Kinderopvang in Zwolle beter geregeld

Zwolle – De manier waarop in Zwolle wordt omgegaan met financiële tegemoetkomingen voor kinderopvang wordt makkelijker er duidelijker. Zwolle stapt af van het systeem eerst een voorlopige vergoeding vast te stellen, die later al dan niet definitief wordt. Bij het vaststellen van een vergoeding voor kinderopvang als gevolg van sociaal-medische redenen kan beter maatwerk worden geleverd.

Burgemeester en wethouders willen de tegemoetkomingen overzichtelijker organiseren, zowel voor de Zwollenaren die er gebruik van maken als voor de gemeente zelf. In plaats van één verordening worden nu twee verordeningen gemaakt. Die actualisatie zorgt voor een vermindering van de bewijslast voor mensen die een tegemoetkoming aanvragen. Gebruikers hoeven de gemeentelijke tegemoetkoming niet meer jaarlijks aan te vragen. Na een eerste toekenning kan volstaan worden met het verstrekken van gegevens over de kinderopvang in het nieuwe jaar – het contract met de aanbieder – en dient men aan te geven of er wijzigingen in de situatie van de gebruiker en/of het kind zijn.

Bovendien wordt het proces van verstrekken voor de gemeente vereenvoudigd door een aparte verordening voor de verstrekking van tegemoetkomingen als gevolg van een sociaal-medische indicatie.

Onder de oude verordening hadden aanvragers en de gemeente te maken met periodieke herbeoordelingen van de verstrekte tegemoetkomingen: aan het einde van een kalenderjaar werd dan bekeken of de voorlopige vaststelling correct was. De ervaring leert dat voorlopige tegemoetkoming en definitieve vaststelling bijna altijd gelijk zijn. De herbeoordeling komt daarom te vervallen.

Een verordening voor kinderopvang als gevolg van een sociaal-medische indicatie biedt de mogelijkheid aanvragers maatwerk te leveren. De gemeenteraad heeft eerder al besloten dat Zwolle voor deze groep af kan wijken, in het belang van het kind of de ouder/verzorger. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van kinderopvang of om de hoogte van de vergoeding. De gemeente heeft daar meer geld voor beschikbaar gesteld dan het Rijk daarvoor geeft.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel van het college.

Artikel delen:

Reageer