Waterschap verhoogt belasting

Zwolle – Het waterschapsbestuur heeft op donderdag 26 november de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2010 – 2014 vastgesteld. Hieruit blijkt dat de belasting voor het zuiveringbeheer in 2010 met 3,2% stijgt en in de jaren daarna gelijk blijft. De overige waterschapsbelastingen stijgen in deze periode met gemiddeld ca. 7% per jaar.

Jaarlijks voert het waterschap zijn vaste werkzaamheden uit voor veilige dijken en voldoende en schoon oppervlaktewater. Nationale en internationale regelgeving en ambities van het waterschap vragen om meer aandacht en investeringen voor het ‘waterschapswerk’. Hierbij gaat het met name om te nemen maatregelen als gevolg van klimaatveranderingen, verbeteren zuivering afvalwater, baggerwerkzaamheden, vergroten mogelijkheden voor recreatie, intensievere bestrijding muskusratten en meer aandacht voor communicatie en educatie.

Deze onderwerpen zijn onder meer terug te vinden in de volgende thema’s:

Ruimte om te leven met water

Het huidige stelsel van waterlopen is volgens de nieuwe inzichten niet meer op orde. Aanpassingen in het verleden waren er vooral op gericht de grote wateroverlast tegen te gaan. Het water werd zo snel mogelijk afgevoerd door smalle en diepe sloten. De wateroverlast is hierdoor voor het grootste deel verdwenen maar de verdroging nam sterk toe. De aanpassingen richten zich op meer ruimte maken voor water. Hiermee wordt wateroverlast bij extreem veel neerslag tegengegaan en is er meer water ‘op voorraad’ in droge perioden. Ook richt het waterschap de waterlopen zodanig in dat de natuur zich beter ontwikkelt.

Door de klimaatverandering regent het vaker en harder. Hierdoor krijgt de IJssel meer water te verwerken. Alleen aanleg van hogere dijken is niet meer afdoende om bescherming tegen het water te bieden. De IJssel moet daarom de ruimte krijgen. Dit maakt de noodzaak van de ‘Ruimte voor de Rivier’ projecten duidelijk. Het Waterschap Groot Salland voert de projecten bij Zwolle en Deventer uit en is daarmee het eerste waterschap in Nederland dat verant­woordelijkheid is voor de uitvoering van dergelijke grootschalige klussen. Voor ieder project wordt een realisatieovereenkomst opgesteld en ondertekend door Groot Salland en het Rijk.

In 2015 moeten de klussen zijn afgerond.

In de bestaande rioolwaterzuiveringen worden medicijnresten die via urine en ontlasting in afvalwater terechtkomen nauwelijks verwijderd. Zowel in Nederland als daarbuiten is onderzoek gaande om dit probleem op te lossen. Het waterschap draagt hieraan bij als initiatiefnemer van het project SLIK: Sanitaire Lozing Isala Klinieken. SLIK richt zich op het verwijderen van medicijnresten en overige risicovolle stoffen uit de geconcentreerde afvalwaterstroom van de Isala klinieken in Zwolle.

Genieten van water: samenwerken aan een aantrekkelijke rivier De Vecht, waarbij veiligheid voorop staat.

De Vecht is een regenrivier met een lengte van 167 km die ontspringt in het Duitse Darfeld. Het eerste deel van deze rivier stroomt ruim 100 km over Duits grondgebied. Daarna passeert de Vecht nabij Gramsbergen de grens. Het beheer van het Nederlandse deel is in handen van de waterschappen Velt en Vecht en Groot Salland. Vanaf Ommen tot aan het Zwarte Water neemt Groot Salland dit beheer voor zijn rekening. Op initiatief van de provincie Overijssel nemen tal van organisaties, waaronder het Waterschap Groot Salland, deel aan het programma ‘Ruimte voor de Vecht’. Voor het waterschap staat het aspect veiligheid voorop met daarnaast onder meer oog voor landbouw, natuur en landschap en recreatie.  

De ontwikkeling van de tarieven 2010 ten opzichte van 2009 en de ontwikkeling voor de jaren 2011 tot 2014 werkt voor een gemiddeld gezin, een doorsnee agrarisch bedrijf, een groothandel en een middelgroot metaalbedrijf als volgt door:

Gemiddeld gezinEen gemiddeld gezin ontvangt over 2010 een aanslag van in totaal € 281: over 2009 bedroeg de totale aanslag € 273: een verhoging van 2,8%. Voor de periode van 2011 tot 2014 voorziet het waterschap voor een modaal gezin een gemiddelde stijging per jaar van 4,2%.

modaal gezin: 3 vervuilingseenheden, waarde woning € 200.000.

 

Een agrarisch bedrijf ontvangt over 2010 een aanslag van in totaal € 1.724: over 2009 ging het om € 1.650, een verhoging van 4,5%. Voor de periode van 2011 tot 2014 voorziet het waterschap voor een agrarisch bedrijf een gemiddelde stijging per jaar van 8,4%.Uitgangspunten agrarisch bedrijf: 3 vervuilingseenheden, 25 ha cultuurgrond klasse 3, waarde opstallen € 240.000.

Een groothandel krijgt over 2010 een aanslag van in totaal € 1.444. Over 2009 bedroeg de totale aanslag € 1.422, een stijging van 1,6%. Voor de periode van 2011 tot 2014 voorziet het waterschap voor een groothandel een gemiddelde stijging per jaar van 5,9%.

Uitgangspunten: 10 vervuilingseenheden, waarde opstallen € 2.400.000.

Een middelgroot metaalbedrijf ontvangt over 2010 een aanslag van in totaal € 26.575. Over 2009 bedroeg de totale aanslag € 25.864: een stijging van 2,7%. Voor de periode van 2011 tot 2014 voorziet het waterschap voor een middelgroot metaalbedrijf een gemiddelde stijging per jaar van 1,7%.

Uitgangspunten: 450 vervuilingseenheden, waarde opstallen  € 12.000.000.

Het gaat in bovengenoemde gevallen om voorbeelden aan de hand van standaardprofielen voor belastingplichtigen in het binnendijks gebied.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Kamervragen?
  Waarom niet?

  – Energienota geweldig omhoog
  – Ambtenarensalarissen bevroren (om het goede voorbeeld te geven volgens Guusje)
  – Wp-lasten +

  Hieruit blijkt dat de belasting voor het zuiveringbeheer in 2010 met 3,2% stijgt en in de jaren daarna gelijk blijft. De overige waterschapsbelastingen stijgen in deze periode met gemiddeld ca. 7% per jaar.

  – En wat wilden de Europese ambtenaren er allemaal bij? 3,…%?

  —–
  Nina Brink gaan ze nu eindelijk aanpakken. Schijnt een paar miljard te hebben verdonkeremaand. Die gift aan tante TON deed ze natuurlijk lachend destijds…..kreeg ze natuurlijk nog wat te vertellen ook (invloed)


  ⚠️ Meld

 2. Het is dus toch de overheid die de krediet crises op haar geweten heeft.
  Bovengemiddelde stijging van lasten jaar in jaar uit.
  Opheffen die baantjes plaatsen voor oud politici.  ⚠️ Meld

 3. Ikke, hoe is’t met de nuance?

  Respectievelijk:
  – Energiemaatschappijen die van ons (2e Kamer) de aandelen moesten verkopen. Anders was er misschien ook een verhoging gekomen. Deze verhoging is idd ook ivm milieudoelen—Landelijke overheid+energiemaatschappijen (die geprivatiseerd zijn op een vrije markt zo je weet).
  – Kabinet- m.n. minister Ter Horst….ik vind het prima als IEDEREEN ZOVEEL MOGELIJK MEEDOET!
  – Waterschappen, ieder voor zich.
  – EP


  ⚠️ Meld

 4. Ik ben tevreden als ik een gakbal heb.

  En die verhoging op de energierekening is om het groene energie prduceren te kunnen financieren. No problem, ik hoef toch nog niet te betalen. 😉


  ⚠️ Meld

 5. als het de recessie niet is, dan is het wel weer de klimaatverandering. ze weten ons altijd wel weer met zo’n verhaal extra geld uit de zak te kloppen. misschien moeten gemeenten en waterschappen intern naar hun eigen beheer gaan kijken. wellicht valt daar genoeg te besparen!


  ⚠️ Meld

 6. henk, weet je nog?

  Het betreft dit topic idd.

  Klopt,
  – Ook de gemeentelijke lasten gaan omhoog
  – Energiemaatschappijen die van ons (2e Kamer) de aandelen moesten verkopen. Anders was er misschien ook een verhoging gekomen. Deze verhoging is idd ook ivm milieudoelen (oa groene stroom)—Landelijke overheid+energiemaatschappijen (die geprivatiseerd zijn op een vrije markt zo je weet).
  – Kabinet- m.n. minister Ter Horst….ik vind het prima als IEDEREEN ZOVEEL MOGELIJK MEEDOET!
  – EP

  Het interne beheer, je bedoelt?
  -Overhead?
  -Samenwerking?
  -Centralisatie of Decentralisatie?

  Misschien kun je de pijnpunten aangeven en met tips komen ter verbetering? Of roeptoeter je liever algemeenheden?  ⚠️ Meld

Reageer