Extra rijksmiljoenen voor mobiliteitsprojecten

Zwolle – Regio Twente en de provincie Overijssel krijgen in totaal ruim 18 miljoen euro van het Rijk om de bereikbaarheid in Overijssel en Twente te verbeteren. Hierbij gaat het om rijkscofinanciering van projecten als de aanpak van de binnenhavens, verbeteren van treindiensten en mobiliteitsmanagement maatregelen. De regionale partijen investeren dezelfde bedragen in deze projecten. Dit blijkt uit het gesprek dat de provincies Overijssel en Gelderland, de stadsregio’s Regio Twente en Arnhem-Nijmegen en de Stedendriehoek met de ministers Eurlings (V&W) en Cramer (VROM) hebben gevoerd. Naast al genoemde projecten zijn er ook afspraken gemaakt over verbeteringen aan de N35 tussen Zwolle en Nijverdal en de verbreding van de spoortunnel Zwolle.

Voor de verbetering van de bereikbaarheid van binnenhavens heeft het Rijk ruim 8,2 miljoen euro toegezegd voor quick wins in Twente en 1,8 miljoen euro voor de quick wins in West-Overijssel. De regionale partijen investeren eenzelfde bedrag in maatregelen die op de korte termijn het goederenvervoer over water stimuleren. 

Het gaat hierbij om de volgende projecten:

– Het uitbaggeren en vernieuwen van de kade van de Nieuwe Haven in Hardenberg.

– De aanleg van een kade en een nat bedrijventerrein in de industriehaven van Genemuiden.

– De aanleg van een kade op het XL Business Park Twente.

– De aanleg van een kade en de ontwikkeling van een nat bedrijventerrein in de

  Kanaalzone Hart van Zuid in Hengelo.

– De aanleg van een kade en een nat terrein in de Container Terminal Hengelo.

Om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op de N35 te verbeteren, wordt deze Rijksweg gefaseerd opgewaardeerd naar een 2×2-strooks stroomweg van 100 km/uur. Het eerste knelpunt op het tracé is Zwolle-Wijthmen. Het Rijk heeft toegezegd om begin 2010 de planstudiefase te starten nadat de provincie Overijssel de verkenning namens het Rijk heeft uitgevoerd. Daarnaast is overeenstemming bereikt met het Rijk om het deeltracé Wierden-Nijverdal eerder aan te pakken en te combineren met de werkzaamheden die plaatsvinden voor de aanleg van de combitunnel door Nijverdal. Het Rijk start volgend jaar met een verkenning naar dit tracé. Voor de aanpak van dit knelpunt investeert het Rijk 40 miljoen euro, de provincie 30 miljoen euro, Regio Twente 8 miljoen euro en de gemeenten Wierden, Hellendoorn en Rijssen-Holten samen ruim 2 miljoen euro.  

Het Rijk bestudeert de verbreding van de spoortunnel Zwolle tot voorbij het nieuw aan te leggen perron van de Hanzelijn. De gemeentelijke plannen voor de nieuwe aansluiting aan de zuidzijde zijn bijna afgerond. Om de verbrede tunnel op tijd gereed te hebben voor de opening van de Hanzelijn begint ProRail begin 2010 met de aanbesteding. Het Rijk neemt de extra kosten (geraamd op 4 miljoen euro) voor haar rekening.  

Voor het uitvoeren van maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement ontvangt de Regio Twente 1,5 miljoen euro en Stedendriehoek € 850.000,-. De Netwerkstad Zwolle-Kampen ontvangt een bijdrage van € 105.000,- voor het informeren en betrekken van ondernemers bij de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement. Voor de daadwerkelijke ontwikkeling en uitvoering van een passend maatregelenpakket wordt in 2010 een Rijksbijdrage aangevraagd. De regiopartners investeren eenzelfde bedrag in maatregelen die de economische centra bereikbaar houden. Doel is slimmer en bewuster om te gaan met autoverplaatsingen tijdens de spitsperioden, waardoor een reductie van gemiddeld 5% ontstaat. Hierbij kan gedacht worden aan betere arbeidsvoorwaarden waar het gaat om alternatieven voor de auto zoals het stimuleren van (elektrisch) fietsen en thuiswerken.

Het Rijk staat positief tegenover de plannen van de provincie Overijssel, Regio Twente en de betrokken gemeenten voor een proef van drie jaar met een nieuwe treinverbinding tussen Hengelo-Oldenzaal-Bad Bentheim. Deze verbinding, die eens per uur gaat rijden, is van belang voor de sociaal-economische ontwikkeling in Twente en de aangrenzende Duitse regio. De regionale partijen hebben hiervoor een subsidieverzoek van 1,6 miljoen euro bij het Rijk neergelegd. Daarnaast geeft het Rijk voor 2010 één miljoen euro voor de uitbreiding van de frequentie van de stoptreinen tussen Wierden en Enschede tot een kwartiersdienst. Hiervoor is vanaf december 2008 de stoptreinverbinding tussen Apeldoorn en Deventer doorgetrokken naar Enschede. Regio Twente betaalt zelf de komende jaren voor de uitbreiding van de dienstregeling in totaal 3,4 miljoen euro.  

Het Rijk wil in het komend jaar de landelijk beschikbare middelen voor aanleg van nieuwe fietssnelwegen verdelen. Hiervoor is het Rijk met alle regio’s in gesprek over de diverse stappen die moeten worden genomen en welk ‘huiswerk’ de regio’s moeten doen ter onderbouwing van hun aanvragen. Twente heeft al een Masterplan voor de fietssnelweg F35 vastgesteld. Het Rijk en Regio Twente gaan nog dit jaar in gesprek om te bepalen of al eerder kan worden besloten tot Rijkscofinanciering voor deeltracés van de F35.  

Artikel delen:

Reageer