Statencommissie behandelt N340

Zwolle – De commissie Economie, mobiliteit en bestuur gaat volgende week in discussie over het voorkeursalternatief voor de tracékeuze van de N340, het wegvak tussen Zwolle en Ommen. In september organiseerden Provinciale Staten een tweetal hoorzittingen over het onderwerp. Zo’n veertig inwoners van Overijssel zetten toen hun standpunten uiteen.

Ondertussen hebben de leden van de hoorcommissie alle meningen en opvattingen ruimschoots kunnen laten bezinken. In de commissievergadering van 7 oktober zal het politieke debat zich toespitsen op de voors- en tegens van het advies van Gedeputeerde Staten, dat uitgaat van de voorkeur voor het zogenaamde ‘combinatiealternatief’. Dat alternatief bestaat uit een nieuw tracé van Zwolle tot Ankum, en daarna een opwaardering van het huidige tracé tot Varsen en via de N48 tot Arrierveld aansluitend op de omleiding van Ommen. Volgens GS sluit dit alternatief het beste aan bij het beleid uit de Omgevingsvisie, beantwoordt het aan de doelstellingen en is het ruimtelijk inpasbaar. De vergadering van de commissie EMB begint om 9.30 uur in de Statenzaal, en naar verwachting is het onderwerp N340 ‘s middags om 13.30 uur aan de orde. De commissie gaat ervan uit dat de indieners van zienswijzen al voldoende gehoord zijn tijdens de hoorzittingen. Maar mochten er toch nog insprekers zijn voor deze vergadering dan kunnen deze zich melden bij de Statengriffie. Op 14 oktober nemen Provinciale Staten een definitief besluit over de tracékeuze. De commissievergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De hoorzittingen worden ook uitgezonden via internet via http://provincialestaten.overijssel.nl.

Artikel delen: