien wil de SP dat de wethouder de zorg op zorgboerderijen garandeert en zo snel mogelijk in kaart brengt wat de gevolgen zijn en voor hoeveel mensen dit een verslechtering van zorg betekent. Ook vraagt de partij naar welke rol en taak de wethouder voor zichzelf ziet weggelegd bij het in stand houden van dagbesteding op zorgboerderijen in Zwolle.

Vervolg:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over de zorgboerderijen in Zwolle.

Inleiding

Sinds dit jaar zijn de nieuwe regels van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aangescherpt, waardoor met name mensen met een lichte beperking niet meer in aanmerking komen voor ondersteunende begeleiding. Ook de zorgboerderijen ondervinden de consequenties van deze verschraling van de zorg. Zij verwachten minder aanmeldingen, omdat er minder geld beschikbaar is. Met name de cliënt is hiervan de dupe, want deze komen opnieuw thuis te zitten, waarbij de meesten naar alle waarschijnlijkheid van allerlei medische zorg afhankelijk worden. Een zorgboerderij is voor velen de perfecte oplossing voor dagbesteding, men kan in alle rust en zonder druk werken op de boerderij.

Voor Zwolle was de berekening dat 1600 mensen de gevolgen van deze bezuinigingsslag gaan voelen. Ongeveer 450 mensen verliezen de begeleiding helemaal (ouderen, psychiatrische patiënten, jongeren met een lichte handicap etc.). Voor nog eens 1100 mensen zal een gedeelte van de begeleiding vervallen. In totaal 145.000 minder zorguren. En de verwachting is dat de cijfers hoger uitvallen.

De SP is altijd fel tegenstander geweest van deze bezuiniging op de AWBZ. Het is een verschraling van zorg. Daarnaast is het veel te simpel gedacht dat deze groep mensen de hulp in omgeving gaan vinden. Veel mensen bezitten deze sociale omgeving niet en zullen dus geen hulp meer krijgen. Voor velen is de zorg niet meer gegarandeerd, wat kan leiden tot verergering van klachten, terugval en zwaardere zorg. De SP vindt dit geen wenselijke situatie. In de perspectiefnota is er extra geld opgenomen voor de ondersteunende begeleiding.

Ten aanzien van de zorgboerderijen brengt ons dat bij de volgende vragen:

1.      Wat is uw oordeel over het bericht dat zorgboerderijen in Zwolle zich zorgen maken over de bezuinigingen op de AWBZ?

2.      Beschikt de wethouder over een overzicht van de consequenties en gevolgen van de mensen die nu op een zorgboerderij in Zwolle dagbesteding hebben? Zo ja, wilt u deze aan de Raad beschikbaar stellen? Zo nee, bent u bereid om zo spoedig mogelijk een inventarisatie te maken van de gevolgen voor de zorgboerderijen in Zwolle van de bezuinigingen op de AWBZ?

3.      Voor hoeveel mensen die dagbesteding op een zorgboerderij in Zwolle hebben, komt de begeleiding geheel of gedeeltelijk  te vervallen in 2009? Om hoeveel zorguren gaat het dan?

4.      Erkent u dat het risico groot is dat de mensen die gebruik maken van de dagbesteding/zorg op een zorgboerderij eerder in een isolement raken wanneer zij geen dagbesteding meer hebben? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen? Zo neen, waarom niet?

5.      Welke rol en taak ziet u voor de gemeente Zwolle weggelegd bij het in standhouden van dagbesteding op zorgboerderijen in Zwolle? Kunt u dit toelichten?

6.      Kunnen de cliënten die gebruik maken van de zorgboerderijen aanspraak maken op het extra budget wat opgenomen is in de perspectiefnota voor het wegvallen van de ondersteunende begeleiding? Zo ja, hoeveel van dit bedrag is hiervoor beschikbaar? Zo neen, waarom niet?

7.      Kunt u de dagbesteding/zorg op zorgboerderijen in Zwolle garanderen, zodat cliënten niet tussen wal en schip vallen? Kunt u dit toelichten?

Namens de SP-fractie;

Gert van Maurik

Artikel delen:
Reacties 2
 1. RE
  Goed verhaal!
  Maar het kost geld en dat raakt zachtjesaan op.
  Dus is het snijden in bestaande en waardevolle oplossingen voor gehandicapten.

  NL als Sinterklaas, al vanaf het cabinet Den Uijl kost het ons allen erg veel geld…

  We hebben teveel kostgangers en daarbij zijn we ook nog zodanig asociaal geweest om deze mensen niet op de juiste manier te belonen.
  We halen (lokken?) ander culturen hierheen die hier absoluut ongelukkig zijn en blijven.
  Geef die mensen een vooruitzicht, bv. een opleiding zodat ze in hun land en cultuur gelukkig en succesvol kunnen worden.

  Daar is iedereen beter mee af.

  Of zie ik het helemaal verkeerd?  Maak melding

Reageer