De Stad Als Theater mag verder praten

Maandagavond sprak de commissie Welzijn van de gemeente Zwolle in een extra vergadering over de Raadsbrief De Stad Als Theater 2007. De commissie Stimulering Producties Podiumkunsten had de plannen 2006 en 2007 beoordeeld en editie 2006 geëvalueerd. De commissie oordeelde negatief. Met name het ontbreken van een artistieke visie speelde een belangrijke rol bij deze beoordeling. DSAT kreeg daardoor niet de subsidie van € 120.000,-. Wethouder van cultuur Emmy Witbraad gaf na een avond vol debat en verhitte discussies aan, dat de Stichting De Stad Als Theater toch voor nader overleg aan mag schuiven bij de gemeente.


Zware avond voor Emmy Witbraad…

In de raadsbrief gaf het college een toelichting op het stopzetten van de subsidie aan de stichting De Stad als Theater. Op verzoek van een aantal fracties was de raadsbrief geagendeerd voor de commissie Welzijn. Deze avond waren er tal van sprekers die een pleidooi hielden van het grootse stadsevenement dat in 2006 meer dan 40.000 bezoekers trok. Onder de aanwezigen was onder andere komiek Adje. Witbraad: “als de Stichting met een nieuw subsidieverzoek komt, dan heb ik geen weigeringsgrond. Maar niet binnen nu en een week. De raad heeft een subsidie klaarliggen voor een Cultureel Festival. Tot nu toe heeft alleen DSAT dat aangevraagd, maar deze kan tot nu toe niet aan de 6 criteria voldoen.” Witbraad gaf aan dat DSAT onvoldoende beweging had getoond om op termijn een landelijk evenement te worden. Uiteindelijk, tegen de klok van 23.25 uur, was de uitkomst dat de Stichting weer met de wethouder gaat praten over een vernieuwd verzoek, en daarmee krijgt DSAT alsnog een kans om de subsidie binnen te halen en het evenement dit jaar te realiseren.


Adje spreekt de raad toe


De heer Cornelissen


Cees van Gemert (Theatergroep, The Lunatics)


Henk Keizer


Adje ziet het niet zitten en verlaat de zaal

 

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Ik hoop dat ze die subsidie gewoon geven. Stad als Theater is zo tof altijd, gevolgd door van eigen bodem. Helaas moest ik maandag werken tijdens die demonstratie.


  ⚠️ Meld

 2. Elk jaar weer een zware bevalling, wat kost dit allemaal wel niet. Ik denk dat de stad als theater wel twee ton nodig heeft om alleen de kosten voor de subsidieaanvraag te dekken.
  zijn ze nog niet eens begonnen
  Als ze nu alvast beginnen met de subsidieaanvraag van 2008 zijn ze teminste op tijd klaar en hoeft het niet weer zo  ⚠️ Meld

 3. Hierna het betoog van D66-burgerlid Hans de Vries in de commissie Welzijn van maandag 5 februari 2007.

  De D66 fractie heeft zich de afgelopen periode verdiept in alles wat geschreven en gezegd is over de subsidie aanvraag 2007 door de stichting Stad als Theater.

  Vooropgesteld: in de raad is al in 2002 een festivalbeleid vastgesteld. De daarin gehanteerde criteria zijn niet voor niets opgenomen en stellen eisen aan een festival mbt toekenning van subsidie. Als een festival niet voldoet aan de criteria kan dit niet zonder gevolgen blijven.

  Geen (goed) verweer op advies CSSP 29 november 2006

  Op een heldere wijze heeft de Commissie Stimulering Producties Podiumkunsten het festival beoordeeld op de criteria. Het stichtingsbestuur is in de gelegenheid geweest om hierop te reageren.

  Voorzover D66 heeft kunnen nagaan, is op de fundamentele kritiek vanuit deze commissie geen steekhoudend verweer van de stichting gekomen. Ja er zijn wel veel argumenten naar voren gebracht maar deze argumenten weerleggen naar de mening van D66 onvoldoende het oordeel van de commissie.

  Ze geven wel aan dat er met veel enthousiasme, inzet en idee?«n door zeer velen aan het opzetten en uitvoeren is gewerkt. Op zich heeft het festival daarmee naar onze mening ook een bestaansrecht. Wat echter voorligt is de vraag of de gemeente hiervoor subsidie moet verstrekken.

  Festival DSAT behoeft niet te verdwijnen

  Uiteraard heeft D66 begrip voor de teleurstelling over het negatieve collegebesluit bij de stichting en bij veel betrokkenen en bezoekers van het festival. Wat D66 betreft hoeft het festival ook niet te verdwijnen.

  Artistieke inhoud niet door politiek beoordelen

  De fractie van D66 matigt zich geen deskundigenoordeel aan en prijst het college dit ook niet te doen. Het staat een ieder vrij om een eigen oordeel te hebben maar van het stadsbestuur mag verwacht worden dat deze zich op een deskundige wijze te laat adviseren.

  D66-eindoordeel afhankelijk van al dan niet goed handelen PvdA-wethouder Witbraad

  Dit voor wat betreft de artistieke inhoudelijkheid. Bij D66 bestaan onduidelijkheden of er procedureel goed gehandeld is. Vandaar dat ik afsluit met enkele vragen aan de wethouder.

  Afhankelijk van haar antwoorden, zal D66 besluiten of wij akkoord gaan met het niet toekennen van subsidie aan de Stichting de Stad als theater. Onze vragen zijn:

  1. Was het voor de stichting duidelijk, dat het advies dat in begin 2006 gevraagd is aan de commissie tezamen met de evaluatie van het festival in 2006 tot een negatieve beslissing tot subsidie verstrekking zou kunnen leiden? Kortom is er door de gemeente gewaarschuwd voor de mogelijke stopzetting van de subsidie als niet aan de toetsingscriteria zou worden voldaan, zo niet waarom niet en zo ja door wie, wanneer en op welke wijze is dit gedaan?

  2. Het Advies CSPP d.d. 6 maart 2006 inzake subsidie 2006 DSAT was ook negatief, maar de subsidie voor 2006 is toch verstrekt, gelet op late tijdstip van het advies. Is dit gecommuniceerd aan de Raad en DSAT? Zo ja, wanneer.

  3. Is de stichting de Stad als theater gehoord v?³?³r het opstellen van het advies van 29 november 2006 of kon men pas reageren n?¡ het vertrekken van het negatief advies van 6 december 2006? Indien het eerste het geval is graag aangeven wanneer en door wie.

  4. In de cultuurnota van 10/10/2005 staat, dat wij achter de formule van DSAT staan. Hoe valt deze zienswijze in de cultuurnota te rijmen met een negatief advies CSPP d.d. 6 maart 2006? (Nog geen 5 maanden later)


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.