Prestatiecontract gemeente Zwolle en FC Zwolle

Zwolle – Burgemeester en wethouders hebben de voorwaarden vastgesteld waaraan FC Zwolle moet voldoen voor de garantstelling die de gemeente afgeeft voor de voetbalclub. FC Zwolle moet volgens het prestatiecontract de komende jaren een aantal duidelijke afspraken nakomen op het gebied van financiële voorwaarden en rapportage aan de gemeente. Bovendien moet FC Zwolle haar rol als maatschappelijke organisatie en (sport)ambassadeur van de stad waarmaken. De gemeenteraad stemde maandag 8 februari in met een garantstelling voor FC Zwolle. De club kan met die garantstelling bij een bank een lening van maximaal een miljoen euro afsluiten. 

19-02-2010_gemeentegarantie_fc_zwolle_2.jpg

De raad heeft bepaald dat als onderlegger voor de garantstelling een prestatiecontract wordt afgesloten waarin staat hoe de voetbalclub de komende jaren (financiële) verantwoording aflegt en welke (maatschappelijke) acties van FC Zwolle verwacht worden als tegenprestatie. FC Zwolle kan met de lening die de club zelf afsluit de komende jaren haar financiële positie versterken. De garantstelling wordt de komende competitieseizoenen steeds afgebouwd met 200 duizend euro: aan het einde van het seizoen 2014-2015 is de garantstelling afgelopen. FC Zwolle rapporteert elk kwartaal de exploitatiecijfers, de begroting en de liquiditeitsprognose aan de gemeente. Jaarlijks legt de club een accountantsverklaring en het volledige accountantsrapport, inclusief managementletter, voor aan de gemeente. Bij flinke afwijkingen in de begroting (vanaf 10 procent) of bij grote uitgaven wordt er overlegd met de gemeente.

FC Zwolle is al op vele fronten maatschappelijk actief, maar het prestatiecontract voor de garantstelling geeft de komende jaren heel duidelijk aan wat van de club verwacht wordt aan inzet voor de (breedte)sport in de regio. Het gaat dan bijvoorbeeld om het geven van clinics, het ontvangen van amateurverenigingen, het organiseren van thema-avonden en betrokkenheid bij allerlei sportactiviteiten en gastlessen in buurten en scholen. Extra aandacht is er daarbij voor de gehandicaptensport.

Indien FC Zwolle zich niet houdt aan de afspraken in het prestatiecontract, dan vervalt de garantstelling voor de resterende periode.

 

Prestatiecontract:

De gemeente Zwolle, vertegenwoordigd door de burgemeester de heer drs. H.J. Meijer, handelend ter uitvoering van het raadsbesluit van 8 februari 2010, hierna te noemen “de gemeente”

en

de stichting F.C. Zwolle, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer A. Visser en RvC- lid dhr. R. Kooijman, hierna te noemen “FC Zwolle”

overwegende dat

FC Zwolle deelneemt aan de betaald voetbalcompetities van de KNVB en in dat kader een betaald voetbalorganisatie is;

FC Zwolle middelen nodig heeft om de sterk fluctuerende kredietbehoefte op te kunnen vangen en om aan de eisen van de speellicentie van de KNVB te kunnen voldoen;

de gemeente van mening is dat een betaald voetbalorganisatie van wezenlijk belang voor het maatschappelijk belang in de stad Zwolle is en FC Zwolle een ambassadeursfunctie voor de stad vervult;

FC Zwolle voorziet in een behoefte voor inwoners van de gemeente Zwolle aan passieve recreatie door voetbal van een relatief hoog en professioneel niveau te kunnen meemaken en aanhangen:

de gemeente op 8 februari 2010 aan FC Zwolle een garantiestelling tot 1 juli 2015 heeft verstrekt;

deze garantiestelling wordt verstrekt op grond van het Nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen. Deze regeling is gebaseerd op de Tijdelijk communautaire kaderregeling inzake steun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (PbEU 2009, C16). Het op grond van paragraaf 2.1 (2), derde streepje van het voornoemd nationaal kader bepaalde steunbedrag, bedraagt € 100.000, zijnde 10% van de garantiestelling;

FC Zwolle bereid is als tegenprestatie deel te nemen aan projecten in het kader van de sportstimulering, de breedtesport en andere bestaande en nieuwe projecten op sociaal, cultureel en maatschappelijk belang, dan wel zelf actief projecten aan de inwoners van de gemeente Zwolle in dit kader aanbiedt;

De gemeente en FC Zwolle ter uitwerking van voornoemd raadsbesluit de voorwaarden waaronder deze garantiestelling wordt verleend en de door FC Zwolle te leveren tegenprestaties nader wensen te regelen en daarbij de gemaakte afspraken wensen vast te leggen.

zijn het volgende overeengekomen

Hoofdstuk 1 Garantstelling

1.De gemeente stelt zich ten opzichte van de bank xxxxxxxxxxxx, garant voor de eventuele betalingsachterstanden van FC Zwolle, één en ander overeenkomstig het raadsbesluit van 8 februari 2010, dat als bijlage 1 van deze overeenkomst is gevoegd.

2.De gemeente stelt zich met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst garant voor een bedrag van maximaal € 1.000.000. De garantstelling wordt jaarlijks afgebouwd tot nul met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.

3.De hoogte van de garantstelling is aflopend. Dat betekent dat het rekening-courant krediet en de bijbehorende garantiestelling zal worden verlaagd als volgt:
heden tot 1-7-2011 seizoen 2010/2011 € 1.000.000
1-7-2011 tot 1-7-2012 seizoen 2011/2012 € 800.000
1-7-2012 tot 1-7-2013 seizoen 2012/2013 € 600.000
1-7-2013 tot 1-7-2014 seizoen 2013/2014 € 400.000
1-7-2014 tot 1-7-2015 seizoen 2014/2015 € 200.000
vanaf 1-7-2015seizoen 2015/2016€ 0

4.In artikel 3 is de minimale afname van de garantstelling weergegeven. De afbouw wordt in ieder geval versneld bij de volgende genoemde omstandigheid:
Bij verkoop van spelers zal 50% van de netto verkoopwaarde, zijnde het bedrag dat FC Zwolle bij verkoop van een speler ontvangt na aftrek van percentages aan voetbalmakelaars, ander belanghebbende partijen en de verkochte speler als afbouw van de garantstelling worden ingebracht. Dit bedrag wordt naast en bovenop de geldende afbouw, genoemd in artikel 3, in mindering gebracht op de kredietlimiet.

Hoofdstuk 2Financiële verantwoording en rapportages

5.FC Zwolle heeft op 15 januari 2010 een strategisch en tactische beleidsplan als toekomstvisie gepresenteerd. Dit plan is bij deze overeenkomst gevoegd en worden geacht hiervan deel uit te maken. Het plan en de daarvan deel uitmakende financiële rapportage zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst taakstellend. Alle rapportages, meldingen, wijzigingen of aanvullingen worden door de gemeente beoordeeld op basis van dit plan en deze rapportage.

6.FC Zwolle rapporteert per kalenderkwartaal aan de gemeente. Deze rapportage bestaat uit de exploitatiecijfers, de begroting en de liquiditeitsprognoses. Tevens bevat de rapportage een analyse van de afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de begroting voor die posten waarvan de afwijking meer dan 10% en minimaal € 100.000,– bedraagt.
De kwartaalrapportages worden voor de 15e van de maand volgend op het kwartaal bij de gemeente ingediend. De eerste rapportage wordt voor 15 april 2010 ingediend. De gemeente beoordeelt de rapportage op basis van het aflossingsplan en de financiële rapportage als bedoeld in de artikel 5.

7.FC Zwolle dient haar begroting voorafgaand aan een nieuw seizoen niet alleen door de KNVB, maar ook door de gemeente Zwolle te laten goedkeuren.

8.FC Zwolle zal per kwartaal de stand van de cash flow bepalen. Afwijkingen van meer dan 10% ten opzichte van de vastgestelde liquiditeitsbegroting en op afzonderlijke, substantiële begrotingsposten dienen onverwijld- voordat de verplichting of maatregel van kracht wordt – eerst voor goedkeuring voorgelegd te worden aan de gemeente. De gemeente beoordeelt deze melding op basis van het aflossingsplan en de financiële rapportage als bedoeld in de artikel 5.

FC Zwolle zal de gemeente onverwijld melden indien aanvraag van surseance van betaling dan wel aanvraag voor faillissement wordt gedaan.

9.FC Zwolle laat jaarlijks een accountantsverklaring, het volledig accountantsrapport inclusief managementletter opmaken en zendt deze zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór 15 oktober van het kalenderjaar naar de gemeente. De gemeente beoordeelt de verklaring op basis van het beleidsplan en de financiële rapportage als bedoeld in de artikel 5.

10.FC Zwolle zal over eventuele investeringen boven een bedrag van € 50.000 vooraf overleg met de gemeente plegen. Dit overleg zal in ieder geval plaatsvinden bij de aankoop van niet transfervrije spelers en trainers en investeringen in de huidige accommodatie.

11.Aanpassingen in premiestelsel en maatregelen welke t.o.v. de goedgekeurde begroting leiden tot stijgingen in totale salariskosten zullen vooraf met de gemeente worden overlegd.

12.FC Zwolle zal voor zijn betalingsverkeer uitsluitend zaken doen met de in artikel 1 genoemde bank met ingang van uiterlijk 1 juli 2010.

Hoofdstuk 3Prestatieafspraken

Als tegenprestatie voor de garantstelling als bedoeld in hoofdstuk 1, verplicht FC Zwolle zich tot het deelnemen aan of aanbieden van maatschappelijke projecten en projecten voor sportstimulering. Deze verplichting betreft niet alleen de specifiek genoemde projecten in dit prestatiecontract, maar ook voor nog op te starten projecten in dit kader. Om structuur aan te brengen in de maatschappelijke projecten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de maatschappelijke beleidsterreinen van de gemeente Zwolle.
De maatschappelijke rol van FC Zwolle moet van een goede structuur worden voorzien, zodat projecten of acties ook doorgang vinden op het moment dat medewerkers of vrijwilligers FC Zwolle verlaten of door ziekte (tijdelijk) afwezig zijn. Daarnaast zal een goede structuur ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om te beoordelen of FC Zwolle moet beginnen aan een nieuw maatschappelijk project of actie, tevens moet het zorgen voor transparantie voor betrokkenen.

Naast de in dit hoofdstuk specifiek benoemde prestaties zal FC Zwolle desgevraagd een rol kunnen spelen in diverse maatschappelijke activiteiten die door of in samenwerking met de gemeente en andere partijen worden georganiseerd. Hierin passen ook prestaties die onderdeel uitmaken van gesubsidieerde activiteiten die vanuit gemeentelijk beleid in de meest brede zin van het woord worden gestimuleerd.

Sport
FC Zwolle zet haar kennis in ten behoeve van de breedtesport in het algemeen en het voetbal in het bijzonder. Deze kennis kan uiteenlopen van voetbaltechnische zaken tot aan EHBO en/of blessurepreventie.

13.FC Zwolle zal ten minste 12 keer per jaar een clinic geven aan de jeugd van een amateurvereniging uit Zwolle of de regio, bedrijven (sponsoren) of scholen. Hiervan worden minimaal 3 clinics georganiseerd voor een onderwijsinstelling voor het speciaal onderwijs.

14.Bij elke thuiswedstrijd nodigt FC Zwolle een amateurclub uit Zwolle of regio uit om 10 ballenjongens/-meisjes te leveren. De betreffende club krijgt daarbij een ruim aantal vrijkaarten om met (een deel van) de jeugdafdeling de betreffende thuiswedstrijd te bezoeken.

15.FC Zwolle organiseert en faciliteert minimaal één keer per jaar een activiteit gericht op kennisuitwisseling tussen topsport en breedtesport door bijvoorbeeld een thema-avond en/of demonstratietraining t.b.v. technisch jeugdkader of medisch kader van amateurverenigingen in Zwolle of de regio.

16.FC Zwolle zal voor de thuiswedstrijden van FC Zwolle 50 jeugdleden van amateurverenigingen uit Zwolle of de regio uitnodigen om een wedstrijd te bezoeken. Van elke vereniging mag 1 jeugdlid tevens deelnemen aan de activiteit die in voorkomende gevallen tijdens de rust van de wedstrijden plaatsvindt.

17.FC Zwolle zal zich inspannen om in samenwerking met Landstede, de KNVB en hoofdklassers uit de regio een Regionaal Jeugd Opleidingscentrum op te starten waarin talenten uit Zwolle en de regio geplaatst gaan worden. Doelstelling is om deze spelers op te leiden tot profvoetballer en uiteindelijk met een regionaal herkenbaar elftal profvoetbal te spelen. Deze verbondenheid met de regio moet leiden tot talentherkenning en talentvorming op voetbalgebied.

18.Jaarlijks organiseert Stichting Sportservice Zwolle het schoolvoetbaltoernooi waarvan de finale in het stadion wordt gespeeld. Tijdens de voorrondes, die gespeeld worden op de sportparken in Zwolle, levert FC Zwolle op verzoek van de organisatie éénmalig spelers die tijdens de voorrondes optreden als scheidsrechter.

Welzijn
FC Zwolle zet zich actief in m.b.t. activiteiten die door o.a. Sportservice Zwolle worden georganiseerd op wijkniveau. FC Zwolle zal tevens meedoen aan maatschappelijke initiatieven met als doel om achterstandsgroepen uit hun isolement te halen.

19.FC Zwolle verplicht zich tot deelname aan maximaal 3 buurtsportprojecten en/of het ambulant jongerenwerk door op verzoek spelers en trainers van FC Zwolle beschikbaar te stellen voor verschillende activiteiten, zoals het openen van een nieuw complex of een toernooi.

20.Conform de overeenkomst tussen de Cruyff Foundation, gemeente Zwolle en FC Zwolle levert FC Zwolle een structurele bijdrage aan de door Stichting Sportservice Zwolle georganiseerde activiteiten op het Cruyff Court FC Zwolle veld aan de Palestrinalaan in Zwolle.

21.FC Zwolle participeert in de organisatie van de Dutch Homeless Cup in Zwolle en is daarbij ook aanwezig. Ter voorbereiding op en promotie van het toernooi speelt FC Zwolle een oefenwedstrijd tegen het Zwolse team en/of verzorgt een clinic aan de spelers.

22.FC Zwolle onderschrijft het beleid en het uitstralen daarvan op het gebied van alcohol en jeugd. Dit betekent in ieder geval het leveren van een substantiële bijdrage aan het project “minder drank, meer scoren” gericht op het in gang zetten van een bewustwordingsproces dat alcoholgebruik onder jongeren schadelijk is. Daarnaast richt het beleid zich op het voorkomen van alcoholgebruik van jongeren onder de 16 jaar en op het voorkomen van alcoholmisbruik van jongeren boven de 16 jaar binnen de eigen vereniging. Tevens dient FC Zwolle daar waar mogelijk andere verenigingen en partijen ondersteunen in dit alcoholmatigingsbeleid.

Zorg
FC Zwolle is ambassadeur van de gehandicaptensport in Zwolle. Op verzoek van organisaties die zich inzetten ter stimulering van de gehandicaptensport zal FC Zwolle ondersteuning bieden bij activiteiten.

23.FC Zwolle heeft elk jaar een week van de gehandicaptensport waarbij zij bijzondere aandacht vraagt voor de gehandicaptensport.

24.FC Zwolle verplicht zich om aan de leden van G-voetbalvereniging WRZV/de Boog 2 x per jaar een training te geven. Daarnaast wordt medewerking verleend aan één van de door deze vereniging georganiseerde toernooien in de vorm van het leveren van scheidsrechters, het spelen van een demonstratiewedstrijd en het aanwezig zijn bij de prijsuitreiking.

25.Tijdens de week van de gehandicaptensport worden er voorwedstrijden gespeeld in het stadion tussen G-voetballers. G-voetballers en andere gehandicapte sporters en scholen van het speciaal onderwijs mogen gratis de wedstrijd van FC Zwolle bezoeken. Daarnaast biedt FC Zwolle de gelegenheid om tijdens deze wedstrijd te collecteren voor de gehandicaptensport.

26.FC Zwolle bezoekt met regelmaat met een deel van de selectie langdurig zieke kinderen in de Isala klinieken en/of ziekenhuizen in de regio.

Onderwijs
FC Zwolle zoekt nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs op alle niveaus (basis; voorgezet; speciaal), zoals dat nu al is vorm gegeven in de samenwerking met Landstede.

27.FC Zwolle zet zich met haar spelers en trainers in als rolmodel bij de aanpak van maatschappelijke problemen zoals normen & waarden, gezondheid etc. FC Zwolle neemt hiervoor deel aan nog te organiseren projecten door het geven van gastlessen aan tenminste 20 basisscholen per jaar. In de lessen wordt daarbij ook aandacht besteed aan relevante onderwerpen m.b.t. het (prof)voetbal zoals vandalisme, racisme, pesten, fair play en tolerantie.

Algemeen
28.FC Zwolle neemt deel aan de beursvloer in Zwolle en/of regio. Hier worden maatschappelijke organisaties gekoppeld aan het bedrijfsleven. Uitkomst moet zijn dat FC Zwolle een aantal malen per jaar diensten op producten inzet om maatschappelijke organisaties iets te bieden.

Rapportage uitvoering prestaties

29.Ten aanzien van de prestaties als bedoeld in de artikelen 13 tot en met 28 rapporteert FC Zwolle twee keer per jaar over de uitvoering en de voortgang aan de gemeente. De rapportage over de eerste 6 maanden van het kalenderjaar wordt uiterlijk 15 juli van datzelfde kalenderjaar ingediend, de rapportage over de laatste 6 maanden van het kalenderjaar wordt uiterlijk 15 januari van het daaropvolgende kalenderjaar ingediend. Deze rapportage kan worden toegevoegd aan de kwartaalrapportages als bedoeld in artikel 6.

30.In onderling overleg kan op basis van de rapportage uit artikel 29 worden besloten om het prestatiecontract op onderdelen aan te passen c.q. nieuwe prestaties op te nemen.

Hoofdstuk 4Overige bepalingen

31.Indien FC Zwolle de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2 tot en met 12 van deze overeenkomst niet of onvolledig nakomt, vervalt de in artikel 1 genoemde garantiestelling voor de dan nog resterende kredietruimte met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling.

Indien de door FC Zwolle ingediende rapportages en het met FC Zwolle gevoerde overleg als genoemd in de artikelen 5 tot en met 12 redelijkerwijs aanleiding geeft om aan te nemen dat de garantstelling niet conform artikel 3 afgebouwd kan worden, dan zal FC Zwolle binnen een door de gemeente te stellen termijn een plan indienen op welke wijze dan wel met behulp van welke maatregelen zij de garantstelling conform artikel 3 zal afbouwen. Indien FC Zwolle geen plan indient dan wel dit plan onvoldoende zekerheid op afbouw van de garantstelling biedt, kan de gemeente de in artikel 1 genoemde garantiestelling voor de dan nog resterende kredietruimte met onmiddellijke ingang, zonder verdere ingebrekestelling laten vervallen.

Indien FC Zwolle de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 13 tot en met 29 van deze overeenkomst niet of onvolledig na kan komen, zal zij de gemeente hiervan onverwijld melding doen. FC Zwolle zal gelijktijdig met die melding aangeven op welke wijze en termijn zij voorstelt alsnog aan de verplichting te voldoen, dan wel welke alternatieve invulling van de verplichting zij voorstelt. De gemeente zal binnen twee weken na ontvangst van de melding aangeven of zij het voorstel van FC Zwolle accepteert. Indien FC Zwolle geen melding doet en/of geen voorstel doet voor het alsnog nakomen dan wel anderszins invullen van de verplichting, of indien de gemeente het voorstel niet accepteert, is FC Zwolle in gebreke en vervalt de in artikel 1 genoemde garantiestelling voor de dan nog resterende kredietruimte met onmiddellijke ingang.

32.Alle correspondentie betreffende deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden ter attentie van de gemeente Zwolle, eenheid Ontwikkeling, t.a.v. de heer B. Jeensma en de heer M. Pazie, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

33.Alle afspraken betreffende de garantiestelling en de prestatieafspraken of wijzigingen hierin moeten door de gemeente schriftelijk bevestigd worden. Indien niets op schrift is gesteld, geldt de tekst van deze overeenkomst.

34.Wijziging van deze overeenkomst is slechts mogelijk indien beide partijen hier schriftelijk mee ingestemd hebben. Mondelinge of elektronische communicatie tussen partijen kan niet tot wijziging of aanvulling van deze overeenkomst leiden.

35.Deze overeenkomst treedt niet in werking voordat de gemeente Zwolle een door FC Zwolle ingevulde en ondertekende verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (zoals bijgevoegd in bijlage A) heeft ontvangen.

36.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan de rechtbank te Zwolle.

Getekend in tweevoud te Zwolle op dd

De gemeente Zwolle,FC Zwolle,

H.J. Meijer, burgemeester

A. Visser, voorzitter

R. Kooijman, RvC- lid

Artikel delen:
Reacties 2

Reacties zijn gesloten.