De kogel is nog niet door de kerk!

Zwolle – Hoewel het in de bedoeling lag om 28 september jl uitsluitsel te geven m.b.t. het besluit c.q. maatregelen in het kader van de Nota Financieel Beleid van de Protestantse Gemeente Zwolle, is door de Algemene Kerkenraad (AK) van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) besloten de besluitvorming uit te stellen tot de vergadering van maandag 12 oktober.

hoeksteen_01958_470.jpg
De Hoeksteen – Archieffoto

Om de regie van de informatievoorziening aan de pers in handen te houden en te voorkomen dat de gemeenteleden de besluiten uit de krant of via internetmedia zouden moeten krijgen, hebben de voorzitters van de AK en het College van Kerkrentmeesters besloten dat de besluiten van de AK op dinsdag 13 oktober rond 12 uur op de website van de Protestantse Gemeente Zwolle zouden worden bekend gemaakt. Deze info was te vinden in menige "Kerkgroet" op de sites van de aangesloten kerken. Een en ander is waarschijnlijk ingegeven door de vroege ontdekking van Weblog Zwolle m.b.t. de eerste plannen die er lagen in deze. De kogel is nog steeds niet door de kerk. Gisteren, maandag 12 oktober, zijn in de betreffende vergadering door de Algemene Kerkenraad besluiten voorgenomen waardoor in de komende jaren vier gebouwen kunnen worden afgestoten. Het werkelijke besluit kan pas worden genomen wanneer de gemeenteleden hierover zijn "gehoord". Drie kerkgebouwen, de Jeruzalemkerk in Assendorp, de Emmaüskerk in Berkum en een van de twee kerken in Zwolle-Noord t.w. de Sionskerk of De Hoeksteen. Daarnaast Het Refter, het wijkcentrum van de Grote Kerkgemeente.

Er zullen verschillende vergaderingen worden gehouden met de betrokken gemeenteleden, waar zij hun visie kunnen geven op de verschillende voorstellen. De Algemene Kerkenraad (AK) zal daarna de uiteindelijke beslissing nemen. Op korte termijn voert de AK overleg met alle desbetreffende wijkkerkenraden over de manier waarop de besluiten het best kunnen worden uitgevoerd. Het is mogelijk dat er alternatieven zijn voor het afstoten van een gebouw, maar die zullen wel hetzelfde financiële effect moeten hebben. Door het aantal gebouwen te beperken behoeft de PGZ niet te bezuinigingen op haar formatie aan predikanten en kerkelijk werkers.

Samenwerking. De wijkgemeenten van De Hoeksteen, de Jeruzalemkerk en de Oosterkerk willen gaan samenwerken. Gezamenlijk kunnen zij een nieuwe gemeente vormen in het midden van de stad, en bouwen aan een wijkgemeente die perspectief heeft en waar met velen gekerkt, geleefd en geloofd kan worden. In maart 2010 moet het vooroverleg hierover zijn afgerond. De huidige gesprekken tussen de Jeruzalemkerkgemeente en woonzorgcentrum De Molenhof over wonen – zorg – welzijn moeten, geïntensiveerd, worden voortgezet. Ook hierover moet in maart 2010 duidelijkheid zijn. De wijkgemeente van de Emmaüskerk overlegt al over mogelijke vormen van samenwerking met de Hoofdhofgemeente in Berkum. De Hoofdhofgemeente is geen onderdeel van de Protestantse Gemeente Zwolle maar wel van de Protestantse Kerk in Nederland. In oktober 2011 wil de AK over de te nemen vervolgstappen verder kunnen besluiten. De uiteindelijke vormen van samenwerking zijn nu niet vastgelegd. Toenaderingsprocessen vragen altijd geruime tijd en moeten zich heel geleidelijk kunnen ontwikkelen. Het gaat uiteindelijk om mensen. Voor sommigen zijn veranderingen niet altijd welkom, ook als ze nieuwe mogelijkheden bieden. Op termijn zullen de geografische grenzen tussen de verschillende wijkgemeentes aangepast worden. Wijkgemeenten zullen zo groot moeten zijn, dat ze voldoende formatie hebben voor het verrichten van de kernactiviteiten. Dat zijn het pastoraat en het diaconaat en het houden van kerkdiensten

Natuurlijk zijn ook besluiten genomen om de inkomsten van de Protestantse Gemeente Zwolle structureel te verhogen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Groepen gemeenteleden worden in het kader van Actie Kerkbalans intensief benaderd en aan hen wordt gevraagd hun vrijwillige bijdrage aan de gemeente te herzien.
  • Verhuur van de Grote Kerk voor niet-kerkelijke activiteiten wordt gestimuleerd.
  • Natuurlijk personeelsverloop binnen het Kerkelijk Bureau wordt slechts vervangen waar dat nodig is voor behoud van kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening.
  • Het gemeenteblad ‘Gaandeweg’ wordt, op wijkniveau, zoveel mogelijk bezorgd door vrijwilligers.
  • Lezers van Gaandeweg wordt gevraagd hun vrijwillige bijdrage te verhogen.

De achtergrond van deze beslissingen ligt voor een deel in de fusie van de vroegere Hervormde Gemeente Zwolle en de Gereformeerde Kerk Zwolle. Daarnaast kent de Zwolse protestantse gemeente eenzelfde ontwikkeling als de landelijke kerk: afneming van het ledenaantal. Een en ander is het voorlopige resultaat van de zeer ingrijpende en vergaande voorstellen van de Algemene Kerkenraad (AK) naar aanleiding van de Nota Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle augustus 2009. Vanaf het najaar van 2007 was men binnen de AK al bezig met dit onderwerp. Vanuit deze nota moest het resultaat in 2012 de kosten en baten weer met elkaar in evenwicht hebben gebracht. Dit betekende dat op jaarbasis de eerstkomende jaren tenminste een tekort van € 200.000 moest worden weggewerkt. Zou men op dezelfde voet doorgaan, dan zou binnen 6 á 7 jaar alle financiële reserves opgesoupeerd zijn.

Bron: www.pknzwolle.nl

 

Artikel delen:

Reageer