Gemeente en provincie maken afspraken woningbouw

Zwolle – Aandacht voor duurzame en energiebesparende maatregelen in (huur)woningen, collectief particulier opdrachtgeverschap, binnenstedelijk bouwen en het realiseren van in totaal 3600 nieuwe woningen tot 2015, dit zijn de voornaamste prestatieafspraken voor wonen die de gemeente Zwolle met de provincie maakt voor de periode 2010-2015.

De nieuw te bouwen huizen worden zoveel mogelijk binnen de contouren van het stedelijk gebied gebouwd. Buiten deze contouren mag er wel gebouwd worden als dat in de woonvisie is opgenomen. De gemeente maakt met de woningbouwcorporaties afspraken over duurzame en energiebesparende maatregelen voor sociale huurwoningen. Hiervoor komt de gemeente medio 2010 met een plan van aanpak. Ook in particuliere woningen is nog winst te behalen op gebied van energiebesparing. Daarvoor besloot de gemeenteraad onlangs tot het instellen van een energieloket en stelde € 600.000,- beschikbaar om de maatregelen ook uit te kunnen voeren.  

Voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen heeft de gemeente Zwolle behoefte aan 750 woningen. Deze kunnen deels uit de bestaande voorraad komen, deels moet er nieuw gebouwd worden. Met de woningbouwcorporaties is afgesproken dat er voor 2015 450 nieuwe woningen voor de bijzondere doelgroepen gebouwd worden. Daarnaast worden meer woonservicegebieden ingericht, dit bestaat uit algemene voorzieningen en zogenaamde levensloopbestendige woningen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.

Ook het collectief particulier opdrachtgeverschap maakt onderdeel uit van de afspraken. Dit houdt in dat particulieren in groepsverband een project ontwikkelen en uitvoeren. De gemeente Zwolle wijst minimaal twee locaties aan waar dit mogelijk is en houdt met dergelijke initiatieven rekening in de planologische voorwaarden. De provincie Overijssel kent een tijdelijke stimuleringsregeling voor het collectief particulier opdrachtgeverschap. De woningbouwafspraken worden in 2012 en 2014 geëvalueerd. Als dat nodig is worden kunnen de prestatieafspraken geactualiseerd en bijgesteld worden.  

Artikel delen:
Reacties 3
  1. De corporaties worden aan alle kanten uitgemolken. Dus voor duurzame en energiebesparende maatregelen mag de gemeente wel met een flinke zak met geld komen!
    Sociale huur he….!! Dat wordt dus onrendabel8)


    Maak melding

  2. Betaalbare huurwoningen zijn nu echt wel de beste optie aangezien we met 420.000 werklozen zitten en de banken liever dikke bonussen uitdeelt aan hun topboys dan dat ze Jan Modaal een lening verstrekken.


    Maak melding

Reageer