Begroting 2010 Zwolle: zorgvuldig, behoedzaam laveren

Zwolle – De gemeente Zwolle blijft ook in 2010 investeren in de stad. Dat laat de begroting voor 2010 zien, die burgemeester en wethouders vrijdag 9 oktober gepresenteerd hebben. Het solide financiële beleid dat de laatste jaren gevoerd is zorgt nog steeds voor mogelijkheden om belangrijke projecten en initiatieven te ondersteunen. Voor Zwolse burgers stijgen wat het college betreft belangrijke gemeentelijke lasten minder dan landelijk de trend is. Het college geeft in de laatste begroting van deze raadsperiode aan dat de komende jaren scherpe keuzes gemaakt moeten worden.

Burgemeester en wethouders willen zorgvuldig laveren om de gemeente op koers te houden. Laveren is dan ook het motto van de begroting 2010. Piek: ‘We hebben een duidelijke koers uitgezet voor de komende jaren, en moeten bij deze economische tegenwind zorgvuldige keuzes maken om de stad langs de uitgezette lijn vooruit te blijven helpen’. Door het verantwoorde financiële beleid van de afgelopen jaren betalen burgers in 2010 hetzelfde voor hun afvalstoffenheffing en rioolrechten als in 2009. De onroerend-zaakbelasting (OZB) wordt – zoals eerder afgesproken met de gemeenteraad – beperkt tot een inflatiecorrectie (1,6 procent). Alleen de begraafplaatsrechten worden door teruglopende kostendekking met 6,6 procent verhoogd.

De begroting is een uitwerking van de Perspectiefnota, die deze zomer door de raad is aangenomen. In de Perspectiefnota staat de koers die de gemeente de komende jaren wil varen. In de begroting wordt concreet benoemd wat de gemeente in boekjaar 2010 gaat doen om Zwolle verder te ontwikkelen.

Ook Zwolle heeft te maken met de grillen van de recessie, en de recente weerslag daarvan is terug te vinden in de gepresenteerde begroting. Voor het komende jaar pakken de ontwikkelingen niet louter negatief uit. Voor 2010 is er nog iets meer financiële ruimte voor nieuwe uitgaven dan in de Perspectiefnota verwacht werd. Voor de wat langere termijn, tot en met 2013, wordt bovendien een iets minder groot tekort voorzien dan eerder gedacht: structureel 3,5 miljoen tegenover 4 miljoen euro. Toch verwachten burgemeester en wethouders vanaf 2011 forse tegenwind. Wethouder Gerrit Piek, verantwoordelijk voor Financiën: ‘De rijksoverheid heeft aangekondigd na volgend jaar fors te gaan bezuinigen, en dat gaat ook de gemeente merken. Bijvoorbeeld door een lagere bijdrage via het Gemeentefonds’. Om te anticiperen op de financiële tegenwind is de gemeente inmiddels begonnen met het opstellen van een bezuinigingsplan dat acht miljoen euro moet besparen.  

Naast de Perspectiefnota is de zogenoemde Zwolse Aanpak belangrijk voor de begroting 2010. Sinds begin van dit jaar voert Zwolle, in samenspraak met partners in de stad, een actief beleid om de gevolgen van de recessie in de gemeente te verzachten. Met name wat betreft de arbeidsmarkt en de vastgoedmarkt beleeft de stad mindere tijden. De terugloop in de belangstelling voor bouwgrond en bouwprojecten zorgt voor minder inkomsten voor de gemeente.  

Ondanks de economische tegenspoed willen burgemeester en wethouders de komende jaren blijven investeren in projecten en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de stad. Dat kan onder meer via een zogenoemd Cofinancieringsfonds. De gedachte is dat grote (infrastructurele) projecten in de stad beter samen met andere partijen gefinancieerd kunnen worden. Bijvoorbeeld met de provincie onderhoudt Zwolle constructieve contacten daarover. 

In 2010 investeert Zwolle sowieso in de stad volgens een aantal thema’s die al eerder als belangrijk aangemerkt zijn: duurzaamheid, economie, sociale zorg, stedelijke voorzieningen, stedelijke ontwikkeling en dienstverlening. Wat betreft duurzaamheid gaat Zwolle op allerlei manieren de principes van spaarzaamheid en milieubewustzijn aanwenden en uitdragen. De economie wordt onder meer gestimuleerd door te investeren in (de havens van) bedrijventerrein Voorst en door in te zetten op een aantrekkelijker Zwolle voor congressen en toeristen. Projecten die onder het thema sociale zorg vallen betreffen bijvoorbeeld de Formulierenbrigade en het huisvesten van het dojo-vechtsportproject in Zwolle-Zuid. In stedelijke voorzieningen wordt ook geïnvesteerd, zoals in sportaccommodaties en speelplekken in de wijken. Stedelijke ontwikkeling wordt onder meer ondersteund in Diezerpoort, en bovendien wordt werk gemaakt van een betere doorstroming voor openbaar vervoer. Wat betreft dienstverlening verwachten burgemeester en wethouders veel van het KlantContactCentrum als manier om burgers en de gemeentelijke organisatie beter met elkaar in gesprek te laten komen.

De gemeenteraad besluit op vrijdag 13 november over de begroting.  

Artikel delen:

Reageer