Regionale aanpak kindermishandeling

Zwolle – Commitment, coördinatie en continuïteit, dat zijn de drie uitgangspunten in het werkplan regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) IJsselland. Het werkplan is geschreven voor alle partners in de jeugdketen en voor iedereen die met kinderen werkt in de regio IJsselland en Hattem.

Het moet bijdragen aan een sluitende, samenhangende en effectieve aanpak van kindermishandeling. Zwolle is in deze aanpak centrumgemeente en trekt voor de invoering van de RAAK-aanpak gezamenlijk op met Deventer en omgeving. Bij deze aanpak zijn twee belangrijke accenten, namelijk: vroegsignalering en vroegtijdig stoppen van mishandeling en effectieve doorverwijzing. Samenwerking en afstemming. Voor een effectieve aanpak van vroegsignalering, vroegtijdig stoppen en effectief doorverwijzen is samenwerking en geprotocolleerde afstemming van handelen een voorwaarde.

De regio IJsselland heeft over het algemeen sterke lokale ketens in de kleinere gemeenten. In Zwolle en Deventer is de keten meer versnipperd. De aansluiting en samenwerking met de regionale keten en met regionale partners kan worden verbeterd. Dit geld ook voor de afstemming tussen en de samenwerking van regionale partners onderling.

De meeste partners in de niet geïndiceerde jeugdzorg werken niet met een meldcode of een taxatie instrument voor veiligheidsrisico’s. Alle partners geven bovendien aan dat ze een scholingsbehoefte hebben. m voor de verbeteringen ten aanzien van de aanpak van kindermishandeling aan te haken bij bestaande structuren is gekozen voor inbedding in de ontwikkelingen van de Centra voor Jeugd Gezin. Voor verbeteringen na signaleren en mishandeling wordt aangesloten bij de aanpak huiselijk geweld regio IJssel-Vecht.

In het werkplan "Regionale aanpak kindermishandeling IJsselland" staan duidelijke doelstellingen om de invoering van de RAAK-aanpak tot een succes te maken. Voor komend jaar zijn twee belangrijke acties voor de implementatie van de RAAK-aanpak:

  • het realiseren van sluitende afspraken met lokale en regionale partners / een regionaal handelingsprotocol rondom de aanpak van kindermishandeling
  • het motiveren van de partners om hun deskundigheid op het gebied van kindermishandeling op te kunnen pakken en het actief aanbieden van training en scholing.

In 2010 geeft Zwolle, in samenspraak met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel verder vorm aan de implementatie van de regionale aanpak kindermishandeling. Hiervoor is een regiocoördinator aangesteld. Haar taak is onder meer de afzonderlijke gemeenten ondersteunen bij het opstellen van een lokaal actieplan en bijdragen in de ontwikkeling van een scholingsplan.

Artikel delen:

Reageer