Een veilige Vecht als levensader van het Vechtdal

Zwolle – Partners Ruimte voor de Vecht presenteren gezamenlijke visie voor het Vechtgebied. De Vecht terugbrengen als de levensader van het Vechtdal: veilig, halfnatuurlijk, beleefbaar en als duurzame economische drager van het gebied. Dat is de kern van het masterplan Ruimte voor de Vecht.

De elf partners presenteren het programma als gezamenlijke ambitie voor de toekomst van de Vecht en het Vechtdal tot 2050. Bij het opstellen van deze visie is geluisterd naar de opmerkingen van de bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het gebied tijdens een serie informatiebijeenkomsten, afgelopen voorjaar. “Aanleiding om een visie te maken voor de toekomst van de Vecht en het Vechtdal is de groeiende kans op overstromingen en droogte als gevolg van de klimaatverandering”, zegt gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel namens de partners. “En als je dan toch met het gebied aan de slag gaat, is het goed om ook te kijken naar andere factoren die in het gebied spelen. Zo willen we de toeristisch-recreatieve kansen in het gebied nog beter benutten, de landbouw en veehouderij perspectief bieden en de natuuropgave die in het gebied ligt invullen.”

Veiligheid
Grote delen van Nederland zijn laaggelegen gebied en krijgen door de klimaatverandering steeds meer water te verwerken. Hierdoor stijgt de kans op overstromingen. Dat geldt ook voor de Vecht: wie herinnert zich het hoog water van 1998 niet meer? Om ook in de toekomst droge voeten te houden zijn aanpassingen nodig aan de rivier. Aanpassingen die we proberen te combineren met natuur en ruimtelijke kwaliteit. Een ander aspect dat meegenomen wordt is de waterkwaliteit. Schoon water is levend water, waar iedereen van kan genieten.

Sociaaleconomische impuls
De Vecht is van oudsher de economische levensader van het gebied. Maar door nieuwe, snellere transportmethoden is de functie van de rivier door de eeuwen heen veranderd. Tegenwoordig gebruiken vooral de landbouw, recreatie en toerisme het water van de Vecht. Door gerichte projecten willen we proberen deze sectoren te ondersteunen, zodat het ook in de toekomst mogelijk is een boterham te verdienen in het Vechtdal. Naast economische ontwikkeling wil Ruimte voor de Vecht de Vechtdalbewoners ook weer bewust laten worden dat er een samenhang en verbondenheid is tussen rivier, het Vechtdal en de bewoners.

Natuur
Vanuit nationale en Europese natuurontwikkelingsprogramma’s bestaat een grote opgave voor natuurontwikkeling in het Vechtdal. Wij willen dat ook, omdat natuur de aantrekkelijkheid van het gebied nog verder vergroot. Niet alleen wij, maar ook onze kinderen kunnen volop genieten van het Vechtdal.

Het masterplan is geen gedetailleerd inrichtingsplan voor het gebied, met kaarten waarop verschillende functies zijn ingetekend. Het is een inspiratie voor de gezamenlijke planvorming. Behalve een beschrijving bestaat het uit een beeldmanifest met beelden van hoe de toekomst er uit zou kunnen zien, en een uitvoeringsprogramma met mogelijke projecten voor de komende jaren. De bestuurders van de elf partners leggen de visie in het najaar van 2009 voor aan de politiek. Provinciale Staten bespreken het masterplan op 18 november.

Ruimte voor de Vecht is een initiatief van de provincie Overijssel. Met de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle, de waterschappen Velt en Vecht, Groot Salland en Regge en Dinkel, Staatsbosbeheer, het Overijssels Particulier Grondbezit, het Regionaal Bureau voor Toerisme Vechtdal-IJsseldelta en tal van andere betrokken organisaties en ondernemers in het gebied werken we samen aan de toekomst van het Vechtdal.

Artikel delen:

Reageer