Buurt zaagtandwoningen blijft zo authentiek mogelijk

Zwolle – In samenspraak met de bewoners wil Zwolle het karakteristieke buurtje met zogenoemde zaagtandwoningen ten zuiden van Park de Wezenlanden zo authentiek mogelijk houden. Een beeldkwaliteitplan moet zorgdragen voor het behoud van het bijzondere aanzien van de woningen en de omgeving. Naast de zaagtandwoningen vallen straks ook twee woonblokken met etagewoningen (vier bouwlagen onder een plat dak) onder het beeldkwaliteitplan. Burgemeester en wethouders willen ook kijken of de panden als gemeentelijke monumenten aangemerkt kunnen worden.

In een beeldkwaliteitplan komen criteria over de gewenste inrichting van de buurt: het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als kleurgebruik, gebruik van erfafscheidingen en de (on)mogelijkheden voor het plaatsen van een aanbouw. Al eerder is in het bestemmingsplan Assendorp-Pierik, waar het buurtje onder valt, vastgelegd dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing behouden blijft: in het bestemmingsplan worden daarvoor al criteria genoemd voor bijvoorbeeld maximale goothoogtes en dakkapellen. Het beeldkwaliteitplan is een aanvulling daarop. 

De architectuurhistorische waarde en stedenbouwkundige kwaliteit van het buurtje wordt al langere tijd erkend. Het gebied vormt een overgang tussen Assendorp en Park de Wezenlanden. De woningen zijn in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebouwd naar een ontwerp van L.H.O. Buchta en H.G. Treep, in opdracht van woningbouwcorporatie AZCW (tegenwoordig SWZ). De trapsgewijs geschakelde zaagtandwoningen staan in een relatief open ruime, met parkachtige doorzichten die zorgen voor een groen karakter. Reeds in 2001 is in de inventarisatie ‘Naoorlogse bouwkunst en stedenbouw Zwolle’ geconcludeerd dat hier sprake is van een ‘gaaf en representatief voorbeeld van naoorlogse strokenbouwen laagbouw in een traditionalistische stijl’.

Eerder is al een eerste aanzet gemaakt voor een beeldkwaliteitsplan voor de buurt. Dit concept, waarin onder meer richtlijnen staan over de stedenbouwkundige, de architectuur en buitenruimte, is echter nooit door het college bekrachtigd. Burgemeester en wethouders willen nu een geactualiseerd beeldkwaliteitplan, dat wordt opgesteld in samenspraak met de betrokken bewoners. Bovendien wordt voorgesteld om onderzoek te doen naar de wenselijkheid om de panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.  

Artikel delen:

Reageer