Bijeenkomst supporters FC Zwolle

Zwolle – Op donderdag 21 januari 2010 om 19.30 uur organiseert de Supportersclub FC Zwolle in samenwerking met FC Zwolle voor de tweede keer dit seizoen een supportersbijeenkomst. De huidige situatie van FC Zwolle is regelmatig in de media geweest. De supportersclub komt daarmee tegemoet aan veel supporters die vragen hebben over hoe het nu bij de club is en hoe de toekomst er uit gaat zien.

Voorzitter Adriaan Visscher zal een presentatie gaan houden over de gang van zaken. Zowel op financieel als op beleidsmatig gebied zal hij uitvoerig uitleg geven en indien mogelijk vragen van mensen beantwoorden.  Dit, omdat het nieuwe bestuur van FC Zwolle aan de supporters en de supportersclub heeft beloofd zoveel mogelijk transparantie binnen de club na te streven. Ook zal de nieuwe trainer Art Langeler zich voorstellen aan de supporters. Hij zal vertellen wat hij verwacht dat de tweede seizoenshelft zal gaan brengen. Ook zal er een kleine terugblik op de afgelopen maanden zijn door Jaap Stam of Claus Boekweg.

FC Zwolle en de Supportersclub hopen dat er vele supporters aanwezig zullen wezen donderdag 21-01-2010. Dit is de uitgesproken mogelijkheid om alles te weten te komen over het wel en wee bij FC Zwolle. Het 1e supportersoverleg  was al goedbezocht en volgens alle aanwezigen een groot succes. We verwachten dat dit deze keer het geval zal zijn.

Agenda tweede Supportersbijeenkomst,  Hoe gaat het met FC Zwolle?

Welkomstwoord Voorzitter Supportersclub: Johan Zomerdijk

Opening Bijeenkomst gespreksleider.

 • Hoe staat de BVO FC Zwolle er voor: Adriaan Visscher
  • Presentatie over bestuurlijke en financiële situatie
  • Toekomst visie FC Zwolle
 • Wat brengt de 2e seizoenshelft op sportief gebied: Art Langeler.      
  • Nieuwe Trainer Art Langeler stelt zich voor.
  • Samenwerking met Claus Boekweg en Jaap Stam.
  • Verwachting voor 2e seizoenshelft
 • Hoe gaat het bij de Supportersclub: Johan Zomerdijk
  • Presentatie over de gang van zaken bij de SC
 • Rondvraag
  • Mogelijkheid tot vragen aan o.a. spelers, technische staf en management FC Zwolle.

 

Afsluiting van officiële gedeelte.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. Hoe staat de BVO FC Zwolle ervoor? Precies zoals een aantal supporters al jarenlang voorspelden: op de afgrond.

  In een brief aan sponsoren deelde voorzitter Adriaan Visser deelde een mooie sneer uit naar het voormalige bestuur: “Het bestuur van FC Zwolle is geen one man show”. Ook blijkt dat de one trick ponies uit de voormalige organisatie veelvuldig gebruikt hebben gemaakt van voorfinanciëring. 600.000 euro uit de begroting van dit seizoen (3.800.000 euro) moest worden aangewend om het begrotingstekort van vorig seizoen (3.500.000 euro) te dichten. Dit betekent dat vorig seizoen slechts 2.900.000 euro gedekt was.

  Aan dit soort Italiaanse boekhoudpraktijken wil het nieuwe bestuur een eind maken door middel van een lening van 500.000 euro op basis van een gemeentelijke garantstelling (500.000 euro die in 5 jaar wordt afbetaald) en door het openen van een rekening courant van 500.000 euro.

  Op 15 januari zal dit worden uiteengezet aan sponsoren en gemeenteraadsleden.

  Het nieuwe bestuur wil het eigen vermogen van FC Zwolle opkrikken. Uit het verleden resteert een negatief eigen vermogen van 845.000 euro. Dit wordt door de inbreng van het roerend goed van FC Zwolle in het stadion (boekhoudkundige waarde 1.000.000 euro)omgezet naar 115.000 euro in de plus.

  Tevens wil het nieuwe bestuur naast het verhogen van de vaste inkomsten uit sponsoring een obligatielening in het leven roepen. Een aandeel kost 2.500 euro en wordt binnen 10 jaar terugbetaald.

  Ook moet er meer uit sponsoring worden gehaald dan voorheen. Zwolle is de sterkste economische regio van Nederland (Elsevieronderzoek, 2009) en dit moeten we terug zien in de clubbegroting. De verantwoordelijke commerciële mensen Ard de Graaf en Erik-Jan Lijzen kunnen aan de bak na de sneer van de nieuwe voorzitter in de stentor van november 2009 dat de commerciële afdeling een half jaar uit zijn neus heeft lopen peuteren.

  Andere inkomstenbronnen die worden aangeboord zijn acties om de kaartverkoop te stimuleren en het houden van evenementen in het stadion. Wat dat betreft is het positief dat er een nieuwe facilitair manager is aangesteld die voorheen bij Be Quick ’28 evenementen organiseerde als het WK voetbal voor militairen enz. De club kan hier geld mee maken.

  Tevens worden de mogelijkheden bezien om meer inkomsten uit het stadion te halen. In hoeverre daarvoor contractueel ruimte bestaat kan ik niet beoordelen. Wel weet ik dat met het weggeven van de naamgeving van het stadion en de horecarechten de club belangrijke inkomstenbronnen heeft verloren.

  Tenslotte hoopt het nieuwe bestuur het tekort op het bestaande seizoen (was 600.000 euro, nu 400.000 euro) verder te verminderen. Door middel van de 1.000.000 euro uit de lening en de opening van een rekening courant alsmede de andere inkomstenmaatregelen moet de begroting positief worden beïnvloed. De 200.000 euro die nu is gerealiseerd komt voor een belangrijk deel voort uit bezuinigingen binnen de organisatie. Het vertrek van Gerald van den Belt (salaris 80.000 euro met auto en tankpas), Edgar van Perlo en Jan Everse (+/- 120.000 euro) hebben geleid tot een verlaging van de loonkosten. FC Zwolle wil het seizoen 2010-2011 met een schone lei beginnen en streeft ernaar in de periode 2012-2014 weer Eredivisie te spelen.

  Als de personeelskosten (goedkoop kantoorpersoneel, gemiddeld spelerssalaris tussen modaal en 2x modaal) en huisvestingskosten niet zo hoog zijn dan vraag ik me af waar dan toch voor FC Zwolle de kosten inzitten.

  Duidelijk is in ieder geval dat met het nieuwe stadion de Zilvervloot niet is binnengevaren zoals het voormalige bestuur altijd deed voorkomen. De contractuele afspraken die het met IPMMC en andere partijen heeft gemaakt zijn daar voor een groot deel debet aan.

  Overigens mag de Zwolse gemeenteraad die met overgrote meerderheid instemde met de stadionontwikkeling instemde zich ook wel eens achter de oren krabben. De hoofddoelstelling was FC Zwolle loskoppelen van gemeenschapsgelden dan heeft de Zwolse raad bij de plan- en contractvorming stevig zitten slapen aangezien een hernieuwd beroep van FC Zwolle op gemeenschapsgelden onder de condities van de stadionontwikkeling onafwendbaar was.


  ⚠️ Meld

 2. Beste Elrey/Roy,

  Bedankt weer voor de (onbedoelde) input!

  Een korte reactie op je laatste alinea. Arm van de gemeenteraad strekt(e) niet zo ver dat kon worden bemoeit met de wijze waarop de FC als huurder van het stadion haar eigen mogelijkheden m.b.t. de exploitatie van het stadion verzilvert. Het bestuur had/heeft daar een zelfstandige bevoegdheid. Is ook terecht, de gemeente wilde de FC op afstand zetten. Dan moet je je ook niet willen bemoeien met de bedrijfsvoering.

  Ik vind dat de gemeenteraad wél binnen haar mogelijkheden alles er aan gedaan heeft om de FC op afstand van de gemeente te zetten. Er is een nieuw stadion met mogelijkheden voor een betere exploitatie gerealiseerd waarvoor de FC een huur aan de ontwikkelaar zou moeten betalen die bij start van ingebruikname nieuwe stadion nagenoeg gelijk zou moeten zijn aan de huur voor het oude Oosterenk. Die huursom mag/mocht zelfs gedurende een periode van 20 jaar (dacht ik) ook niet worden verhoogd met meer dan een inflatiecorrectie (in elk geval beperkte verhoging).

  Dat vervolgens de FC de mogelijkheden van het nieuwe stadion niet optimaal heeft benut en uiteindelijk, om wat voor reden dan ook, zelf instemt met een huurverhoging van een 100.000 (= gelijk aan incidentele investering van 1.000.0000), kan uiteindelijk niet worden omgebogen naar een verwijt aan de gemeenteraad dat deze de FC niet voldoende op afstand heeft gezet. Nogmaals, bestuur heeft zelfstandige bevoegdheid tot handelen.

  Het bestuur van de FC moet met goed verhaal komen aanstaande vrijdag en de nodige inzicht gaan geven in de financiële huishouding. Want zou je in het zakelijk verkeer (=op afstand) mogelijk voor iemand garant willen staan, moet je immers het risico gaan inschatten dat een beroep wordt gedaan op de garantie én daarop de vergoeding afstemmen die je zou moeten ontvangen voor de garant-/borgstelling.

  Ik ben benieuwd.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen  ⚠️ Meld

 3. @Martijn van der Veen

  Wat is er onbedoeld aan mijn input?

  De gemeenteraad is volgens mij niet geheel zonder blaam. In 2003 is als voorwaarde door de gemeenteraad gesteld dat FC Zwolle zelf financieel diende te participeren in de stadionontwikkeling.

  Aangezien de FC niet over de financiën beschikte om substantieel te kunnen participeren in de stadionontwikkeling heeft het voormalige bestuur daarom belangrijke inkomstenbronnen (de naamgeving van het stadion en de horeca-exploitatie) ‘verkocht’ aan ontwikkelaar IPMMC.

  Juist deze inkomstenbronnen hadden de club in staat gesteld om zichzelf te kunnen bedruipen.

  Laat het probleem bij de exploitatie van het nieuwe stadion ook niet zozeer aan de kostenkant maar aan de inkomstenkant zitten. De huisvestingskosten en personeelskosten zijn immers beperkt.

  Bij de oorzaken voor het hernieuwd beroep op een gemeentelijke garantstelling dient ook het mismanagement (o.a. voorfinanciering) van het voormalige bestuur alsmede het moment van opening (economische recessie) betrokken te worden. Bij het laatste is het moment ook erg ongelukkig door de trage planvorming en besluitvorming rond het stadion. De aanvankelijke planning was dat het nieuwe stadion in 2006 zou worden geopend.

  Natuurlijk is het aan de raad om te bezien in hoeverre men het risico van een gemeentelijke garantstelling aanvaardbaar acht. Daarbij kan in de overweging worden betrokken dat FC Zwolle de gemeentelijke garantstellingen uit 1999 en 2002 keurig tot op de laatste cent heeft terugbetaald.

  Tenslotte neem ik aan dat de raad alsnog kiest voor het realiseren van de aanvankelijke doelstelling: een bvo in Zwolle die op eigen benen staat. Het lijkt mij niet de bedoeling dat nu het nieuwe stadion er staat het betaald voetbal in Zwolle ter ziele gaat en dat louter private partijen (IPMMC, Eurest etc.) op langere termijn baat hebben gehad van deze ontwikkeling. Ik wens u veel wijsheid toe.

  p.s. Wellicht ten overvloede maar de raad heeft in het verleden het de FC ook niet echt makkelijk gemaakt door bepaalde inkomstenbronnen niet toe te laten. Ik denk daarbij aan de windbiotoop van de Passiebloem (geen kantoren), de ongewenste supermarkt en het niet verruimen van de lokale speelautomatenverordening (Flash Casino’s). Als één of meerdere van deze ontwikkelingen wel waren toegestaan had het stadion er eerder gestaan en had de FC meer eigen inkomensmogelijkheden gehad.


  ⚠️ Meld

 4. Op 17 maart 2003 stemden met uitzondering van de SP, PBZ en D’66 33 van de 37 aanwezige raadsleden (Zwolse volksvertegenwoordigers) voor een nieuw voetbalstadion.

  Ik ben benieuwd hoeveel er straks (consistent) stemmen voor het voortbestaan van het betaald voetbal in Zwolle.


  ⚠️ Meld

 5. Beste Elrey,

  ‘Onbedoeld’ in de zin van waarschijnlijk onbedoeld input geven aan raadsleden voor behandeling van de casus FC. Waardering voor jouw infoverstrekking dus.

  Participatie in geld door de FC was een voorwaarde inderdaad. Vanuit de FC is destijds ook aangegeven dat dit ook geen probleem was. Met enige trots werd daarvan ook bericht gedaan. Was het wel een probleem, dan had je dat als FC moeten/kunnen melden…. niks van gehoord.

  Hoe de FC vervolgens aan dat geld is gekomen, is overigens niet iets wat de raad hoeft te toetsen. Er bestaat geen enkele relatie tussen gemeente en FC die een dergelijke controle van bestuurlijk handelen zou rechtvaardigen.

  Voor de beeldvorming. Ik neem aan dat je bij inkomstenbronnen doelt op inkomsten voor de ontwikkelaar en niet direct voor de FC. Want de kantoorontwikkeling, Supermarkt XL en een grote Flash waren door de ontwikkelaar beoogde ontwikkelingen om het mogelijk te maken dat het stadion door deze kon worden gerealiseerd en rendabel kon worden geëxploiteerd. De FC had van deze inkomstenbronnen geen direct inkomen getrokken, anders dan wellicht sponsoring.

  Opmerking over jouw een na laatste alinea. De doelstelling van realisering van een stadion was een FC op afstand. Ik ben van mening dat uiteindelijk het stadion ook is neergezet met kaders die het voor de FC mogelijk moesten maken om op eigen benen te staan. Daaraan is uiteindelijk zelfs nog de financiering van het kunstgrasveld ad 175.000 aan toegevoegd in ruil voor maatschappelijke prestaties.

  Dat het bestuur van de FC destijds deze kaders heeft uitgehold, kan niet leiden tot de conclusie dat de gemeente met de realisering van het stadion de FC niet de gelegenheid/kaders heeft gegeven om zelfstandig te opereren/op eigen benen te staan.

  We zullen vrijdag goed luisteren naar het huidige bestuur van de FC.

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

 6. @martijn
  Vraag dan gelijk of het ere lidmaatschap kan worden ingetrokken van de vorige vz. Hij is duidelijk schuldig aan de financiële wanboel.  ⚠️ Meld

 7. Zwolle riep elk seizoen dat ze een x bedrag hadden weggezet voor het nieuwe stadion. Toen het stadion er uiteindelijk kwam, had Zwolle geen geld. Dus jarenlang WANBELEID DOOR HET VORIGE BESTUUR.


  ⚠️ Meld

 8. Beste Martijn,

  Het voormalige bestuur van FC Zwolle heeft dus destijds niet vermeld dat voor financiële participatie in het stadion op korte termijn belangrijke inkomstenbronnen voor de langere termijn moesten worden uitgeleverd. Dat verbaast mij niets want als er iets is wat mij al die jaren duidelijk is geworden is dat het voormalige bestuur het stadion meer zag als een doel, c.q. persoonlijke missie (woorden van dhr. Van Vliet) in de Stentor, dan als een middel.

  De raad heeft op grond van de Wet dualisering bestuur ook een controlerende taak. Er kan gesteld worden dat deze zich beperkt tot de controle van het uitvoerend orgaan (B&W). Echter gezien de omvang van de investering van gemeenschapsgeld (meer dan ?? 10,3 miljoen) en het belang van het realiseren van de hoofddoelstelling (het loskoppelen van de FC van gemeenschapsgelden) had ik verwacht dat onze volksvertegenwoordigers meer inzicht hadden proberen te verwerven in de exacte constructie van de stadionontwikkeling. Per slot van rekening waren deze stukken vanwege de geheimhouding alleen inzichtelijk voor volksvertegenwoordigers.

  Voor de juiste beeldvorming.

  De gemeente heeft zelf niet financieel geparticipeerd in de stadionontwikkeling. Het gemeenschapsgeld is besteed aan het verleggen van de Westerveldse AA, de verbetering van de ontsluiting van de Isalaklinieken en het amateurcomplex van Be Quick ??28.

  De gemeenteraad heeft wel een aantal ontwikkelingen niet toegestaan. Zo is een verhoging van de bouwhoogte (kantoren) afgewezen door de gevolgen voor de windbiotoop. Ook werd de vestiging van een XL supermarkt afgewezen vanwege de gevolgen voor de omringende buurtsupermarkten. Vreemd gelet op het spel van de vrije markt. Beide ontwikkelingen verzekerden inderdaad met name de ontwikkelaar van inkomsten. Uitzondering vormde Flash Casino??s. Deze partij zou bij een uitbreiding van het aantal speelplaatsen in de lokale verordening de drie jaar lang hoofdsponsor worden van FC Zwolle. Dit was zeker voor Jupiler Leaguebegrippen een tophoofdsponsor geweest. Ook hier heb ik moeite met de vreemde opstelling van de Zwolse gemeenteraad. We kopen allemaal staatsloten, maar stellen wel eisen aan een legaal bedrijf als Flash Casino??s door het opblazen van de gokverslavingsproblematiek. Beperken we ook het aantal café??s in Zwolle vanwege het feit dat in deze stad en regio ook alacoholverslaving voorkomt.

  Of er kantoren, een supermarkt of een casino worden ontwikkeld in het stedelijk gebied is eigenlijk in ruimtelijke zin totaal niet relevant. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat de vertraging in de realisatie van het stadioncomplex met name veroorzaakt is door het bedienen van politieke achterbannen dan dat er sprake was van behoorlijk bestuur.

  In tegenstelling tot jou heb ik altijd al aangegeven dat de condities waaronder het stadion werd ontwikkeld louter private partijen hebben gediend en dat onder dergelijke condities het een kwestie van tijd was voor een hernieuwd beroep op gemeenschapsgelden. Feitelijk had het nieuwe bestuur nooit met dergelijke condities mogen instemmen, zoals jezelf ookal tussen de regels door laat schemeren. Maar de bestuurlijke capaciteiten van het voormalige bestuur zijn ten overvloede al gedemonstreerd toen het met een pak papier dacht een karaktermoord te kunnen plegen.

  Zwolle heeft een grote kans gemist. De volksvertegenwoordiging had kunnen voorzien dat door de kaders die het zelf heeft verbonden aan de stadionontwikkeling op korte termijn private partijen profijt hebben behaald en de club niet daadwerkelijk werd losgekoppeld van gemeenschapsgeld. Het bedienen van eigen achterbannen in plaats van behoorlijk besturen heeft geprevaleerd en veel gemeenschapsgeld gekosten (vertraging stadion, referendum a raison van ?? 400.000,-). Het voormalige bestuur had de bedrijfsvoering nooit op orde en had nooit mogen instemmen met de voorwaarden bij de stadionontwikkeling. Het plan Sporre had een veel hoger realiteitsgehalte. De lachende derde is IPMMC dat op één van de meest strategische locaties van Zwolle succesvol positie heeft verworven en geld heeft verdiend. Voor deze uitkomst is door mij en anderen voortdurend gewaarschuwd, echter mensen laten de geschiedenis nu eenmaal graag daar beginnen waar het hen uit komt. Nu wordt de (derde) garantstelling voor FC Zwolle een issue in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat de Zwolse burger, voetballiefhebber of niet, inziet dat er een kans lag om de lokale FC los te koppelen van gemeenschapsgeld en voor de FC om een hoger niveau te bereiken. Helaas is ook bij dit grote project weer een verkeerd proces doorlopen en begint het zwartepieten weer in plaats van dat men de eigen verantwoordelijkheid voor deze uitkomst erkent.

  Ik hoop dat het nieuwe bestuur vrijdag duidelijk maakt dat er inderdaad met een schone lei kan worden begonnen aan het seizoen 2010-2011 en een terugbetaling van de gevraagde garantie. Partijen met enigszins een historisch besef en hart voor de Zwolse cultuur (waarvan ook het betaald voetbal in Zwolle deel uitmaakt) nemen nu hun verantwoordelijkheid en lossen dit op voor de gemeenteraadsverkiezingen. Al merk ik nu al weer dat een aantal partijen het weer als een interessant issue gebruiken voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

  Met vriendelijke groet,

  Roy


  ⚠️ Meld

 9. @Edwin

  Ik snap de emotie maar rationeel gezien is het hele planvormings- en besluitvormingsproces één groot brevet van onvermogen van clubbestuurders en raadsleden geweest.

  Ook andere gemeentelijke projecten van enige omvang (zoals museum de Fundatie, het Ecodrome, de Spiegel, de Deltiondeal en de Voorsterpoortontwikkeling) bereiken hun doel niet. Miljoenen gemeenschapsgeld worden verkeerd geïnvesteerd, tekorten hopen zich op, maar het lijkt erop dat er helemaal niemand in Zwolle ergens verantwoordelijk voor is. Als er dan op de deur wordt geklopt heeft de gemeenteraad boter op z’n hoofd en wordt het misbruikt voor politieke spelletjes.

  Het heeft veel met de afwezigheid van control en commitment te maken, door de voortgaande liberalisering.

  De control is veelal slecht georganiseerd als het ?berhaupt al aanwezig is. De commitment ligt vaak sterker bij andere doelen (persoonlijke missies, politieke doelen) dan bij het bereiken van de hoofddoelstelling.

  Het verbaast mij niet dat Zwolle door Elsevier is uitgeroepen tot de sterkste economische regio van Nederland in 2009. Het is goed zaken doen (lees makkelijk verdienen) in Zwolle.

  Het Nederland van 2010 vertoont steeds meer overeenkomsten met de nadagen van de Weimarrepubliek: eerst hedonisme en materialisme, dan een economische crisis en vervolgens straatgeweld en volksmenners en de overheid heeft totaal geen bestuurskracht meer, laat staan draagvlak…


  ⚠️ Meld

 10. Bedankt Roy voor de uitvoerige reactie.

  ‘Points taken’ als het gaat om de verwachting die je hebt van een volksvertegenwoordiger als het gaat om het achterhalen van de exacte constructie achter de realisering van het stadion. Aan die verwachting heb ik niet kunnen voldoen om wat voor reden ook. (Uitgezonderd de rol van de gemeente in het project, want daarin zijn we zeer zorgvuldig geweest/hebben we er bovenop gezeten/hebben we het niet makkelijk gemaakt. Verantwoordelijk wethouder zal dat kunnen beamen.;-) )

  Awel, vrijdag wil ik dus met name van het huidige bestuur weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat uiteindelijk de FC met het nieuwe stadion, lage huur en een gemeentelijk gefinancierd kunstgrasveld, toch nog niet op eigen benen kan staan. Als het goed is, moet dan het een en ander worden bevestigt wat o.a. jij hebt aangedragen op .org en op dit weblog. Vervolgens zal het huidige bestuur moeten proberen vanuit dat verleden het vertrouwen te winnen van de gemeenteraad dat zij uiteindelijk ook echt de FC op eigen benen willen hebben staan.

  Dat vertrouwen zal ook moeten worden gevoed met inzicht in de financiële huishouding om het risico te kunnen peilen voor een eventuele garantstelling. En wellicht met meer inzicht in de exacte constructies achter de realisering van het stadion. 😉

  Met vriendelijke groet,

  Martijn van der Veen


  ⚠️ Meld

Reageer