SP Zwolle stuurt brandbrief budgetbeheer

Zwolle – Met een brandbrief aan het college van Zwolle wil de SP aandacht vragen voor het budgetbeheer, welke wordt uitgevoerd door de gemeente Zwolle.  

Budgetbeheer is ontwikkeld om mensen die niet zelfstandig met hun inkomen om kunnen gaan of dat nog moeten leren, te beschermen. Onder budgetbeheer wordt verstaan dat het inkomen van iemand door een onafhankelijke derde wordt beheerd. Mensen die door omstandigheden niet zelf voor een goede financiële huishouding kunnen zorgen kunnen zich melden bij instanties die budgetbeheer verzorgen, onder ander bij de gemeente. Budgetbeheer moet voorkomen dat er schulden ontstaan of dat eventuele schulden oplopen. De SP in Zwolle heeft signalen gekregen dat de gemeentelijke afdeling voor budgetbeheer ervoor heeft gekozen om de variant ‘budget totaal’ voor alle Zwollenaren te schrappen. Elke Zwollenaar die een beroep doet op budgetbeheer komt dus automatisch in het programma ‘budget basis’, wat inhoudt dat de gemeente niet meer alle vaste lasten regelt.

Tot voor kort bestonden er bij de gemeente Zwolle twee varianten voor budgetbeheer.

1.        Bij ‘budget basis’ wordt het inkomen van de cliënt overgemaakt naar budgetbeheer van de  gemeente Zwolle. De gemeente betaalt uit het inkomen vier vaste lasten (huur, gas, elektra en ziektekosten). Het inkomen wat daarna overblijft wordt teruggestort op de rekening van de cliënt. De cliënt kan van dit bedrag de overige vaste lasten zelf betalen (zoals verzekeringen, internet, telefoon, boodschappen etc.)

2.        Bij ’budget totaal’ wordt het inkomen van een cliënt ook overgemaakt naar de gemeente Zwolle. De gemeente betaalt vanuit dit inkomen alle vaste lasten. De cliënt ontvangt wekelijks of maandelijks geld om van te leven.

De SP is van mening dat de economische crisis en de oplopende werkloosheid een verhoogd risico vormen voor problematische schulden. Het is dus van wezenlijk belang dat er preventief wordt gewerkt om problematische schuldensituaties te voorkomen. Door het inschakelen van budgetbeheer kunnen mensen die zelfstandig niet op een juiste wijze met hun financiën kunnen omgaan worden beschermd. De twee bovengenoemde varianten boden deze naadloze bescherming. Daarnaast boden ze de Zwollenaren de gelegenheid om zich in het beheer van de eigen financiën en hun weerbaarheid te versterken. De (volledige) ondersteuning van de gemeente is hierbij van wezenlijk belang.  

Door ‘budget totaal’ te schrappen ontstaat er voor veel mensen in Zwolle een zorgelijke situatie. Het is bekend dat niet alle Zwollenaren in staat zijn om de eigen financiën te beheren. Het programma ‘budget totaal’ bood deze Zwollenaren voldoende bescherming tegen problematische schulden. Immers, zij worden ondersteund bij het gehele huishoudboekje en zijn ervan verzekerd dat de vaste lasten worden betaald. Door deze variant te schrappen neemt u voor velen deze zekerheid weg en creëert u ontrust. Niet alleen bij de Zwollenaren, maar ook bij de vrijwilligersorganisaties die mensen met problematische financiën ondersteunen.

De SP maakt zich zorgen over de signalen om ‘budget totaal’ voor de Zwollenaren te schrappen. Het zal een verschraling betekenen van de zorg die de gemeente Zwolle voor haar inwoners heeft. Wij verwachten door deze beleidswijziging een veel grotere instroom bij de afdeling schuldhulpverlening. Mensen die zich door middel van ‘budget totaal’ konden handhaven in de financiën zullen op kortere danwel langere termijn alsnog in de problemen komen met de administratie. Mensen zijn niet voor niets toegelaten tot budgetbeheer.  

Tot slot wil ik hierbij aandacht vragen voor de mensen die via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gebruik maken van budgetbeheer. Deze mensen krijgen langdurig hulp bij de financiën, omdat zij om diverse redenen niet in staat zijn om de eigen financiën te beheren. Denk aan zware psychische klachten of zwaar chronisch zieken. De verwachting is dat 75% van deze mensen haar indicatie voor de AWBZ verliest of gaat verliezen. Deze mensen gaan zwaar in de problemen komen en zullen binnen niet al te lange tijd bij het loket van de schuldhulpverlening in beeld komen. De SP wil graag van de wethouder weten wat zijn oordeel over deze ontwikkeling is. En welke mogelijkheden hij ziet om het totale budgetbeheer voor deze groep mensen te behouden.

 Dat brengt ons bij de volgende vragen:

1.        Klopt het dat de variant ‘budget totaal’ van budgetbeheer wordt geschrapt? Zo ja, wat is de motivatie van deze beleidsverandering? Graag een toelichting.

2.        Welke consequenties heeft deze beleidswijziging voor de mensen die gebruik maken van ‘budget totaal’?

3.        Hoeveel Zwollenaren hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de beide varianten voor budgetbeheer? Laat de instroom een stijging of daling zien ten opzicht van voorgaande jaren?

4.        Vind u het wenselijk dat mensen die langdurig op budgetbeheer zijn aangewezen voor een groot deel de eigen financiën moeten gaan beheren? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om ‘budget totaal’ in deze of een gewijzigde vorm te behouden voor de Zwollenaren?

5.        Is deze beleidswijziging al gecommuniceerd naar alle betrokken (vrijwillige) instanties? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

6.        Vindt u het wenselijk om budgetbeheer voor een groot deel te verleggen naar vrijwilligersinstanties? Kunt u dit toelichten?

7.        Erkent u dat het risico groot is dat de mensen die via de AWBZ gebruik maken van budgetbeheer eerder in de financiële problemen geraken wanneer zij geen gebruik meer kunnen maken van budgetbeheer?

8.        Welke rol en taak ziet u voor de gemeente Zwolle weggelegd bij het in standhouden van budgetbeheer in Zwolle? Kunt u dit toelichten?

9.        Kunnen de mensen die hun indicatie voor budgetbeheer via de AWBZ gaan verliezen aanspraak maken op het extra budget wat opgenomen is in de perspectiefnota voor het wegvallen van ondersteunende begeleiding? Zo ja, hoeveel van dit bedrag is beschikbaar? Zo nee, waarom niet?

10.    Kunt u de totale budgetbeheer voor Zwolle garanderen, zodat cliënt niet (verder) in de financiële problemen raken en bij de schuldhulpverlening terecht komen? Kunt u dit toelichten?

Gezien de grote consequenties die het schrappen van de variant ‘budget totaal’ kan hebben voor veel Zwollenaren stuur ik u deze brandbrief. Graag wil mijn fractie voor het zomerreces zekerheid geven en bieden aan deze groep Zwollenaren. Het dient wat de SP fractie geen doel om deze mensen nog 8 weken in onzekerheid te laten verkeren. Ik wil u daarom vriendelijke verzoeken om deze brief voor maandag 29 juni 18:00 uur te beantwoorden. Alvast mijn hartelijke dank daarvoor.

Namens de fractie van de SP,
Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer