“Meer Zwolse gesubsidieerde banen nodig in crisistijd”

Zwolle – Omdat Zwolle een aantrekkelijke woonstad is, bestaat het risico dat hoogopgeleiden zonder werk er graag blijven wonen en onder hun niveau gaan werken. Daarmee verdringen ze lageropgeleiden en andere kwetsbare groepen die juist belang hebben bij deze banen. Dat zegt GroenLinks/De Groenen zondag. "Intussen nemen de kansen op het vinden van betaald werk via reintegratie momenteel fors af."

"Laagopgeleiden en andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt lopen door dit alles in crisistijd een nog groter risico dan anders om langdurig buiten de arbeidsmarkt te blijven, met alle nadelige sociale gevolgen voor henzelf en voor de samenleving. Deze problematiek kwam onlangs onder andere in het gemeentelijk symposium over de gevolgen van de kredietcrisis naar voren. Voor een deel van deze doelgroep lijkt gesubsidieerde arbeid een goed alternatief om de moeilijke crisistijd door te komen." GL/DG: Intussen bestaat er onder andere in scholen, sport, zorg en welzijninstellingen aanhoudend behoefte aan aanvullende gesubsidieerde banen. Via een motie, behorende bij de Perspectiefnota, zet GroenLinks/ De Groenen uitbreiding van gesubsidieerde arbeid op de agenda. Allereerst wil de fractie het probleem van verdringing op de Zwolse arbeidsmarkt in kaart gebracht zien. Bij de begroting moet de raad dan kunnen besluiten om -allereerst via een herschikking binnen de bestaande financiele WWB -Werkdeel- middelen- , tot het creeeren van meer gesubsidieerde banen.

 

Onderwerp: gesubsidieerde banen in crisistijd

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 29 juni 2009

gehoord de beraadslaging over de perspectiefnota

overwegende dat 

-werkgelegenheid en kans op regulier betaald werk voor baanlozen naar verwachting langere tijd terugneemt;
-de effectiviteit van reintegratietrajecten gericht op betaald werk om die reden terugloopt;-de prognoses van Zwolle Werkt mbt geslaagde bemiddeling bijvoorbeeld  inmiddels fors naar beneden zijn bijgesteld;
-reintegratie gericht op betaald werk een groot doorlopend belang heeft, maar zeker in crisistijd ook andere instrumenten om mensen bij de samenleving te blijven betrekken, belangrijker worden;
-werkeloosheid gekoppeld aan het aantrekkelijke woonklimaat in Zwolle kan betekenen dat hoogopgeleide werkelozen relatief meer bereid zijn om laaggeschoold werk te accepteren;
-de perspectieven voor laagopgeleide en andere kwetsbare groepen werkelozen op werk daardoor zullen afnemen;
-deze problematiek onlangs in het gemeentelijk sympsosium over de gevolgen van de kredietcrisis naar voren kwam; 
-er onder andere in scholen, sport, zorg en welzijnsinstellingen aanhoudend behoefte bestaat aan aanvullende gesubsidieerde banen. 

van oordeel dat

-er om deze redenen een afweging mogelijk moet zijn m.b.t. het wijzigen van de verhouding in de inzet van middelen voor reintegratietrajecten ten gunste van middelen voor gesubsidieerde banen. 

roept het college op om

-het probleem van verdringing van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen;
-bij de begroting scenario’s aan te geven om ,in eerste instantie binnen de inzet van bestaande financiele WWB- Werk- middelen,  het aandeel van gesubsidieerde banen relatief te vergroten. 

ondertekening 

Michiel van Harten                                                           

(GroenLinks/De Groenen)

 

Artikel delen:

Reageer