Zorgen over leerlingenvervoer hoogbegaafden

Zwolle – Bij de begrotingsbehandeling (maandag 23 november 2009) heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie (CU) John van Boven namens zijn fractie gevraagd naar de mogelijkheden om de verordening leerlingenvervoer aan te passen op een zodanige manier, dat ook onderwijs aan hoogbegaafden valt onder speciaal onderwijs. Hoogbegaafden die elders onderwijs volgen, bijvoorbeeld in Dronten, vallen ook daaronder.

De reactie van de wethouder was, dat de verordening een paar maanden geleden nog was aangepast en dat het niet in de bedoeling ligt de verordening nu weer aan te passen, zegt Van Boven. "Ik heb in de tweede termijn gemeld er later op terug te komen. De behoefte om er op terug te komen wordt versterkt door de opmerking van de wethouder in de Stentor van donderdag 26 november 2009 naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding: “Voor specifieke ‘zorgleerlingen’, bijvoorbeeld hoogbegaafden, worden ook in de nieuwe opzet geen uitzonderingen gemaakt. De gemeente Zwolle wil niet voor die kosten opdraaien.” Los van de gehanteerde terminologie – “opdraaien” – baart deze uitspraak de CU zorgen."

Vervolg brief CU:

Een terugblik.

Op 22 juni 2009 staat de nieuwe verordening leerlingenvervoer op de agenda van een informatief raadsplein. Het gaat dan, aldus de toelichting vooral om de aanscherping van de hardheidsclausule, zodat er “minder multi-interpretabele onderdelen van de verordening” zijn. Bovendien sluit de nieuwe tekst beter aan op de modelverordening van de VNG. De toelichting sluit af met: “De brief van de fracties aan het College d.d. 1 mei 2009 inzake de groep hoogbegaafde kinderen en de vraag om de verordening leerlingenvervoer met het oog op hen aan te passen, is in de wijziging verordening leerlingenvervoer niet meegenomen”.

Twee conclusies:

–          de nieuwe tekst is niet het resultaat van ander beleid, maar meer te duiden als een technische aanpassing.

–          de nieuwe tekst is niet het resultaat van overwegingen, naar aanleiding van de brief van 1 mei 2009. De verordening wordt niet informatief besproken op 22 juni, maar gaat direct naar de besluitvorming.

De verordening leerlingenvervoer komt vervolgens op de agenda van 31 augustus 2009.In de toelichting bij de agenda van 31 augustus is de opmerking over de brief van 1 mei niet meer opgenomen. GroenLinksDeGroenen dient een amendement in over het opnemen van buitenschoolse opvang in de verordening. Naar aanleiding van dit amendement, dat niet wordt aangenomen, merkt de wethouder op (citaat uit verslag):Het punt dat mw. Nusselder aansnijdt, is wel relevant, zegt wethouder Knol. De situatie rondom onderwijs en buitenschoolse opvang is veranderd. Dat wil de wethouder, in het najaar, betrekken bij het tegen het licht houden van het beleidskader en bij de nieuwe aanbesteding.
De wethouder zegt de motie niet te willen overnemen. De motie doet, in overweging 1, een uitspraak over iets wat zich niet voordoet. Het zou daarnaast een grote verruiming betekenen van het leerlingenvervoer en daardoor ontstaat er een groot probleem in het financieel kader.
De wethouder zal dit in de aanscherping van het beleid, in het najaar, in de beschouwing meenemen.

Mw. NUSSELDER vraagt een toezegging van de wethouder dat alle kinderen gehandicapte kinderen van hun school naar de BSO vervoerd kunnen worden.

Wethouder KNOL zegt ook gekeken te hebben naar het speciaal onderwijs. Daar geldt precies dezelfde regeling. De wethouder kan dit dus niet toezeggen. 

Ook hieruit zijn conclusies te trekken:

–          de tekst van de verordening, die ter besluitvorming voorligt, is (nog steeds) niet het resultaat van nadenken over de inhoud van de brief d.d. 1 mei 2009 van 7 fracties.

–          Gelet op het antwoord van de wethouder is er in het najaar van 2009 een aanscherping van beleid te verwachten en dus mogelijkheden om, waar nodig, de tekst van de verordening aan te passen. Zie ook zijn verwijzing naar speciaal onderwijs.Dat laatste was voor mij de reden om op dat moment geen opmerking te maken. Wat schetst mijn verbazing bij de begrotingsbehandeling, maandag 23 november 2009. De wethouder deed mijn vraag af met de woorden, dat de verordening onlangs is vastgesteld en dat er nu geen ruimte is voor aanpassing.

De brief van 7 fracties van 1 mei heeft dus nog steeds geen inhoudelijk antwoord gekregen. Mogelijkheden?Hoe kan het zijn dat andere gemeenten hierover anders denken?

Recente voorbeelden:De gemeente Kampen vergoedt de vervoerskosten naar de Leonardoschool in Dronten wel.Vandaag kreeg ik bericht van een situatie in Doetinchem. Die gemeente bestempelt Leonardo onderwijs als speciaal onderwijs.Er zijn dus mogelijkheden. 
Ik heb vragen over de gang van zaken:

–          waarom zegt de wethouder dat iets niet kan wat in andere gemeenten wel kan?

–          De tekst van de huidige verordening is dus niet gebaseerd op een oordeel van het college over de punten die fracties in hun brief van 1 mei 2009 aan de orde hebben gesteld. Die toelichting is verdwenen. Maar wat is eigenlijk het oordeel van het college over de brief en kan dat nog effecten hebben op de verordening leerlingenvervoer?

Mede namens veel leerlingen en hun ouders wachten we uw antwoord af. 

Zwolle 27 november 2009,

Namens de fractie,John van Boven, ChristenUnie

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Goed dat die John van Boven zo voor deze ouders en kinderen op komt. Het is al schrijnend genoeg dat Zwolle als grote stad geen passend onderwijs kan bieden aan alle Zwolse leerlingen.
  En dat die ouders dan zelf voor de kosten van het vervoer moeten op draaien naar Dronten. Wethouder Knol, ga je schamen. Verplicht gewoon om het Zwolse onderwijs passend onderwijs te bieden aan alle Zwolse kinderen. Doe je werk eens Wethouder Knol, u heeft onderwijs in uw Portefeuille maar u roept steeds dat kan ik niet afdwingen, wij gaan alleen over de huisvesting, besturen maken zelf het beleid. U zit in de gemeente als U echt iets wil achter laten in Zwolle na uw vertrek dan zorgt u voor passend onderwijs in Zwolle en slaat u als onderwijs Wethouder een keer met de vuist op tafel. Of durft u niet?


  ⚠️ Meld

 2. Vraag
  Wat zit er dan in Dronten dat de moeite waard is om die rit te maken? Mijn (officieel getestte) HB zoon zit goed op zijn plek in het regulier, misschien niet genoeg uitdaging, maar dat lost hij zelf met zijn creativiteit wel op. En mijn andere zoon zit om andere redenen helaas in het leerlingvervoer en daar ben ik regelmatig heel ontevreden over. Dus wat bied Dronten dat ik mijn kind dit aan zou willen doen?


  ⚠️ Meld

 3. @ linda,
  Het is geen kwestie van je kind dit aan doen. Deze ouders hebben de keus tussen zieke kinderen (overspannen, hoofdpijn, buikpijn, echt ziek van school enz) of naar Dronten rijden.
  In Dronten zit Leonardo onderwijs, Dit soort onderwijs geeft speciaal onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen, deze kinderen zijn allemaal vastgelopen in het reguliere onderwijs. Door onderpresteren, te weinig uitdaging enz. Kijk maar eens op http://www.pcbhetkompas.nl/. Tuurlijk er zijn ook hoogbegaafde kinderen die het prima doen op het reguliere onderwijs, maar voor een aantal is het reguliere onderwijs niet voldoende.
  Maar als je je echt wil verdiepen en informatie zoekt kijk dan ook eens op http://www.HIQ.nl.


  ⚠️ Meld

 4. En er komen nog meer problemen bij als de rugzak regeling word afgeschaft.Waar ze nu weer mee bezig zijn.
  1 van mijn kinderen zit op het regulier onderwijs met rugzak.
  Het was al heel moeilijk om een plek voor hem te vinden, want VMBO op het hoogste nivo kan niet volgens de meeste scholen als je een rugzak regeling hebt, te veel werk. Is het nu een kond dat VMBO leerwegondersteunend wil doen dan kan dat dan valt dit met een rugzak wel te doen, deze klassen zijn toch al kleiner.
  Dus er is voor de wethouder die in Zwolle onderwijs in zijn portefeuille heeft nog genoeg te doen. Word echt de rugzakregeling afgeschaft ben ik benieuwd waar deze kinderebn terecht kunnen, nergens meer het speciaal onderwijs terwijl ze daar kwa leernivo niet thuis horen??


  ⚠️ Meld

 5. Als het Zwolse basisonderwijs echt niet genoeg toegerust is voor hoogbegaafde leerlingen dan hoop ik in eerste instantie dat daar iets aan gedaan wordt, ipv deze kinderen met een busje naar Dronten te sturen…  ⚠️ Meld

Reageer