Nieuw Hedon op huidige locatie

Zwolle – De huidige locatie aan de Burgemeester Drijbersingel is volgens het college van burgemeester en wethouders het meest geschikt voor het nieuwe Hedon. De twee andere onderzochte locaties, het Noordereiland en de Spoorzone zijn minder geschikt. Het college legt de locatiekeuze en het onderzoek voor aan de gemeenteraad. De vestiging van een groter poppodium op de huidige locatie past binnen de visie die is vastgesteld voor het gebied Diezerpoort, en specifiek voor het Singelkwartier. Op deze locatie is ruimte voor nieuwbouw. De bouw zou kunnen starten in 2014, na het vertrek van Bonjour. Het nieuwe poppodium zou dan in 2015 haar deuren kunnen openen.

Op verzoek van de gemeenteraad onderzocht het college deze drie locaties. Er is gekeken naar (1) is de bouw van een nieuw poppodium mogelijk, (2) wanneer is realisatie mogelijk (3) welke randvoorwaarden brengen de locaties met zich mee (4) wat zijn de locatiespecifieke (extra) kosten en (5) welke (co)financieringsmogelijkheden zijn er? Vervolgens zijn aan de hand van acht afwegingscriteria de locaties beoordeeld en de kosten in beeld gebracht. De afwegingscriteria zijn: aansluiting op de sociale culturele structuur in de omgeving, sociale veiligheid, bereikbaarheid, overige ruimtelijke aspecten, financiën, tijd, planjuridisch proces en inpasbaarheid in de bestaande gebiedsontwikkeling.  

Een nieuw en groter Hedon heeft een meerwaarde voor de stad als het gaat om het versterken van de culturele en sociale infrastructuur en draagt bij aan de profilering van Zwolle. Bij de schaal van de regio Zwolle past een poppodium met twee zalen: een grote zaal met een capaciteit voor maximaal 1200 bezoekers en een kleine zaal met ruimte voor 300 bezoekers. De grote zaal moet verkleind kunnen worden. Hiervoor heeft het nieuwe gebouw een oppervlakte nodig van minimaal 3100 m2 (grondoppervlak van 60×51à 65 meter). Op 2 november komt het voorstel van het college voor het eerst in de gemeenteraad aan de orde. Op 13 november neemt de raad vervolgens een besluit.

Artikel delen:
Reacties 10
 1. 2015??????????????
  Allemachtig wat gaat het toch lekker snel allemaal hier in Zwolle. En dan te bedenken dat Bonjour enkele jaren geleden daar al weg had moeten zijn. :'(


  ⚠️ Meld

 2. Ik ben wel benieuwd waar je dan mag parkeren als je naar Hedon wilt. Het Noordereiland is dan ook al afgebroken en bij een gebouw van 60×60 houd je weinig over van de huidige parkeerplaats rond Hedon.

  (Koel overigens dat we zo’n groot podium zoals de Boerderij in Zoetermeer gaan krijgen)


  ⚠️ Meld

 3. Het lijkt erop dat de gemeent zich (wederom) niets aantrekt van de zorgen van de bewoners van de Vermeerstraat, Hedon gaat zeer laat na middernacht pas uit en dan begint het “feest” voor de buurt pas goed.
  De wijk Dieze is beloofd dat ze inspraak zouden hebben in de bestemming van het Bonjourgebied…maar ja, het geheugen van het college van B&W is slechts één wethouders wisseling lang..


  ⚠️ Meld

 4. Ik vind het zelf ook de mooiste locatie. Het zou natuurlijk zo ingericht kunnen worden dat het onaantrekkelijk wordt om in de wijk erachter te parkeren.

  Ter voorkoming van overlast in de wijk zijn mijn inziens meerdere optie mogelijk:
  – Parkeergarage onder het nieuwe pand maken.
  – Eventueel gratis parkeren mogelijk maken op bestaande parkeerplaatsen van bedrijven, bijvoorbeeld Achmea. Bij de grotere zalen in Nederland kun je vaak voor 5 euro een uitrijkaart kopen.  ⚠️ Meld

 5. Parkeergarage onder het nieuwe pand maken.
  @Zwolle in’t huus, parkeren onder de grond? die bodem daar is tot op grote diepte zwaar vervuild met de smerigste en meest ongezonde stoffen die je bedenken kunt (het was daar respectievelijk een voormalige vuilnisstortplaats, gemeentelijke werf, Stadsbusgarage met benzinepomp, strooizoutopslag, gashokje om honden af te maken, alles is daar de bodem in gegaan.
  Heeft de gemeente nu in een keer zoveel geld om daar een grote poptempel neer te zetten? alleen al de onderhandelingen over een nieuw voetbalstadion en de schouwburg de Spiegel hebben al meer als 20 jaar geduurd


  ⚠️ Meld

 6. Inleiding
  Uitbreiding van Hedon is een prestatieafspraak uit het huidige collegeprogramma. Om aan deze prestatieafspraak te voldoen, heeft het college laten onderzoeken welk programma van eisen hoort bij het beoogde model voor een groter poppodium, is een quick scan gedaan naar mogelijke locaties en zijn de kosten van nieuwbouw berekend.
  Conform het raadsbesluit bij de PPN op 29 juni jl., zijn de afgelopen maanden drie locaties verder onderzocht aan de hand van acht criteria. Ook zijn de totale kosten per locatie in beeld gebracht en de mogelijke financiering daarvan. Over de onderzoeksopzet bent u in september geïnformeerd.
  Het college stelt nu aan u voor om te kiezen voor nieuwbouw aan de Burgemeester Drijbersingel, de kosten hiervoor op te nemen in de meerjarenbegroting en de dekking te regelen via cofinanciering en/of de bezuinigingsoperatie 4+4. Ook stelt het college aan u voor het programma van eisen vast te stellen en kennis te nemen van het onderzoeksrapport. Het college heeft dit besloten op 27 oktober jl. Op 2 november jl. heeft u hierover gesproken in de informatieve ronde van het raadsplein. U heeft tijdens deze vergadering vragen gesteld, die mondeling zijn beantwoord door wethouder Kenkhuis. Aan u is toegezegd om de resterende vragen schriftelijk te beantwoorden voor de meningsvormende ronde van het raadsplein op 9 november a.s. Bij deze ontvangt u de gevraagde informatie van het college.

  Kernboodschap
  Vraag 1:
  Volgens het college past Hedon programmatisch goed in de wijk Diezerpoort (Singelkwartier). De sociaal-culturele functie heeft een grote toegevoegde waarde voor de wijk. Wat is precies de toegevoegde waarde van de sociaal-culturele instelling voor het Singelkwartier? Kan de wethouder een aantal voorbeelden geven?

  Antwoord 1:
  De wijk Diezerpoort is rijkelijk bedeeld met culturele en maatschappelijke voorzieningen, zoals ArtEZ, HCO, Ecomuze, Jubal, Voorwaarts, Wijkcentrum Rembrandtien, het Hobbemahuis, het Zwols Popfront en uiteraard Hedon. Deze instellingen zorgen voor levendigheid in de wijk, maar zijn ook een stimulans voor creatief ondernemerschap. Daarom is het van belang voor de wijk dat deze instellingen hier behouden blijven.

  De toegevoegde waarde van Hedon voor het Singelkwartier is groot, omdat het gaat om een groot programma, van functionele aard. Dit type programma komt ruimtelijk gezien goed tot z??n recht langs doorgaande routes van het stedelijk netwerk, zoals de schil rond de binnenstad. Langs het stedelijk netwerk, dicht bij de binnenstad heeft het programma de ruimte om ontwikkeld te worden en gezien te worden.

  Door Hedon te positioneren in het Singelkwartier, krijgt het gebouw de ruimte en zorgt het voor een stedelijke uitstraling langs de doorgaande weg. Daarnaast is het gebouw hier zodanig in te passen, met de entree richting de Drijbersingel, dat de overlast te beperken en te beheersen is. E.e.a. gebeurt in overleg met de bewoners.

  Vraag 2:
  Het Noordereiland scoort niet goed op het thema bereikbaarheid, omdat de locatie niet langs een hoofdfietsroute ligt. Ditzelfde geldt voor de Spiegel. Kan de wethouder aangeven wat de effecten van deze bereikbaarheid zijn op het functioneren van de Spiegel en op het toekomstig functioneren van Hedon op het Noordereiland?

  Antwoord 2:
  Op de locatie Noordereiland is de bereikbaarheid per fiets goed. De locatie ligt weliswaar niet aan de hoofdfietsroute (langs de singel), maar ligt wel centraal aan de rand van de binnenstad.
  Het verschil in score t.o.v. de Burgemeester Drijbersingel zit in de bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten en auto??s en vrachtwagens met materieel. De aanrijdroute is op het Noordereiland minder goed, omdat de locatie niet aan een brede doorgaande weg ligt. Bij de herinrichting van het gebied dient hiermee rekening te worden gehouden worden, zodat de veiligheid van de bezoekers van zowel de Spiegel, als Hedon gewaarborgd blijft en de belasting van het aan- en afvoerverkeer (van materieel) op het woonmilieu beperkt blijft.

  Vraag 3:
  3. Hoeveel woningbouw gaat ten koste van Hedon, als Hedon gesitueerd wordt op het Noordereiland? Welke ideeën bestaan er over het toekomstig woonsegment op het Noordereiland? Hoe ziet het toekomstige woningbouwplan eruit (qua aantallen appartementen en grondgebonden woningen)? En welk deel van deze toekomstige woningbouw zou bij de komst van Hedon geschrapt moeten worden?

  Antwoord 3:
  Noordereiland bestaat uit 2 deelgebieden: de Tanerij en de Vispoorten- en Nijkerckenbolwerk.
  Het Vispoorten- en Nijkerckenbolwerk omvat het huidige parkeerdek en de omliggende groenstrook, waar onderzocht is of Hedon er kan worden gesitueerd.
  In 2004 is voor Noordereiland door de raad het Stedenbouwkundig Programma van Eisen met een bijbehorend woningbouwprogramma en prijscategorie (zie bijlage I) en grondexploitatie vastgesteld. Dit woningbouwprogramma vormt de basis voor MPV 2009 (Meerjaren Prognose Vastgoed). In de MPV 2009 zijn als programma voor de Vispoorten en Nijkerckenbolwerk 168 woningen opgenomen: 63 grondgebonden woningen en 105 appartementen.

  Wanneer Hedon wordt gesitueerd op de Bolwerken kunnen naar verwachting 65 appartementen en 10 grondgebonden woningen niet meer worden gerealiseerd (de in de bijlage I genoemde blokken I, de helft van blok J, en de blokken M, O en P). Omdat nog niet duidelijk is wat de exacte uitwerking van het gebouw/routering en invulling van de buitenruimte is, zullen mogelijk extra woningbouwblokken niet gerealiseerd kunnen worden (blok N, de andere helft van blok J, en de blokken K en L). Hierdoor kunnen nog 4 grondgebonden woningen en 37 appartementen extra verdwijnen.
  De uiteindelijke impact op het programma is afhankelijk van de definitieve situering en inpassing in het gebied. Hierbij speelt ook de vraag welke invloed de inpassing van Hedon heeft op omliggende plannen, inclusief planschade.

  Vraag 4:
  Hoe is de 5,5 tot 7 miljoen verlies (met Hedon op het Noordereiland) tot stand gekomen? Kunt u de raad hiervan de precieze berekeningen toesturen?

  Antwoord 4: er is een vertrouwelijke bijlage II bij deze informatienota.

  Vraag 5:
  In het raadsvoorstel en het onderzoeksrapport wordt op hoofdlijnen ingegaan op de bevindingen van Deloitte over de exploitatieberekening van DSP. Kan het college met een meer gedetailleerde reactie komen?

  Anwoord 5:
  Deloitte noemt zes aandachtspunten, waarop hieronder gedetailleerd wordt ingegaan.

  1 Uitgangspunten, mogelijkheden voor bedrijfsmatige samenwerking
  Deloitte stelt vast dat in de DSP rapportage slechts summier ingegaan wordt op bedrijfsmatige samenwerking met andere culturele instellingen, zoals theater De Spiegel. Onduidelijk is in hoeverre deze instellingen capaciteit beschikbaar hebben en bereid zijn tot samenwerking.

  Reactie: in de cultuursector is een tendens van samenwerken. Zoals in het rapport van DSP is aangegeven willen meerdere cultuurondernemers en scholen samenwerken met Hedon (dat gebeurt ook al). Tijdens de raadsinformatie is door dhr. A. Riemersma, directeur Hedon aangegeven dat er bereidheid is tot samenwerking tussen Hedon en De Spiegel. Dit is door mevr. G. van Honk, directeur van de Spiegel, bevestigd. Er zijn mogelijkheden in de bedrijfsvoering , programmering, marketing en promotie, inzet capaciteit (op diverse fronten, o.a. ticket verkoop e.d.). Deze mogelijkheden worden door Hedon en De Spiegel gezamenlijk onderzocht en uitgewerkt.

  2 Benchmark gegevens
  Deloitte constateert een risico bij het gebruik van de drie referentiepodia ( in Eindhoven, Den Haag en Haarlem). De referentiepodia bevinden zich in een ander gebied in Nederland met een andere bevolkingsdichtheid en bevolkingsaard, maar kennen wellicht ook meer concurrentie. Daarnaast biedt Hedon concerten aan in hogere prijsklassen. Het risico is dat de opbrengsten van de activiteiten daarmee te optimistisch zijn voorgesteld.

  Reactie: de bevolkingsdichtheid is weliswaar anders, maar zoals Deloitte zelf stelt, er is ook meer concurrentie. Het verzorgingsgebied voor Hedon is flink groot, in het oosten is er alleen concurrentie vanuit Enschede en Hengelo, in Friesland zijn de podia alle kleiner en naar het Noorden is alleen Groningen stad met een grote podium. Hedon vult in de nieuwe situatie een gat in de markt.

  In het DSP rapport wordt aangegeven dat in vergelijk met de referentiepodia het raadzaam is voor nieuw Hedon om niet voor 3 zalen, maar voor twee zalen te kiezen. De sprong naar 3 zalen zou te groot zijn. DSP houdt dus al rekening met afwijkingen t.o.v. de referentiepodia.

  DSP geeft in het rapport aan: Hedon biedt concerten aan in hogere prijsklassen, dit heeft te maken met de aard van de programmering. De referentiepodia hebben een derde, kleine zaal. Hier worden de goedkopere concerten geprogrammeerd. Daarnaast heeft nieuw Hedon t.o.v. van de referentie podia relatief minder dans in het programma. De concertprogrammering wordt geïntensiveerd. Het verschil zit in het soort concert: meer nationaal grote acts en ook meer internationaal aanbod. Daarmee bestrijkt men een veel breder spectrum van het culturele aanbod, met relatief hoge bezoekersaantallen.

  3 Inzet personeel
  Deloitte constateert een beperkte toename in capaciteit, bij met name controlling, promotie en programma. Deze vormen een risico ten aanzien van het bereiken van de gestelde ambities en verwachtingen.
  Tevens constateert Deloitte dat wordt uitgegaan van een flink toename van het aantal vrijwilligers. Onduidelijk is of deze ook daadwerkelijk beschikbaar is en of de organisatie de voorwaarden van goede begeleiding , goede aansturing aankan.

  Reactie: Wij onderschrijven deze risico??s. De omslag van een kleine organisatie, naar een grote, meer professionele organisatie is een belangrijke, maar moeilijke opgave.
  Feitelijk heeft Odeon De Spiegel net deze omslag gemaakt. Hedon kan op basis van deze ervaringen hier haar voordelen uit halen. Tevens kan bij een samenwerking ook de beperkte capaciteit over en weer efficiënter ingezet worden. Hierbij kan dan ook de goede begeleiding en aansturing van de vrijwilligers op een juiste wijze opgepakt worden.

  4 Bezoekersaantallen
  Deloitte constateert een forse toename van de bezoekersaantallen in de nieuwe situatie. Onduidelijk is of de regio Zwolle beschikt over een dergelijk potentieel aantal bezoekers. Uit de toelichting blijkt niet in welk jaar dit bezoekersaantal zal worden behaald en of er sprake is van eventuele fasering.

  Reactie: Het verzorgingsgebied van Hedon is fors, het bestaat uit circa 500.000 personen. Niet alleen uit onderzoek naar markt in 2003, maar ook uit recente landelijke tendens blijkt dat er voldoende potentieel publiek is. Recent onderzoek naar de popsector wijst uit dat het gemiddeld aantal bezoeken aan poppodia fors is gestegen.
  (Vreeke en van Dalen, 2008) Door het aanbod uit te breiden en met een hogere frequentie te programmeren, zal Hedon naar verwachting een veel groter publiek aanspreken en bereiken.

  In het DSP rapport is een fasering aangebracht in bezoekersaantallen. Uit de samenvattende begroting blijkt dat, gezien de verwachte aanloopperiode, de bezoekersaantallen gefaseerd worden begroot, namelijk het 1e jaar de verwachte bezoekersaantallen bijstellen met -25%, 2e jaar met -15% en het derde jaar -10%.

  5 Concurrentie en markt
  Deloitte stelt dat in het inhoudelijke verslag in de jaarrekening van 2008 is vermeld dat Hedon in toenemende mate te maken krijgt met concurrentie van nieuwe zalen, ook al liggen deze buiten een straal van 100 km van Zwolle. Het DSP rapport lijkt hier geen rekening mee te houden. Tevens plaatst Deloitte kanttekeningen bij de actualiteit van het marktonderzoek of er voldoende potentieel publiek is voor een extra zaal van 1.000 bezoekers.

  Reactie: in het DSP rapport worden de zalen in Enschede, Hengelo en Groningen als concurrentie genoemd. Het geeft ook aan dat er juist behoefte bestaat voor een grotere zaal, ondanks een wat grotere reisafstand. De programmering is bepalend of het publiek geïnteresseerd is.
  Er is voldoende potentieel publiek, zeker gezien het verzorgingsgebied en de recente landelijk tendens. Zie ook de beantwoording bij vraag 4.

  6 Aannames activiteitenbegroting
  Deloitte stelt dat de totale investeringskosten van de nieuwbouw lijken niet vertaald te zijn in de huurlasten.

  Reactie: dit klopt. In het DSP rapport wordt uitgegaan van een netto last, die Hedon in de nieuwe situatie ook daadwerkelijk vanuit haar exploitatie zelf kan dragen. Zoals ook in het rapport Locatieonderzoek Hedon op pagina 44 is beschreven, zal voor een btw ??belaste verhuur ??constructie gekozen worden. De huurlasten worden dan op het niveau van de investeringskosten gebracht. Dit is een gebruikelijke constructie en zal met advies van een externe btw-deskundige op de juiste wijze opgezet en ingevoerd worden.

  Vervolg
  De meningsvormende ronde van het raadsplein over Hedon is geagendeerd op 9 november ??09.

  Bron: Gemeente Zwolle


  ⚠️ Meld

Reageer