Waterschap vernieuwt ‘waterregels’ in de Keur

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland heeft zijn Keur gewijzigd. De zogeheten Keur, een verordening met wettelijke regels voor waterkeringen (dijken en kaden), watergangen (kanalen, rivieren, sloten, beken) en andere waterstaatswerken (bruggen, duikers, stuwen, sluizen en gemalen) wordt vervangen door een nieuwe versie. In de Algemene regels bij deze Keur staan nadere bepalingen. Vanaf dinsdag 22 december 2009 liggen de nieuwe ‘waterregels’ ter inzage bij het waterschap. Ze zijn ook te zien op de website van Groot Salland, www.wgs.nl. De regels gelden voor alle eigenaren en gebruikers van een woning, bedrijf of perceel grond dat grenst aan een dijk of aan water én voor diegene die grondwater wil onttrekken.

Om de waterschapstaken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft Groot Salland de Keur vastgesteld. Eigenaren of gebruikers van woningen, bedrijven of percelen grond aan een dijk of aan een water, zijn verplicht zich aan de Keur te houden. Er zijn diverse redenen om Keur te actualiseren. Zo treedt op dinsdag 22 december de nieuwe Waterwet in werking. Dit geldt ook voor nieuwe regelgeving van de provincie Overijssel op het gebied van water en waterkeringen. Het is wenselijk om de Keur van het waterschap daar op aan te passen. 

Het dagelijks bestuur van het waterschap kan vergunning verlenen van de in de Keur vastgelegde gebods- en verbodsbepalingen. Een vergunning kan worden aangevraagd om een bepaalde activiteit wel te mogen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het plaatsen van een steiger, het plaatsen van een beschoeiing, het aanbrengen van beplanting of bouwwerken langs een watergang of dijk, het aanleggen van een vijver, het dempen van een sloot, het lozen op of onttrekken aan oppervlaktewater of het onttrekken van grondwater. Het waterschap zal aan een eventuele vergunning voorschriften verbinden, zodat de veiligheid en een goede waterhuishouding blijven gewaarborgd. De nieuwe Keur van het Waterschap Groot Salland is vanaf 22 december in te zien op het hoofdkantoor in Zwolle. Tevens is de nieuwe Keur vanaf die datum te downloaden op de website van Groot Salland, www.wgs.nl/keur.

Artikel delen:

Reageer