VVD – Zwolle moet bezuinigen

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Zwolle moet bezuinigen. Waarop moet bezuinigd worden en waarop beslist niet?

Bericht door V. Dijk, op 10 januari 2010 om 21:51
Hoe denkt de VVD over de bezuinigingen in Zwolle. Volgt u de landelijke trend van de VVD als gevolg van de recessie, of vaart u hierin een eigen lokale koers?

Antwoord:
De economische crisis zorgt er voor dat de gemeente Zwolle de komende jaren minder geld kan uitgeven. Dat betekent: keuzes maken. Net als binnen een onderneming die in de huidige tijd de bezem door de organisatie moet halen door kritisch te kijken naar activiteiten en de bijbehorende kosten. De VVD Zwolle vindt dat er geld geïnvesteerd moet worden in zaken waar Zwollenaren wat aan hebben. Het belangrijkste daarbij is werk. Hoe minder mensen werkloos zijn des te minder er een beroep wordt gedaan op gemeentelijke uitkeringen. Daarom wil de VVD Zwolle ruimte geven aan ondernemers en bedrijven. Zij zorgen dat Zwollenaren aan de slag blijven. En iedereen die werkloos is moet snel weer aan de slag. Een Zwols banenplan dat de VVD samen met ondernemers wil opstellen draagt daaraan bij. Daarnaast moet er geld beschikbaar zijn om er voor te zorgen dat de inwoners van Zwolle op een prettige manier kunnen wonen. Betaalbare huizen voor starters en voldoende huizen die voldoen aan de wensen van mensen. Ook de veiligheid heeft prioriteit. Je moet je veilig voelen in je huis, op straat en in de stad. Bovendien moet de stad bereikbaar zijn. Vast staan in files is ergerlijk en stoot ondernemers af. Er moet dus voldoende geld zijn voor nieuwe wegen, goed OV en veilige fietspaden. Om er voor te zorgen dat dat geld er ook is zal de ambtelijke organisatie het met minder geld moeten doen. Door efficiënter te werken, het aantal subsidiemogelijkheden te beperken en niet zo maar veel geld uit te geven aan initiatieven die ook na jaren van ondersteuning hun eigen broek niet op kunnen houden. Daarnaast willen we kritisch kijken naar de taken die de gemeente uitvoert. Veel taken zijn al jaren oud en er zijn ondertussen private partijen die deze taken net zo goed en vaak zelfs goedkoper kunnen uitvoeren. Die taken kan de gemeente afstoten.
Bijstandsuitkeringen moeten daar terecht komen waar het echt nodig is. Wie werken kan en werk aangeboden krijgt gaat aan het werk. Misbruik van uitkeringen wordt gestraft.
Zorg voor hen die zorg nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de maatschappij is belangrijk. Zorg deels door ondersteuning vanuit de mantelzorg en deels vanuit de gemeentelijke WMO taken. Door zorgvuldige indicatiestelling binnen die WMO taken zal te allen tijde zorg voor hen die het echt nodig hebben beschikbaar zijn.

Bericht door Gezellig, op 12 januari 2010 om 16:33
De Deltion deal heeft de gemeente Zwolle miljoenen gekost. Nu dreigt het project Voorsterpoort ook al 13 tot 26 miljoen te gaan kosten! Hoe kan het dat het nu al twee keer zo verschrikkelijk mis is gegaan in relatief korte tijd? Hoe gaat de Zwolse politiek voorkomen dat dit zich voor de derde keer gaat herhalen?

Antwoord:
Veel projecten in Zwolle zijn gestart met onrealistische en te hoog gespannen verwachtingen van de markt. Een goede zakelijke blik en goed overleg met marktpartijen ontbrak en er is tussentijds nooit gekeken of dat wat in de oorspronkelijke planning stond wel echt haalbaar was. De VVD Zwolle heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeroepen om realistisch te zijn, de verwachtingen bij te stellen en het roer om te gooien. Het gelijk kreeg de VVD Zwolle nooit direct, maar altijd achteraf. Maar aan gelijk hebben heb je niet zo veel als blijkt dat bij projecten veel geld bij moet.
De VVD wil daarom voor veel grote projecten in de stad een stevige heroriëntatie en veel meer regie. Niet meer alles te gelijkertijd willen, maar veel meer keuzes maken en zorgen dat projecten ook echt afgemaakt worden. Als dat even niet kan, dan moet je ook stoppen en niet langer door blijven gaan om eerdere onrealistische verwachtingen ongeacht alles toch willen halen. Voor de Voorsterpoort wil de VVD Zwolle dat er gekozen wordt om met een gerichte keuze ontwikkeld wordt op die plekken waar ondernemers en organisaties graag willen zitten. Bijvoorbeeld rondom het nieuw te bouwen station Voorsterpoort. En dat moeten we vooral doen met partijen die bereid zijn zelf voor de investeringen op te draaien. De gemeente moet stoppen met het voortdurend bijplussen van geld. Als marktpartijen niet zonder steun van de gemeente willen ontwikkelen, dan kan dat ook een signaal zijn om maar even niet met die marktpartij verder te gaan en op zoek te gaan naar een partij die dat wel wil.

Bericht door Snuffel, op 13 januari 2010 om 20:22
Kan de VVD aangeven waar in Zwolle beslist niet op bezuinigd mag worden? Als er bezuinigd wordt mag er dan voor de VVD op kwaliteit ingeleverd worden?

Antwoord:
De VVD vindt dat er best bezuinigd kan worden op de gemeentelijke organisatie. Net als binnen ieder bedrijf die op dit moment kritisch moet zijn op inkomsten en uitgaven, wat is er echt nodig en wat kan anders. Op dit moment werken er ruim 1100 ambtenaren in de stad. Al deze mensen doen goed werk, maar de vraag is of we als gemeente deze taken wel moeten willen uitvoeren. Zo voeren wij taken uit die door het Rijk bij de gemeente zijn neergelegd, zonder dat daar de financiën voor zijn geregeld, of voeren we taken uit die helemaal niet tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid horen, zoals ontwikkelingssamenwerking. Daar hebben we op nationaal niveau een ministerie voor, dus hoeft de gemeente dat niet te doen. Dat scheelt elk jaar al veel geld. De VVD Zwolle kijkt ook naar regels. We hebben er veel en die moeten allemaal bedacht en nageleefd worden. Maar zijn alle regels wel nodig. Zo niet, dan schrappen, dat scheelt ergernis, en de mensen die met deze regels bezig zijn hoeven dat niet meer te doen. Bovendien geeft de gemeente jaarlijks veel subsidie aan kleine projecten die al jaren op basis van deze subsidie blijven bestaan. Zonder subsidie zouden deze projecten het niet redden. Dat betekent dat er aan deze projecten misschien wel helemaal geen behoefte is. Subsidiëren mag, maar slechts voor een maximale periode van drie jaar. Op deze manier besparen we geld door dingen efficiënter te doen. En dat hoeft niet gepaard te gaan met kwaliteitsverlies. In tegendeel, de VVD Zwolle verwacht dat juist door efficiënter en klantvriendelijk werken van de gemeente de kwaliteit nog wel omhoog kan.
Er mag niet bezuinigd worden op werk en werkgelegenheid. De basis waarop onze economie, ook in Zwolle, draait

Bericht door dick, op 12 januari 2010 om 16:38
Kan er op deze manier ook in Zwolle worden bezuinigd op werkloosheidsuitkeringen: http://www.volkskrant.nl/econo…sheidsvrij Zodat deze mensen een herkansing krijgen?

Antwoord:
De gemeente Zwolle betaalt geen werkloosheidsuitkeringen maar bijstandsuitkeringen op het moment dat de werkloosheidsuitkering stopt. De VVD Zwolle heeft een eigen idee om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te houden of te krijgen. De VVD Zwolle wil er voor zorgen dat samen met de vele verenigingen op gebied van sport, cultuur en vrije tijd, ondernemers en onderwijsinstellingen een banenplan opgesteld wordt. Dit Zwolse banenplan houdt in dat mensen die werkloos zijn of in de bijstand vallen onder begeleiding voor een vast te stellen periode gaan werken bij verenigingen. Verenigingen hebben vele taken op het gebied van onderhoud, verzorging, financieel beheer, personeelmanagement, opvang van kinderen, gebouw beheer. Doorgaans ontbreekt het verenigingen vaak aan middelen om hiervoor mensen in dienst te nemen. Door mensen met een uitkering bij deze verenigingen te plaatsen en intensief te begeleiden leren ze nieuwe dingen, waardoor deze mensen vervolgens veel makkelijker een baan kunnen krijgen. Deze baan wordt gevonden bij de vele bedrijven die vaak sponsor of bezoeker van bijvoorbeeld de businessclubs zijn van deze verenigingen. Een succesvolle uitstroom moet vervolgens beloond worden, door de verenigingen die mensen echt aan het werk helpen een financiële injectie te geven die vrij besteed kan worden.
Daarnaast wil de VVD Zwolle ondernemers belonen die ondanks financieel krappe tijden toch mensen in dienst nemen. Deze ondernemers krijgen vanuit het zogenaamde reïntegratie budget geld om zo de nieuwe werknemer om- of bij te scholen, zodat op het moment dat het werk weer aantrekt de ondernemer een goed opgeleide kracht in dienst heeft. Op deze manier wordt het geld dat beschikbaar is om mensen weer aan het werk te krijgen ook besteed aan de mensen die het nodig hebben en komt dit geld niet terecht bij langdurige en kostbare reïntegratie processen die zoals uit de afgelopen jaren is gebleken vaak ook nog eens slecht resultaat hebben. Iedereen die wil werken verdient een baan. Als het aan de VVD Zwolle ligt krijgt iedereen die baan ook.

Lees voor het reageren de voorwaarden.

.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. Geacht VVD,

  Bij uw antwoorden rept u over een ‘Zwols banenplan’. Moeten werkloze medeburgers wat u betreft verplicht aan de slag geholpen worden?
  Zo ja, hoe gaat u dat motiveren?

  Jaap


  Maak melding

 2. Beste Jaap,
  Dank voor je reactie. De VVD Zwolle vindt dat iedereen aan het werk moet. Want met een baan kun je voor je zelf zorgen. Mensen die werkloos zijn, staan tijdelijk aan de kant. Wij denken dat deze mensen heel graag weer aan het werk willen. Wat ons betreft helpen wij deze mensen. Hoe? Mensen die werkloos zijn krijgen wat ons betreft een kans om bij sportverenigingen, wijkcentra en andere organisaties werkervaring op te doen. Het idee is dat mensen daarna makkelijker een baan vinden, omdat veel verenigingen sponsoren hebben. Deze bedrijven kennen de mensen die bij de vereniging werkervaring opdoen en zullen ze sneller in dienst nemen.


  Maak melding

 3. Is het dan niet zo René, dat werklozen nu niet vrijwilligerswerk kunnen doen? Het gaat natuurlijk ook om de wil iets voor jezelf en de maatschappij te betekenen. We weten dat er velen zijn die het wel goed vinden zo. Hoe pakt u deze notoire werklozen aan?


  Maak melding

 4. In uw berichtgeving over ‘aanscherping op bijstand’ geeft u aan dat u de bijstandsuitkering niet langdurig wenst te verlenen! We kunnen vaststellen dat VVD wil hierop bezuinigen? Hiermee constateer ik wederom dat VVD alleen een partij is voor ultra rijken en rechtsen!


  Maak melding

 5. Jaap, iemand die werk weigert verliest wat ons betreft ook het recht op een uitkering. Een uitkering is bedoeld om de periode dat iemand langs de kant staat te overbruggen. Het kan niet zo zijn dat je met het krijgen van een uitkering helemaal niets meer hoeft te doen. Wij zullen het altijd aanmoedigen als mensen met een uitkering er voor kiezen vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk kan er namelijk toe leiden dat je nieuwe ervaring op doet die je uiteindelijk in een nieuwe baan kunt gebruiken.


  Maak melding

 6. Geachte Baskan,

  Ik ben blij langs deze weg nog eens te kunnen uitleggen wat de wet voorschrijft als het gaat om Bijstandsverlening in de duurzame vorm.
  Een ieder die in Nederland zijn bestaan zoekt en daarvoor zijn of haar best doet om de taal te leren, werk te zoeken en mee te doen in de nederlandse samenleving valt onder de spelregels die gelden voor een bijstandsverlening.
  Is dat niet het geval, dat wil zeggen na jaren nog steeds geen zicht is op werk, beheersing van de Nederlandse taal dan wel andere vormen van integratie in de nederlandse samenleving dan zegt de wet dat er geen sprake is van een duurzame relatie die nodig is voor het verstrekken van een bijstandsuitkering. De VVD wil weten hoe in Zwolle de situatie is en heeft daarom vragen gesteld aan het College. Uit de antwoorden moet blijken of hier inderdaad een volgens de wet geregelde aanpassing aan het aantal uitkeringen kan plaatshebben.
  De VVD vindt het belangrijk dat de mensen die werk maken van hun bestaan in Nederland te allen tijde op de steun waar ze recht op hebben kunnen rekenen.


  Maak melding

 7. U suggereert dat mensen de Nederlandse taal niet willen leren. Maar er zijn wachtlijsten, dat had u inmiddels toch kunnen weten na zo’n lange tijd in de raad. Daarnaast suggereert u dat alleen het beheersen van de Nederlandse taal nodig is om aan het werk te komen. Dit is onjuist. U vergeet hier dat racisme een groot aandeel heeft in het aan het werk komen. Uw houding is gebaseerd op onderbuikgevoelens tbv de verkiezingen. U komt niet met adequate oplossingen voor medelanders. Bovendien, op basis van de WWB heeft iedereen recht op een uitkering u kunt dit niet sturen vanuit Zwolle.


  Maak melding

 8. Geachte Baskan,

  Nee, ik suggereer niet dat mensen de Nederlandse taal niet willen leren. U leest andere dingen dan er staan.
  Ja, ik ben het met u eens dat alleen de taal beheersing niet persé de enige reden is voor het vinden van werk. Maar het is wel een belangrijke factor om te kunnen communiceren met collega’s, klanten, werkgever, leveranciers en overheid.
  Mijn houding, de houding van de VVD is gebaseerd op het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Een ieder die dat neemt, ongeacht wie, kan aan het werk komen. Voorbeelden in de praktijk te over.
  Als laatste. U heeft alweer gelijk. In Zwolle kunnen we de WWB wetgeving niet veranderen. We kunnen de wet wel naleven. Het antwoord hierop heb ik u in een eerder reactie gegeven.


  Maak melding

 9. Hoi Bantega, bij melkertbanen was er nooit echt sprake van een beloning op uitstroom. Mensen kregen een werkervaringstraject, maar de zorg voor doorgeleiding naar een regulieren baan bleef uit. Dat maakte de melkertbanen uiteindelijk onbetaalbaar. Wat wij willen is dat de verenigingen en organisaties waar mensen stage lopen uiteindelijk beloond worden voor de uitstroom. Als mensen na de werkervaring bij een vereniging aan de slag komen bij een bedrijf, krijgt de vereniging daarvoor een beloning. Dat geld mag de vereniging dan naar eigen inzicht inzetten, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de gebouwen. Op die manier zijn zowel de mensen die werkervaring opdoen, als de vereniging gebaat bij de zorg voor het daadwerkelijk krijgen van regulier werk. En dat gaat bij ons banenplan nog sneller, omdat wij denken dat de sponsoren van de verenigingen eerder iemand zullen aanemen die ze kennen.


  Maak melding

 10. Naast de normale items kunt u de laatste uur ook vragen stellen of uw mening geven op een drietal extra vragen, inclusief de antwoorden die VVD hierop gegeven heeft. Succes!

  1. Moet het Openluchtbad zonder lidmaatschap voor iedereen toegankelijk zijn?

  Antwoord:
  De VVD Zwolle wil het openluchtbad graag behouden voor de stad. Op dit moment gebeurd dat door de bijdrage van alle mensen die lid zijn van het bad. Alle inkomsten van de leden worden gebruikt voor het sparen voor onderhoud en investeren in vernieuwingen. Zonder deze actieve club mensen was het openluchtbad er misschien niet meer geweest. Als het openluchtbad voor iedereen toegankelijk moeten de kosten voor onderhoud verdiend worden met de entreeprijs. Daarom is het beter te kijken naar een combinatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt voor leden en niet leden op basis van de hoogte van de entreeprijs. Lid worden kost overigens 44 euro per jaar. Daarvoor heb je een jaar lang zwemplezier en steun je een mooi bad in Zwolle

  2. Verdient Zwolle een overdekte kunstijsbaan?

  Antwoord:
  Als er een ondernemer of organisatie is die denkt dat in Zwolle mogelijkheden zijn om een kunstijsbaan te exploiteren, dan wil de VVD deze ondernemer geen stro breed in de weg liggen. De VVD Zwolle vindt het geen gemeentelijke taak om een dergelijke voorziening in Zwolle te ontwikkelen. Dat moet vanuit de markt komen.

  3. Moet de binnenstad i.p.v. autoluw, autovrij worden?

  Antwoord:
  Een autovrije binnenstad is niet te realiseren. Denk alleen al aan bewoners, ondernemers en hun leveranciers, minder validen. Maar ook voor de consument en het aantrekkelijk houden van het winkelgebied is het van belang dat de binnenstad met elk vervoermiddel bereikbaar blijft, dus ook de auto. Uiteraard moeten er zones zijn waar voetgangers zich veilig kunnen bewegen. Maar een aantal parkeerplaatsen en stop en shop plaatsen zal altijd nodig zijn.  Maak melding

 11. Tot onze spijt, is de tijd bijna om en zijn er geen vragen meer. Dank voor uw vragen en antwoorden. Weblog Zwolle hoopt dat u van beide kanten veel plezier hebt beleefd aan deze avond en wenst VVD een prettige en succesvolle verkiezingscampagne toe. Succes!

  Redactie Weblog Zwolle


  Maak melding

Reageer