Kwaliteit water West-Overijssel stabiel

Zwolle – De kwaliteit van het oppervlaktewater in het werkgebied van het Waterschap Groot Salland (West-Overijssel) is over het algemeen goed en vertoont een stabiel beeld. Dit geeft  het onlangs verschenen jaarverslag ‘Oppervlaktewaterkwaliteit 2008’ weer.

Het waterschap blijft werken aan een verdere verbetering van de waterkwaliteit. Ook is in het jaarverslag in beeld gebracht hoe het staat met de flora en fauna in het water. Het Waterschap Groot Salland onderzoekt routinematig op diverse locaties in zijn  werkgebied een breed scala aan stoffen in het oppervlaktewater. De kwaliteit van dit oppervlaktewater is over het algemeen goed. De probleemstoffen (stoffen die regelmatig de wettelijke normen overschrijden) zijn fosfaat, stikstof, koper en zuurstof. De laatste acht jaar is een dalende trend te zien in de probleemstofoverschrijdingen.

Overschrijdingen normenUit de metingen blijkt dat de landelijke normen die gelden voor stikstof, fosfaat en koper licht worden overschreden.Voor stikstof  en fosfaat zijn onder meer de afspoeling van meststoffen van landbouwgronden en de inlaat van ‘gebiedsvreemd’ water belangrijke bronnen. Daarnaast spelen ook de lozing van het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringen, lozing uit het rioolstelsel en vervuiling uit verkeer en vervoer een rol. Overschrijding van de kopernorm komt met name voor in stedelijk gebied. Ook de zuurstofhuishouding vraagt aandacht, vooral in stedelijk gebied en in een aantal wateren in het noordelijk deel van het beheersgebied. In het stedelijk gebied zijn voor de hand liggende oorzaken de riooloverstorten en achterstallig baggeronderhoud. De sanering van riooloverstorten is de afgelopen jaren in samenwerking met gemeenten al opgepakt. Ook het baggeronderhoud is inmiddels in volle gang. De baggerwerkzaamheden in de stadsgrachten van Zwolle en Hasselt zijn hier voorbeelden van. Deze projecten zullen tot een verbetering van het zuurstofgehalte leiden.   ZwemwaterkwaliteitOok in 2008 nam het waterschap de waterkwaliteit van zes officiële zwemwateren in West-Overijssel onder de loep. De bacteriologische kwaliteit van deze wateren voldeed op alle locaties aan de normen. Problemen met blauwalgen deden zich niet voor.  Ecologische kwaliteitIn 2008 zijn in West-Overijssel diverse wateren zoals sloten, kolken, weteringen en vennen, onderzocht op de aanwezigheid van kleine waterdiertjes (macrofauna) en waterplanten. In het gebied van Groot Salland is deze redelijk soortenrijk. De ecologische potenties en natuurontwikkeling zijn redelijk goed, maar worden geremd door het feit dat veel watergangen in het verleden diep en met steile oevers zijn aangelegd. Door de aanleg van bredere, ondiepere watergangen met flauwe, natuurvriendelijke oevers ontstaan verbeteringen. Zowel flora en fauna onder als boven water profiteert hiervan.  Lange ademSinds 1970 is de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) van kracht en is de kwaliteit van het oppervlaktewater door nieuwbouw van rioolwaterzuiveringen en aandacht voor vergunningverlening enorm verbeterd. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn de trends voor de belangrijkste stoffen (koper, zink, fosfaat, stikstof) in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat de verbetering van de waterkwaliteit die vanaf de jaren zeventig is ingezet, de laatste jaren afvlakt. Op dit moment zijn grote stappen in het verbeteren van de waterkwaliteit niet meer te maken, maar gaat het om relatief kleine resultaten. Deze worden onder meer bereikt door:·         het optimaliseren van de werking van rioolwaterzuiveringen;·         het opheffen of verbeteren van riooloverstorten;·         het uitvoeren van baggerwerken;·         het terugdringen van lozing van meststoffen vanuit de landbouw;·         de afname van het inlaten van water van buiten het gebied (grote rivieren) door het vasthouden van water dat in het gebied zelf valt. Landelijke en Europese regelgeving verplicht en ondersteunt het waterschap om in de komende jaren stap voor stap te werken aan een verdere verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in West-Overijssel.

Artikel delen:

Reageer