Nieuw busstation in Zwolle wordt optie Zuid

Zwolle-  Dinsdagavond ging het in de raadsvergadering over de keuze en besluitvorming, of een nieuw busstation boven de sporen of aan de zuidkant van het emplacement moet komen. Het wordt optie Zuid! De voorkeur van deelnemers aan een enquête die de gemeente Zwolle heeft gehouden onder burgers naar de beste locatie voor zo´n openbaar-vervoervoorziening werd teniet gedaan. De meeste stemmen, 194, kreeg toen het model Boven de Sporen. Model Zuid kreeg 95 stemmen. Alleen de VVD, Swollwacht en D66 waren dinsdag tegen of kozen voor de twee keer duurdere variant van 180 miljoen euro. 

Busstation.jpg
Model D (Zuid) gaat het worden…

De raad wilde eind deze maand een besluit nemen waar de openbaar-vervoervoorziening moet komen. De uitkomsten van de (internet)enquête zijn na te lezen op de website van de gemeente: www.zwolle.nl. De verschillende modellen voor het nieuwe busstation waren de afgelopen tijd nog te bekijken in het Informatiecentrum van het stadhuis, aan het Grote Kerkplein. Al eerder hadden burgemeester en wethouders op verzoek van de gemeenteraad, een voorkeur uitgesproken. Het college liet eerder deze maand weten de beste kansen te zien voor een nieuw busstation aan de zuidzijde van het emplacement. Die locatie – die ook bij partners als de provincie, NS en ProRail het best was ontvangen – biedt volgens het college de beste oplossingen voor de voorwaarden waaraan de nieuwbouw moet voldoen.

 

zuid_3.jpg

Het gaat dan om het zo goed mogelijk verwerken van (regionale) reizigers voor zowel bus als trein, om het verbeteren van de verkeersomstandigheden in een groot gebied rondom het station en om de barrière weg te nemen die de spoorzone nu nog vormt tussen Zwolle-Zuid en de rest van de stad. Bovendien blijft de leefbaarheid van de buurten rondom het station gewaarborgd met model Zuid.

Burgemeester en wethouders hadden op basis van de enquête onder Zwollenaren hun voorkeursbesluit nogmaals overwogen. En hoewel het college net als de meeste enquêtedeelnemers ziet dat model Boven de Sporen een aantal belangrijke kwaliteiten heeft, achten burgemeester en wethouders de risico´s bij dat model te groot. Met name de totale kosten en de ingewikkelde vormgeving worden door het college als (te groot) nadeel gezien. Burgemeester en wethouders zijn ingenomen met de grote betrokkenheid van burgers uit de hele stad bij het project Spoorzone, zoals ook weer bleek uit de deelname aan de enquête over de busstationlocatie.

Historisch overzicht besluitvorming Spoorzone

November 2004
Het College besluit in te stemmen met een startnotitie Spoorzone en het opstellen van een projectopdracht.

2007
Stap 1 betreft de projectopdracht.
In het kader van de Verkenning Spoorzone, Stap 2 zijn in 2007 samen met NS Poort, de Provincie Overijssel, Prorail en de Rijksgebouwendienst ideeën en oplossingsrichtingen voor de ontwikkelingen van de spoorzone in beeld gebracht. De eerste ideeën zijn vervat in de Dictionnaire van Bureau Jo Coenen & Co. Het Dictionaire geeft aan de hand van referentiebeelden, foto´s en tekeningen samen met (korte) teksten zicht op de mogelijke stedenbouwkundige ontwikkeling van dit gebied in de stad. Het beschrijft heel globaal strategische kansen en stedenbouwkundige oplossingsrichtingen. Deze ideeën zijn vanaf juli 2007 geoptimaliseerd tot het Perspectief Spoorzone (d.d. 6 november 2007). B&W hebben op 27 november 2007 uitgesproken dat het Perspectief een kansrijk ontwikkelingsconcept vormt voor verdere vorming van de Spoorzonevisie.

Begin 2008
Het Perspectief Spoorzone wordt aan de Raad gepresenteerd waar het wordt behandeld. Er wordt een raammotie aangenomen waarin een aantal vragen is geformuleerd. Het betreft met name onderzoeken op het gebied van openbaar vervoer en bereikbaarheid, zodat de Raad gefundeerd een aantal keuzes kan maken (bijvoorbeeld over de locatie van het busstation) die bepalend zijn voor de toekomstige structuur van de spoorzone. Ook vraagt de Raad veel aandacht voor participatie en interactie. Hiermee is de Verkenning, stap 2 van de visievorming voor de Spoorzone, afgesloten en de basis gelegd voor vervolg.

Mei 2008
Naar aanleiding van de behandeling in de Raad van het Perspectief Spoorzone en de raammotie, wordt in het kader van het Plan van Aanpak, stap 3 Structuurvisie Spoorzone (april 2008) het onderzoek Openbaar Vervoer en Verkeer uitgevoerd.
Het Plan van Aanpak Spoorzone wordt vastgesteld (voortvloeiend uit raammotie d.d. februari 2008). Er wordt afgesproken dat vooruitlopend op het opstellen van een integrale visie ingezoomd wordt op de bereikbaarheidsaspecten. In de bereikbaarheidsvisie worden de ambities en uitgangspunten verwoord betreffende de bereikbaarheid in de Spoorzone. Het was tevens een beoordelingskader voor de nader uit te werken dragerstructuur en de buslocatie. Op grond hiervan wordt in de toekomst beoordeeld of de concrete plannen voor het openbaar vervoer en de afwikkeling van het verkeer aan de visie voldoen. In de vorm van een informatienota wordt de Raad geïnformeerd over de locatiekeuze van het busstation. In fase 1 zijn negen potentiële locaties in beeld gebracht. Na analyse vielen er vijf af . In fase 2 werden de 4 meest kansrijke locaties gedetailleerd uitgewerkt.
Er wordt verwacht dat in juni 2009 een keuze gemaakt kan worden over de toekomstige dragerstructuur. Op basis daarvan zal dan vervolgens gewerkt worden aan het opstellen van een stedenbouwkundige visie.

Mei 2008
De Raad besluit: in te stemmen met het Plan van Aanpak, stap 3, opstellen Structuurvisie Spoorzone; een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000,- voor de projectkosten in de periode januari tot en met juni 2008 ten laste van de reserve Meerjarig investerings- en bestedingsplan / MIBEP vooruitlopend op besluitvorming bij de Perspectiefnota 2009; in het kader van de Perspectiefnota 2009 een besluit te nemen over de totaal benodigde middelen voor het Plan van Aanpak, stap 3.

Januari 2009
In lijn met de raammotie d.d. februari 2008 herbevestigen Raad en College dat er een bereikbaarheidsvisie voor het functionele gebied van de Spoorzone wordt opgesteld én een rapportage inzake alternatieven voor de locatie van het busstation en de daarmee samenhangende voorzieningen (t.b.v. voetganger, fietser, overig OV en auto).

Februari 2009
In een informatienota aan de Raad stelt het College de Raad voor kennis te nemen van: de kwalitatieve analyse van een negental mogelijke locaties voor het busplein in de dragerstructuur van de Spoorzone en op basis hiervan: de keuze voor de volgende vier modellen voor de buslocatie/nieuwe dragerstructuur die in fase 2 van het onderzoek openbaar vervoer/verkeer gedetailleerd worden uitgewerkt (Model stationsplein-West; model Oosterlaan; Model Boven de Sporen; Model Zuid) en het stappenplan visievorming Spoorzone t/m juli 2009.

Februari 2009
Op basis van de Rapportage 1e fase onderzoek verkeer/openbaar vervoer Spoorzone worden 4 modellen voor de buslocatie/nieuwe dragerstructuur geselecteerd die in fase 2 van het onderzoek gedetailleerd zullen worden uitgewerkt (Stationsplein-West, Oosterlaan, Boven de Sporen, Zuid). De rapportage 1e fase en het principebesluit van het College inzake de selectie van deze vier modellen worden aan de Raad voorgelegd op basis van een informatienota.

Februari 2009
Raad wordt voorgesteld om de Bereikbaarheidsvisie Spoorzone d.d. februari 2009 vast te stellen met als belangrijkste punten: ambities en uitgangspunten voor de Spoorzone in relatie tot de bereikbaarheid; de beoordelingsmodellen die gehanteerd worden bij de besluitvorming over de integrale modellen voor de buslocatie/dragerstructuur Spoorzone in de slotrapportage onderzoek OV/verkeer, gepland in mei/juni 2009.

Maart 2009
Bereikbaarheidsvisie Spoorzone en de rapportage onderzoek openbaar vervoer/verkeer worden in samenhang in Raad van 16 maart 2009 besproken. Wethouder Cnossen zegt aanvullende verkeerskundige cijfers Bereikbaarheidsvisie Spoorzone toe (spoorvervoer, fietsparkeren, busvervoer, auto).

Maart 2009
De Raad stelt de Bereikbaarheidsvisie Spoorzone d.d. februari 2009 gewijzigd vast, met als belangrijkste punten: de ambities en uitgangspunten voor de Spoorzone in relatie tot de bereikbaarheid; de beoordelingscriteria die gehanteerd worden bij de besluitvorming over de integrale modellen voor de buslocatie/dragerstructuur Spoorzone in de slotrapportage onderzoek OV/verkeer, gepland in mei/juni 2009. De bereikbaarheidsvisie Spoorzone zodanig te wijzigen dat: In de inleiding wordt opgenomen: Naast een optimale bereikbaarheid is het versterken van het stedelijk weefsel doelstelling voor de herontwikkeling van de Spoorzone. De keuzes die op basis van deze Bereikbaarheidsvisie Spoorzone worden genomen, zullen derhalve bijdragen aan de leefbaarheid en de eigen karakteristieke identiteiten van bestaande en nieuw te ontwikkelen gebieden binnen het invloedsgebied Spoorzone; In paragraaf 4.2 de zin ‘Bijdrage aan de eigen identiteit van de Spoorzone’ te wijzigen in: Bijdrage aan de eigen identiteit van de Spoorzone èn de leefbaarheid, bereikbaarheid en identiteiten van de wijken binnen het invloedsgebied Spoorzone; in het Programma van Eisen wordt uitgegaan van een P&R functie die erin voorziet dat het gebruik van openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

Mei 2009
In een beslisnota voor het College besluit het College voorkeur uit te spreken voor Model Zuid op basis van de beschikbare informatie (zonder resultaten van beginspraak). Kosten van Model Zuid zijn lager; risico´s Model Zuid voor verdere uitwerking zijn aanzienlijk kleiner; Model Zuid wordt breed gedragen door primaire partners (van belang voor lobby).

Mei 2009
In een opinienota voor de Raad wordt een voorstel aan de Raad gedaan om voorkeur uit te spreken voor Model Boven de Sporen (busstation op een dek boven de sporen) óf Model Zuid (busstation aan de zuidkant van het huidige station op de voormalige onderhoudswerkplaats van NedTrain).

15 Juni 2009
Informatieraad met betrekking tot 2e fase onderzoek openbaar vervoer/verkeer en het collegevoorstel keuze dragerstructuur. (locatiekeuze busstation)

30 Juni 2009
Besluitvorming Raad over Rapport 2e fase onderzoek openbaar vervoer/verkeer en collegevoorstel dragerstructuur. (locatiekeuze busstation)

Augustus 2009
Start van de fase van de ruimtelijke planvorming deelgebieden Centraal, west en Oost, conform Plan van Aanpak d.d. april 2008.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. Wederom heeft politiek Zwolle compleet maling aan de burgers en hun mening.
  Ingewikkelde vormgeving? Een gebrek aan creativiteit is eerder van toepassing.


  Maak melding

 2. een gemiste kans !! de afstanden voor reizigers zijn veel te groot als het busstation aan de zuidzijde komt te liggen. nee, als je echt een stad met allure wilt worden dan moet je boven de sporen gaan bouwen, dan hou je een trein-en busstation i.p.v. twee treinstations en een apart (ver van de binnenstad) gelegen busstation.


  Maak melding

 3. @ Rudy, ze blijven in principe gewoon bij elkaar liggen, alleen verhuist het busstation naar de zuidzijde van het station (Lubeckplein), dus de afstand extra is 1 keer onder de spoortunnel door van het station…

  Aan de andere kant ben ik het ook met Larry eens, weer geen inspraak van ons bewoners van Zwolle… Het word maar weer gewoon zo gedaan, zonder dat we er nog iets aan kunnen doen… Een gebrek aan communicatie naar de inwoners, bedankt gemeente


  Maak melding

 4. Ik vind dat ze de goede keus gemaakt hebben. De zuidzijde is niet zover als het nu lijkt, want er gaat een heel aantal sporen verdwijnen in veband met het opdoeken van ned-train in Zwolle. Ook komt er nog een extra perron in verband met de komst van de Hanzelijn. Dus Zuid wordt net zover als Centrum. Daarbij is het niet verantwoord zoveel miljoenen (van ons burgers) over de balk te smijten voor een busstation boven de sporen. Arnhem is ongeveer failliet door zulke rare capriolen.
  Ze hadden pas niet naar de burgers geluisterd als keuze ooster of westerlaan het geworden was.


  Maak melding

 5. Larry, betaal jij dan die 90 miljoen?
  Trouwens, je moet dan wel 200 a 300 meter lopen, Tjonge stelletje ouwe wijven.
  Goed zo gemeente, knap gedaan.
  Ga maar eens kijken in Apeldoorn, hoe mooi dat is geworden, en dan ga je met de bus richting binnenstad voor ??. 1,50 retour!


  Maak melding

 6. Dan mogen ze die voetgangerstunnel wel eens verbreden want nu is het af en toe al zo’n bende daar als alle mensen van en naar het perron gaan. Nu komen de busreizigers er dus ook nog bij die van de stadskant moeten komen.


  Maak melding

 7. Wederom heeft politiek Zwolle compleet maling aan de burgers en hun mening.

  Nou, nou, over zo’n mini internet polletje zou ik me niet al te druk maken als politici. Het is geen referendum ofzo.


  Maak melding

 8. Gemeente Zwolle heeft juist wel naar de burgers geluisterd. Hun eigen besluit is zelfs nog in heroverweging genomen. Daarnaast is het voor mij niet te rechtvaardigen dat de optie boven de sporen twee(!) keer zoveel kost. Dat is gewoon niet te verkopen.

  Daarnaast gaat het inderdaad de afstand heel erg meevallen. Het zal no geen 100 meter schelen denk ik, en hoever is het wel niet vanaf het laatste streekbusperron lopen naar de ovekapping? Juist, net zo ver.

  Thumbs up voor de gemeente Zwolle, eindelijk gaat er iets gebeuren aan de overbelasting die de voorzijde van het station nu dagelijks over zich heenkrijgt. Wat een rust zal daar komen.


  Maak melding

 9. Denken jullie nu echt dat dit nu pas beslist is?8)

  Het was van tevoren allang bekend welke variant gekozen zou worden.

  Leer mij de Gemeente Zwolle kennen.

  Het verkeersprobleem, leefbaarheidsprobleem in Assendorp en Stationswijk wordt nu alleen naar een andere plek verschoven.
  Het probleem wordt er niet mee opgelost…

  🙁


  Maak melding

 10. Nu is het niet te verkopen misschien, maar over 20 jaar moet er weer een uitbreiding zijn en dan gaan ze waarschijnlijk alsnog boven de sporen. Dit is dus gewoon een uitstel…


  Maak melding

 11. Een nadeel waar nauwelijks iemand over praat, zijn de kosten voor de reizigers.
  Voor de meeste buslijnen betekent deze optie een extra reisafstand.
  Straks met de OV-Chipkaart betaal je per kilometer, niet meer per zone.


  Maak melding


 12. Het is wel vreemd dat 9/10 bussen eerst onder het spoor door moeten gaan voordat ze hun route afleggen. Dat zijn een hoop bussen door de tunnel.


  Maak melding

 13. Het blijft vreemd: vele miljoenen investeren in een busstation, terwijl het busvervoer in de stad in vergelijking tot echte steden slecht is. Slechte frequentie en grote loopafstanden naar de halteplaatsen. Bovendien zijn wijken als bijvoorbeeld de Aalanden niet rechtstreeks verbonden met het ziekenhuis (grootste werkgever in Zwolle en grootste niet-academisch ziekenhuis van nederland). Op zondagen kun je voor half tien niet eens op het station komen met de bus, enz. Gemeenteraad doe eens echt iets aan het bevorderen van het openbaar vervoer!


  Maak melding

Reageer