Nieuwe regels rond erfgoed: maatwerk en sneller

Zwolle – Zwolle werkt aan een nieuwe Erfgoedverordening, die regelt hoe in de gemeente omgegaan moet worden met monumentale en archeologisch waardevolle panden en locaties. De Erfgoedverordening komt in de plaats van de Monumentenverordening 2004, en bevat ook een regeling voor archeologisch onderzoek. Zwolle wil met de nieuwe opzet op een zorgvuldige manier omgaan met haar erfgoed, maatwerk leveren en onder meer door minder regels en snellere procedures de (maatschappelijke) lasten zo laag mogelijk houden. De nieuwe Zwolse verordening is deels gebaseerd op een model dat is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. Zwolle wil echter met maatwerk de nieuwe Erfgoedregeling toesnijden op de lokale situatie. Bijvoorbeeld door het aantal regels terug te dringen – deregulering.

Verder wil Zwolle de termijnen verkorten als een vergunning wordt aangevraagd voor (werkzaamheden aan) een monument. De gemeente neemt daarmee alvast een voorschot op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wabo. De Wabo treedt naar verwachting volgend jaar in werking. Burgemeester en wethouders vinden het belangrijk om met de Erfgoedverordening ook twee regelingen vast te stellen die uitvoering geven aan het Zwolse archeologiebeleid.  

De gemeente gaat voor wat betreft de kosten van archeologisch onderzoek uit van het wettelijke principe ‘de veroorzaker betaalt’. Dat betekent dat in beginsel degene die archeologisch bodemonderzoek nodig maakt ook de kosten draagt. Daarop wil het college wel uitzonderingen kunnen maken, met name om burgers niet te confronteren met excessieve opgravingskosten. De in het Zwolse archeologiebeleid aangegeven kaders zijn vastgelegd in de Regeling excessieve opgravingskosten Zwolle.

De tweede archeologische regeling als uitwerking van de Erfgoedverordening heet Regeling onderzoekskaders archeologie. Die regeling is bedoeld om te zorgen dat de gemeente de verantwoordelijkheid houdt voor uitvoering en kwaliteit van een onderzoek. De gemeente kan als ‘regisseur’ dan eisen stellen aan hoe archeologisch onderzoek wordt gedaan. De nieuwe Erfgoedverordening wordt binnenkort ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden kunnen reageren op het stuk. Ook partners als de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie worden door de gemeente om een oordeel gevraagd.

Artikel delen:

Reageer