Cliënten geven uitvoering Wmo een ruime voldoende

Zwolle – Cliënten geven de uitvoering van de individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2008 een ruime voldoende. Deze uitkomst is vergelijkbaar met de overwegend positieve uitkomsten van de klanttevredenheidmeting in 2007. Dit blijkt uit het landelijke Benchmarkonderzoek van Adviesbureau SGBO. De kwartaalcijfers van het Meldpunt Wmo in 2008 bevestigen het overwegend positieve beeld over het Zwolse voorzieningenbeleid.

De gemeente Zwolle heeft voor het verzamelen van informatie over de klanttevredenheid in 2008 (evenals in 2007) gekozen voor de vorm van een benchmarkonderzoek. In het onderzoek is een resultatenvergelijking gemaakt met de gemiddelde scores van 236 deelnemende gemeenten, de zogenaamde referentiegroep. Er zijn 998 vragenlijsten verzonden en 430 teruggezonden. Als tweede indicator van de klanttevredenheid is er het Meldpunt Wmo, een instrument van Zorgbelang Overijssel. Het doel van het meldpunt is de kwaliteit van de dienstverlening van de individuele voorzieningen te verbeteren, elke melding wordt als een advies beschouwd.

BenchmarkDe benchmark wijst uit dat deelnemers de aanvraagprocedure een ruime zeven geven. Dit geldt ook voor cliënten waarvan de aanvraag is toegekend. Minder tevreden zijn de deelnemers over de wachttijd tot levering van de voorziening. Ook over de hulp bij het huishouden en de keuzemogelijkheden tussen de aanbieders zijn cliënten zeer tevreden. Deelnemers zijn het minst positief over het collectief vervoer in vergelijking met de andere voorzieningen, zoals de individuele vervoersvoorzieningen (een rolstoel of scootmobiel).

Inmiddels zijn er initiatieven gestart om de kwaliteit van het collectief vervoer te verbeteren. Zo heeft een extern onderzoek (via Mobycon) plaatsgevonden  voor de verbetering van de kwaliteit van het Wmo-vervoer in Zwolle. De resultaten van dit onderzoek worden binnenkort aan het college en de gemeenteraad bekendgemaakt. Daarnaast wordt een vervoersraad op 24 september 2009 geïnstalleerd om alle betrokken organisaties bij het collectief vervoer (vervoerders, gemeente, provincie, zorginstelling, zorgverzekeraar en cliëntenorganisaties) via een platform gezamenlijk te laten werken aan structurele knelpunten. Ten slotte zal in 2010 een nieuwe aanbesteding van het collectief vervoer plaatsvinden.

Mantelzorg

Nieuw ten opzichte van het tevredenheidonderzoek in 2007 zijn specifieke vragen over mantelzorg. In Zwolle is er vooral behoefte aan materiële en financiële steun. Als het gaat om het gebruik van ondersteuningsvormen (materieel/financieel, informatie en advies, praktische ondersteuning, arbeid en zorg) dan maakt 15% wel eens gebruik van deze hulp. Over de geboden ondersteuning is iedereen tevreden. Meer dan een kwart van de mantelzorgers geeft aan zich wel eens oververmoeid te voelen

Effecten voorzieningenbeleid 2008

Bij bijna alle deelnemers voldoet de ondersteuning door de gemeente Zwolle ook aan de behoefte en zijn zij van mening dat die ondersteuning bijdraagt aan het zelfstandig wonen en/of meedoen aan de maatschappij.

Wmo Meldpunt

Over 2008 zijn in totaal 126 meldingen binnengekomen. In 2007 waren dat 96 meldingen, dat wil zeggen van het tweede (start) tot en met het vierde kwartaal. In verhouding is het aantal meldingen dus ongeveer gelijk gebleven. De meeste meldingen betroffen onduidelijke informatie of ontevredenheid over het persoonsgebonden budget en (de hoogte van) de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. Over de kwaliteit van de voorzieningen, voornamelijk hulp bij het huishouden, kwamen er meldingen binnen die verband hielden met de veelvuldige wisselingen en de vervangingen van de vaste hulp en de telefonische bereikbaarheid van de zorgaanbieders.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Er zal wel dezelfde fout gemaakt worden als in Kampen. Neem gewoon de goedkoopste kijken of het beter gaat. Dan tenslotte niks doen met de honderden klachten en dan toch het werk weer terug geven na 3 jaar aan de Taxi Centrale Zwolle. En die blijken het toch stukken beter te doen weer.Opdrachtgevers en klanten zijn de laatse jaren steeds veel eisender.Het verkeer word steeds drukker.Combinaties kunnen haast niet meer gemaakt worden.


    ⚠️ Meld

Reageer