Koninklijk bezoek bij bestuur Groot Salland

Zwolle – Is het ‘m nu wel of niet? Stilte en verbaasde blikken bij het bestuur van het Waterschap Groot Salland tijdens de overhandiging van ‘Water is onze inspiratie’, het bestuursprogramma voor de periode 2009-2012. Het eerste exemplaar werd uitgereikt door een speciale gast die wel erg veel weg had van prins Willem Alexander. Hij had er erg veel van weg inderdaad, want de man die aan de vergaderzaal binnen wandelde was Joop, een look a like van de kroonprins. Na een korte toespraak waarin hij het waterschapsbestuur complimenteerde en veel succes wenste met de ambities voor de komende jaren op het gebied van waterbeheer, lanceerde de ‘stand in kroonprins’ ook de publieke versie van het bestuursprogramma op de website van het waterschap, www.wgs.nl/bestuursprogramma. Op die manier is het programma door alle burgers en belanghebbenden te raadplegen.

 kopie_van_img_0131.jpg

Onder de titel ‘Water is onze inspiratie’ geeft het nieuwe bestuur van Groot Salland, dat in januari 2009 startte, invulling aan zijn ambities voor de periode 2009-2012. In dit bestuur zijn tien verschillende partijen vertegenwoordigd. Voor iedere partij heeft een vertegenwoordiger zitting genomen in de bestuurscommissie die het bestuursprogramma opstelde. Uit handen van de dubbelganger van onze kroonprins ontving Hans de Jong, voorzitter van de bestuurscommissie en waarnemend-dijkgraaf, de eerste gedrukte versie.  

‘Water is onze inspiratie’ geeft voor externe doelgroepen (burgers, natuur- en milieuorganisaties, belangengroeperingen, mede-overheden, agrariërs, bedrijfsleven, media) de koers aan voor de komende jaren en is een leidraad voor beleid en uitvoering voor de medewerkers van het waterschap. De komende weken gaan de bestuurders on tour langs relaties, samenwerkingspartners, belangengroepen en stakeholders om hun doestellingen en ambities tot en met 2012 persoonlijk onder de aandacht te brengen. Naast algemene thema’s op het gebied van identiteit en imago, communicatie en duurzaam ondernemen zijn de ambities beschreven voor de vijf thema’s: ‘Veilige dijken’, ‘Ruimte voor water’, ‘Schoon water’, ‘Genieten van water’ en ‘Kosten voor water’.

Zonder dijken en duinen zou 66% van Nederland onder water staan. Zeker ook in het werkgebied van Groot Salland (West-Overijssel) zijn veilige dijken noodzaak om te kunnen wonen, werken en recreëren. Het waterschap ziet waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast dan ook als zijn belangrijkste taak.  

Het waterschap geeft water meer de ruimte door een veerkrachtig watersysteem, dat de gevolgen kan opvangen van extreme regenval en droogte als gevolg van klimaatverandering. Zo werken we aan droge voeten in natte perioden en voldoende water ‘op voorraad’ in perioden van droogte.  

Op verschillende manieren werkt het waterschap aan schoon oppervlaktewater, van belang voor mens, plant en dier. Hiermee wordt voldaan aan Europese regelgeving. Vanuit Brussel wordt hierop streng gecontroleerd. Groot Salland past rioolwaterzuiveringen aan om het rioolwater nóg beter schoon te maken, voert baggerwerkzaamheden uit en richt waterbergingen, sloten en kanalen natuurvriendelijk in, zodat bijvoorbeeld ook de zuiverende werking van waterplanten en riet wordt benut.  

Het waterschap staat open om samen te werken bij initiatieven om meer van water te kunnen genieten. Denk daarbij aan mogelijkheden voor recreanten om wandelend, varend, fietsend of hengelend te ervaren hoe mooi het water is en hoe belangrijk voor mens, flora en fauna. De nieuwe kanoroute door de polder Mastenbroek is hier een mooi voorbeeld van.  

Voor veilige dijken, schoon water, ruimte voor water en genieten van water is geld nodig. Het waterschap stelt zichzelf steeds de vraag hoe het zijn doelen kan bereiken tegen lage kosten. Deze kosten worden immers betaald door de huishoudens en bedrijven binnen het waterschapsgebied.

Het Waterschap Groot Salland wil zich profileren als een betrouwbare waterautoriteit. Als een deskundige organisatie met gebiedskennis die midden in de maatschappij staat. Het waterschap wil ambities op het gebied van doelmatigheid en maatschappelijk rendement mede realiseren door nóg meer samen te werken met andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. In de afgelopen jaren is dit al opgepakt, wat aanzienlijke kostenbesparingen opleverde. Daarnaast wil Groot Salland een transparante overheidsorganisatie zijn die efficiënt en accuraat inspeelt op vragen en wensen en verantwoording aflegt over het beleid. 

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer