CDA – Beginspraak van de Zwolse burgers.

Hoe ga ik in discussie?
Onderstaand ziet u de door de bezoekers gestelde vragen en antwoorden van de politieke partij. Bent u het hier niet mee eens of hebt u voor u geen bevredigend antwoord, vul dan onder "Schrijf reactie" uw naam, emailadres in en geef uw reactie in onder "Bericht". Daarna klikt op de knop "Verstuur reactie". That’s all.

Stelling/vraagstuk:
Afbraak van oude panden en moderne nieuwbouw in de binnenstad van Zwolle mist Beginspraak van de Zwolse burgers!

Bericht door Bert Dijkink, op 11 januari 2010 om 12:20
Ik zou graag van het CDA willen weten of zij net als ik bespeuren dat er een ommekeer is in denken over het architectonisch beheren van een historisch kleinschalig binnenstadje als de onze..  
Dat het ongelimiteerd neerplanten van moderne bouwsels in ons historische stadshart onverstandig en niet meer van deze tijd is?  
Dat een zo origineel mogelijke stedenbouwkundige samenhang van een middeleeuwse stad een publiekstrekker van formaat is?  
Dat de door belangengroepen en burgerij gevoerde oppositie niet langer door de politiek genegeerd kan worden.  
En dat er buiten de kleine binnenstad die slecht 5 % van het totale gemeente oppervlak beslaat, voldoende gelegenheid is voor het uiten van hedendaagse en moderne archtectuur.  
Namens de Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle  
Bert Dijkink 
 
Beste Bert,
Het CDA is voor passend bouwen in de binnenstad en het – waar mogelijk – herstellen van bouwfouten in de laatste decennia.
Overigens herkennen wij, hoewel er ‘miskleunen’ zijn, niet het ‘ongelimiteerd neerplanten van moderne bouwsels’. Verder is het de vraag wat ‘zo origineel mogelijk is’. Welke eeuw neem je dan als uitgangspunt? In alle eeuwen zijn er aanpassingen verricht, gebouwen vervangen, straten verlegd, afhankelijk van de nieuwe gebruikersvragen. Het CDA is dus niet voor ‘historiseren’ van de binnenstad (geen openluchtmuseum) maar wel ‘passend bouwen’ en het ondersteunen van eigenaren bij het behoud en onderhoud van hun monument.
Mee eens dat hedendaagse en moderne architectuur beter buiten de gracht past, hoewel hier en daar kleinschalig ook binnen de stad soms iets moet kunnen. Elke eeuw heeft steeds z’n eigen kenmerken aan de binnenstad toegevoegd. Dat mogen wij ook, met respect voor de enorme historische waarde van de binnenstad.

Zie ook ons verkiezingsprogramma: http://www.cdazwolle.nl/upload/files/dl_1259410803.pdf 

Bericht door Snuffel, op 11 januari 2010 om 22:22
Vindt het CDA dat inspraak van de Zwolse burger in de gemeente Zwolle voldoende geregeld is en dat er terdege met deze inspraak rekening wordt gehouden?

Beste Snuffel,
Er wordt steeds meer rekening gehouden met de inbreng van burgers/belanghebbenden. Het CDA is zeer actief aan de slag gegaan met het woord ‘beginspraak’. Dus nog vóór dat de officiële inspraak begint volgens bv. de wet op de Ruimtelijke Ordening, worden alle belanghebbenden betrokken bij het ontwerpproces en het op elkaar afstemmen van de diverse – soms tegenstrijdige – belangen. De einduitkomst is dan vaak een compromis, waarin dan maximaal rekening gehouden is met de diverse belangen.
Uiteindelijk moet een overheid wel knopen doorhakken, daarover communiceren en het beleid uitvoeren, ook al is niet iedereen tevreden. Tenslotte is hiervoor ooit een overheid bedacht.
Helaas wordt ‘beginspraak’ nog niet in alle dossiers goed toegepast en worden burgers/bedrijven nog wel eens overvallen met plannen.

Bericht door Gezellig, op 11 januari 2010 om 23:10
Luistert de Zwolse gemeenteraad wel/niet voldoende naar het geluid van haar inwoners ? Waaruit blijkt dit (concrete voorbeelden) ?

Beste Gezellig,
(Gezellige naam!) Het CDA vindt dat het luisteren naar het geluid van de inwoners steeds beter gaat. Er zijn vaker ‘stadsdebatten’ of ‘ontwerpfestivals’ rond bepaalde thema’s. Of  ‘gesprekken met het veld’, bijvoorbeeld cultuur/welzijns/sportorganisaties, bedrijven, onderwijsorganisaties etc. etc. Bij het schrijven van belangrijke beleidsdocumenten wordt altijd een periode ingelast waarin inspraakreakties kunnen worden gegeven. De gemeente motiveert per reaktie waarom iets wel of niet wordt overgenomen. Als iemand het er toch niet mee eens is kan ook contact gezocht worden met politieke partijen in de gemeenteraad, om een bepaald belang nog eens onder de aandacht te brengen.
De gemeente moet de soms tegenstrijdige belangen tegen elkaar afwegen en zo goed mogelijk naar het algemeen belang kijken. De inwoners moeten de argumenten van de gemeente(raad) goed kunnen volgen. Daarom vinden vergaderingen in de openbaarheid plaats.
Uiteindelijk beslist de gemeenteraad (=volksvertegenwoordiging!) bij meerderheid van stemmen.

Lees voor reageren de voorwaarden.

Artikel delen:
Reacties 30
 1. Hallo CDA,

  De laatste jaren hebben een aantal zaken ervoor gezorgd dat de burger ontevreden was over een aantal plannen (Kubus / glazen engel), ook hier op Weblog Zwolle. De betrokkenheid van burgers kan een stuk beter.
  Hoe gaat u dat de komende 4 jaar veranderen?


  ⚠️ Meld

 2. Beste Marjan,
  Het CDA wil stevig verder werken aan de nieuwe werkwijze die we ‘samen maken we de stad’ en ‘beginspraak’ noemen. Daarin worden belangen op elkaar afgestemd en meningen uitgewisseld voordat er besluiten worden voorbereid. De gemeente scoort nog niet in alle dossiers een 10. Overigens zal het ook nooit lukken om iedereen tevreden te krijgen, maar er moet wel meer afstemming plaatsvinden met het algemene gevoel van de Zwollenaren.


  ⚠️ Meld

 3. (ik zit gewoon met een wethouder te chatten…. 😉 )

  De logische vervolgvraag is dan: waar gaat u verbeteringen aanbrengen, zodat het rapportcijfer van een 6 naar een 8 kan?


  ⚠️ Meld

 4. (Wethouders zijn ook maar gewone mensen met best wel een bijzondere baan hoor…;))
  De afgelopen jaren zijn er al veel zaken veranderd. Er wordt beter overlegd met omwonenden bij groot onderhoud aan groen en wegen, er zijn ontwerpfestivals geweest in Prinsenpoort en Bagijneweide, er zijn talloze informatieavonden, klankbordgroepen, begeleidingscommissies, in de Kamperpoort een ‘Raad van Toezicht’ van bewoners etc.
  In dossiers waar ik bij betrokken ben, zoals de Herberg en de tijdelijke voorziening voor verslaafden aan de Oostzeelaan, wordt veel tijd gestoken in communicatie en afstemming van belangen. Het tijdig maken van gezamenlijke afspraken wordt gewaardeerd merk ik, ondanks dat men zelf doorgaans niet voor zo’n voorziening in de buurt zou kiezen.
  De rapportcijfers van de burgers voor dienstverlening zien we de laatste jaren gestaag stijgen. Maar… ’t kan nog beter.


  ⚠️ Meld

 5. Het woord ‘beginspraak’ wat ik al noemde is de fase die voorafgaat aan de meer formele ‘inspraak’, de procedure waarbij mensen ‘zienswijzen’ en ‘bezwaren’ kunnen indienen. Dan ligt er eigenlijk al een besluit, waar mensen nog iets van kunnen vinden. Wij vinden het belangrijk dat er, vóórdat er een (voorgenomen) besluit is, al overlegd is met belanghebbenden/betrokkenen. Zo kan een gezamenlijk plan ontstaan of hebben mensen op z’n minst ideeën kunnen inbrengen in de planvorming. Dat vergroot het draagvlak voor besluitvorming en vermindert bezwaren of ‘gedoe’ dat de communicatie niet goed geweest zou zijn.
  Is dit antwoord op je vraag?


  ⚠️ Meld

 6. Collegeleden en raadsleden moeten altijd oppassen niet zelf de deskundige te gaan uithangen of te gaan bepalen wat mooi of lelijk is. Daarom is er een commissie van deskundigen benoemd (Welstandscommissie) die dit soort zaken bespreekt en het college adviseert. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar. Het CDA is er voor om de invloed van de inwoners van Zwolle op de besluitvorming te vergroten. Een deskundigenoordeel sluit niet altijd aan op ‘het Zwolse gevoel’ merken wij. Daarom staat in ons verkiezingsprogramma dat wij een aantal zaken willen heroverwegen m.b.t. Welstandscommissie en welstandsnota.
  Dan over de kubus: die staat er nog niet (en dat vind ik niet erg;D)


  ⚠️ Meld

 7. Hallo,
  Een aantal partijen willen de geplande bruggen over de gracht aanleggen en een aantal afblazen. Wat is uw keuze, en wat vindt u ervan dat veel mensen uit Zwolle die bruggen niet nodig vindt?


  ⚠️ Meld

 8. Is dat een slip of the tongue, dat u de Kubus eigenlijk ok niet leuk vindt? Er gaat zelfs een gerucht dat de hele bouw van die Kubus niet doorgaat. Van Boven zag ik deze week hier schrijven dat het ene een ander financieel gat moet dichten. Later dacht ik, dat dat toch niet de bedoeling kan zijn.


  ⚠️ Meld

 9. Beste Leo,
  De brug over de Achtergr8 is wel nodig voor een goede verbinding tussen de opgekalefaterde P-garage Diezerpoort. Is ook handig voor de bezoekers van de Spiegel. En korte looproutes tussen de P-garages en de binnenstad zijn zeer gewenst. Het is al lastig genoeg om het centrum autoluw te maken, terwijl veel automobilisten het liefst pal voor elke winkel willen staan. Voor de Rodetorenbrug is het CDA nooit enthousiast geweest, maar ziet wel het belang van een goede loopverbinding tussen de economisch belangrijke route Diezerstraat-Grote Markt-Melkmarkt-nieuwe P-garage Katwolderplein.
  Wat ons betreft is het dan ook echt klaar met de bruggen. Dan hebben we er genoeg.


  ⚠️ Meld

 10. Dit ben ik niet met u eens:

  De brug over de Achtergr8 is wel nodig voor een goede verbinding tussen de opgekalefaterde P-garage Diezerpoort.

  Ik kom wekelijks in P-diezerpoort en loop gewoon over de bestaande brug naar het centrum. Ik snap echt de meerwaarde van die nieuwe braug niet. Dat moet vast iets te maken hebben met die nieuwe Kubus of een flinke lobby van de Spiegel of (nog beter) Jonnie Boer. Die laatste kan goed babbelen met Dooremolen.


  ⚠️ Meld

 11. ‘Tuurlijk kun je ook over de bestaande brug. Vanuit ‘gezondheidsbeleid’ is een stukje omlopen ook helemaal niet zo verkeerd. Maar, naast het belang van de Spiegel, is het voor de lange termijn voor de ontwikkeling van het Noordereiland goed als er een veilige looproute ontstaat. Die is dan comfortabeler dan de huidige. Het Noordereiland is tenslotte nog niet klaar. De lokatie naast de Spiegel is bv. ook genoemd voor een vernieuwd Hedon, hoewel het CDA van mening is dat daar op de korte termijn geen geld voor is (tenzij nog meer dan nu al nodig is bezuinigd wordt op allerlei voorzieningen in de stad, en dat willen we niet).


  ⚠️ Meld

 12. Dus, als er een stevige lobby door Boer of Van Honk gevoerd wordt springt de gemeente in het gelid? Daar zou juist Beginspraak toegepast moeten worden denk ik dan.


  ⚠️ Meld

 13. Nee hoor, er is wel overleg maar het is natuurlijk niet zo dat een culinaire en een culturele ondernemer bepalen wat de gemeente bouwt. Er zitten uitgebreide analyses achter over het economisch functioneren van de binnenstad, autoluw maken van de binnenstad (denk aan het opknappen van het Broerenkerkplein, mooi of niet?) en het voorzien van de ring rond de binnenstad van goede parkeeroplossingen. Het is niet zo dat daar nog nooit over gesproken is met de bevolking, daar zijn heel wat stadsdebatten, klankbordgroepen over geweest, gesprekken met binnenstadsondernemers/bewoners, belangengroeperingen etc. Het zal niet lukken om altijd iedereen op een lijn te krijgen. Daarom weegt de gemeenteraad uiteindelijk belangen af en maakt keuzes, zo ook met de bruggen. Het staat iedereen vrij om raadsfracties/raadsleden te benaderen om standpunten te beïnvloeden.


  ⚠️ Meld

 14. Het Noordereiland is tenslotte nog niet klaar. De lokatie naast de Spiegel is bv. ook genoemd voor een vernieuwd Hedon, hoewel het CDA van mening is dat daar op de korte termijn geen geld voor is (tenzij nog meer dan nu al nodig is bezuinigd wordt op allerlei voorzieningen in de stad, en dat willen we niet).

  Kunnen we met aanleg van de brug gewoon wachten tot de beslissing over wat er met het eiland gaat gebeuren definitief is.

  Want wanneer het zo is dat de aanleg alleen bedoeld is voor de bezoekers van de spiegelis het onzin, dat kleine stukje omlopen, of hebben de nieuwe ondernemers in het Flevogevouw (o.a. Old Vic) al te horen gekregen dat de brug aangelegd gaat worden


  ⚠️ Meld

 15. Dag Leo.
  @Cees: Wethouder Alida Kastelein is druk bezig met het Noordereiland, ook met het dossier kubus. Eventueel nieuws zal zij melden.


  ⚠️ Meld

 16. @Ingrid Ik snap je vraag maar de besluitvorming heeft, na een lang traject, al plaatsgevonden in de gemeenteraad. En het belang van een brug is dus breder dan alleen de Spiegel omdat er meer voorzieningen zijn en komen op het Noordereiland. In feite betrek je het Noordereiland beter bij de stad door het creëren van nieuwe mogelijkheden voor looproutes. Maar goed, meningen over nut en noodzaak kunnen en mogen verschillen.


  ⚠️ Meld

 17. Beste heer Dannenberg, onlangs was U in het nieuws met dhr. v.d. Sar,
  blinde boer die problemen had met het UWV. Dit was omdat U volgens mij welzijn in de portefeuille heeft. Wat is er aan vervolg begeleiding door de instantie’s na deze uitzending.


  ⚠️ Meld

 18. @Ingrid
  Zoals uit een vervolguitzending van Netwerk bleek is de gemeente bijzonder intensief bij het vervolgtraject betrokken. Hoewel de gemeente niet over UWV-uitkeringen gaat vervullen we wel een regierol in het bijeen roepen van alle betrokkenen om samen aan 1 plan te werken.


  ⚠️ Meld

 19. Dag allemaal, bedankt voor de goede, soms scherpe, vragen.
  Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk te beantwoorden.
  Goede verkiezingen op 3/3 toegewenst (ook een beetje voor onszelf:D:D)


  ⚠️ Meld

Reageer