Crisis Provinciale Staten bezworen

Zwolle – CDA, PvdA en VVD zien samen blijvende verantwoordelijkheid voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. voor provincie. De coalitiepartijen CDA, PvdA en VVD hebben een akkoord bereikt en hebben er vertrouwen in dat zij als coalitie een stevige basis hebben gelegd onder hun samenwerking. De vorige maand zag dat er heel anders uit. Het CDA en de VVD zegden na een lange nacht van discussie hun vertrouwen in de PvdA op.

Het akkoord is vastgelegd in een voorstel dat aan de Staten wordt voorgelegd. Uitgangspunt in het voorstel aan de Staten is dat partijen een blijvende medeverantwoordelijkheid zien voor de provincie bij de gebiedsontwikkeling van de Luchthaven Twente e.o. In de eerste plaats benadrukken de partijen dat de gebiedsontwikkeling onafhankelijk van de tender voor de exploitatie van burgerluchthaven gestart moet worden. De gebiedsontwikkeling moet gedaan worden onder regisseursschap van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Een ander belangrijk punt is de ontwikkeling van de leisure-activiteiten. Partijen willen geen grootschalige leisure, maar meer passend in de schaal en omvang van het gebied.

Als derde punt stellen coalitiepartijen dat de aanwezige landingsbaan en eventuele andere aanwezige infrastructuur (gebouwen etc.) als luchthaven voor zakelijk, toeristische of recreatief vliegverkeer een kans is. Vliegen is daarbij echter geen doel maar een middel tot economische ontwikkeling. Het is daarom noodzakelijk, aldus partijen dat de onduidelijkheid over het aantal passagiers opgelost wordt. Er wordt geen tender gestart als blijkt dat op voorhand duidelijk is dat deze niet succesvol kan zijn, aldus partijen. Als volgend punt pleiten de partijen om de geluidscontour sterk te verkleinen tot 8 km2 (huidige geluidscontour is 38 km2). Militair medegebruik mag binnen de 8km2 geluidscontour geen belemmering opleveren voor de burgerluchthaven. Mocht door militair medegebruik de geluidsruimte worden overschreden dan zal extra geluidsruimte opnieuw worden gewogen in relatie tot economische effecten en exploiteerbaarheid.  

De drie partijen vinden dat de provincie mede-eigenaar moet zijn van de grond van het luchthaventerrein voor een krachtige invulling van de rol van gebiedsregisseur. Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting van de uitkomsten van het coalitieoverleg, verwijzen wij naar bijgaande brief en plan. De drie partijen hebben in de afgelopen weken intensief onderhandeld over mogelijke oplossing voor de gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. Na de statenvergadering van 16 december 2009, was een impasse ontstaan. Coalitiepartner PvdA kon het statenvoorstel om te kiezen voor structuurvisie B (compacte luchthaven in het groen) niet steunen, waardoor er geen meerderheid in de staten voor het voorstel was. Kort daarna zijn de drie coalitiepartijen in overleg gegaan om de mogelijkheden voor een oplossing te bespreken.

Artikel delen:

Reageer