Kritiek VVD Zwolle op criterium bijstand voor immigranten

Zwolle – De VVD-fractie Zwolle wil de criteria voor het aanvragen van een bijstandsuitkering aanscherpen om zo misbruik te voorkomen. In de Wet Werk en Bijstand is opgenomen dat bijstand slechts kan worden verstrekt aan personen die een duurzame band met Nederland hebben.* Daarnaast is in het Vreemdelingenbesluit vastgelegd dat het beroep op een uitkering gevolgen kan hebben voor het verblijfsrecht.** Uit een rapport van de Inspectie voor Werk en Inkomen blijkt echter dat sinds de invoering van deze wet niet één verblijfsvergunning om deze reden is ingetrokken.   

Mensen die pas enkele jaren in Nederland zijn, kunnen, zelfs als ze nooit belasting betaald hebben, in de praktijk desnoods levenslang een uitkering ontvangen. Dit is onacceptabel wat de VVD betreft. Het criterium van de "duurzame band met Nederland" moet dus duidelijker worden ingevuld. Zo zouden immigranten de Nederlandse taal moeten beheersen alvorens zij aanspraak kunnen maken op een sociale uitkering. VVD: "De Bijstandsuitkering is bedoeld als een tijdelijke voorziening voor mensen die tijdelijk niet in de gelegenheid zijn te werken in verband met baanverlies. Deze mensen moet een perspectief geboden worden op betaald werk. Het beheersen van de Nederlandse taal is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor het verkrijgen van een baan. Daarom kan het niet zo zijn dat wij accepteren dat mensen in de bijstand niet worden verplicht om de Nederlandse taal te beheersen."


De VVD Zwolle wil daarom inventariseren op welke manier de gemeente Zwolle omgaat met het criterium van de duurzame band met Nederland en zo mogelijk maatregelen nemen om mensen in de bijstand die de Nederlandse taal niet machtig zijn te verplichten op taalcursus te gaan.

Daarover heeft de VVD de volgende vragen en zijn zij voornemens de uitkomsten van deze vragen aan te bieden aan de Tweede Kamerfractie om op landelijk niveau te kijken op welke manier de wet op de Bijstand verder aangescherpt kan worden.

 1. Hoeveel mensen zonder Nederlandse nationaliteit ontvangen in de gemeente Zwolle een WWB-uitkering?
 2. Hoe wordt er invulling gegeven aan art. 3.4 Vreemdelingenbesluit en art. 11 WWB die aangeven dat aangetoond moet worden dat sprake moet zijn van een duidelijke band met Nederland en dat anders de verblijfsvergunning beëindigd kan worden c.q. geen recht op een WWB-uitkering bestaat?
 3. In hoeveel gevallen is een WWB-uitkering geweigerd omdat geen aantoonbare band met Nederland bestaat?
 4. Hoeveel van de niet-Nederlanders met een WWB-uitkering heeft een inburgeringscursus afgerond? Hoeveel daarvan hebben taalniveau A2 of hoger behaald?

Indien geen inburgeringscursus is afgerond, waaruit blijkt dan de band met Nederland?

* Deze voorwaarde kan worden afgeleid uit art. 11 WWB (“de hier te lande woonachtige vreemdeling”). In de bestaande jurisprudentie (zie ook pagina 7 van de nota arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid) wordt ‘woonachtig’ uitgelegd als een ‘duurzame band’ met Nederland, ofwel het hebben van het ‘maatschappelijk middelpunt’ van het leven hier (en niet in het buitenland).


** Zie artikel 3.4 van het Vreemdelingenbesluit: "Een beroep op de publieke middelen kan in ieder geval gevolgen hebben voor het verblijfsrecht, indien de verblijfsvergunning is verleend onder één van de beperkingen, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met r, en het derde lid. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over deze beperkingen."

Namens VVD Zwolle fractie

Aly van der Vegte

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Kort samen gevat:
  We kunnen inmiddels niet Jan en alleman meer voorzien van een bijstandsinkomen?
  Over de bodem van de schatkist wordt al geschraapt, dat is wel bekend.

  Maar is het verhaal over het (deels) beheersen van de Nederlandse taal nu zo relevant dat zoiets ineens kans op werk geeft??
  Daar geloof ik (vooral in deze tijd) echt niets van!

  In de USA betekent een -aantoonbare band- zoiets als dat een immigrant in het land investeert door een bedrijf te beginnen.
  Kinderen van ex NL boeren van nu bv. 19 jaar (die als baby binnenkwamen) moeten alsnog vertrekken als ze geen investering doen.
  Ze kunnen bv. ook geen rijbewijs halen.
  Dat is een andere kant en wel erg hard gesteld.

  Onze centjes zijn op en wat nu?


  ⚠️ Meld

 2. Dit is niet voor de gemeentepolitiek, maar voor de landelijke.

  Wat mij veel meer tegenstaat is dat mensen die een verblijfsvergunning aangevraagd hebben NIET kunnen/mogen deelnemen aan de maatschappij op gebied van werken.
  Sommigen zijn genoodzaakt jaren in een AZC te verblijven en enkel recreatieve bezigheden te bezigen. Geef de mensen een vuilniszak/prikker en laat ze de gemeente schoonmaken. (voorbeeld) Maar dat mag dus niet van vadertje staat?


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.