Waterschap werkt in Zwolle aan watersysteem

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland werkt aan het op orde krijgen van het watersysteem. Watergangen worden heringericht om ruimte te geven aan water, er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en stuwen en gemalen worden vispasseerbaar gemaakt. Er bestaan verschillende beelden over hoe dit het beste bereikt kan worden en wat het betekent voor de inrichting van de watergangen in het landelijk gebied.

kaart_waterlichamen.jpg

Om meer inzicht te geven in de manier waarop het waterschap invulling wil en kan geven aan de opgaven is het boek ‘Veelzijdige varianten’ ontwikkeld. Het boek wordt gebruikt bij de vele Ruimte om te leven met waterprojecten waaraan het waterschap werkt. In het boek zijn verschillende varianten ontwikkeld, zowel voor smalle als brede waterlopen. Door de linker- en rechteroevers met elkaar te combineren, ontstaan verschillende varianten. Deze varianten kunnen grondeigenaren, gemeenten, pachters en belangenorganisaties een beeld geven wat de ideeën van het waterschap zijn als het gaat om herinrichting van watergangen. Met het boek kunnen medewerkers van het waterschap laten zien wat de opgaven betekenen voor de inrichting van een watergang en de aanliggende gronden. Dit moet bijdragen aan een betere beeldvorming van de opgaven en ook meer duidelijkheid voor de betrokkenen.

De varianten zijn geen doel op zich, maar moeten bijdragen aan de discussie en inzicht geven in de wijze waarop wateropgaven vorm gegeven kunnen worden. Wat voor soort inrichting uiteindelijk wordt gekozen, is afhankelijk van onder andere de wateropgaven, de wensen van de betrokkenen, de beschikbare grond en de wijze van onderhoud van de watergang.

Europese regelgeving

Het stelsel van waterlopen in West-Overijssel voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Om West-Overijssel nu en in de toekomst, onder andere door klimaatverandering, veilig en leefbaar te maken, moet het water de nodige ruimte krijgen. Waterschap Groot Salland gaat de komende jaren het watersysteem daarom stap voor stap aanpassen. Hiermee wordt voldaan aan landelijke en Europese regelgeving: ruimte voor water en voor natuurontwikkeling.

Ruimte om te leven met water

De komende jaren wil het waterschap invulling gaan geven aan Ruimte om te leven met water door ruim 30 belangrijke watergangen her in te richten. Om de projecten te kunnen uitvoeren zijn grote investeringen en veel grond nodig.

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken is medewerking van vele partijen zoals grondeigenaren/-gebruikers en diverse instanties nodig. Daarom worden zij door het waterschap vroegtijdig en bij de planvorming en uitvoering betrokken.

Meer info: http://waterschap.wesensit.com/

Artikel delen:
Reacties 9
 1. In de Kop van Overijssel….niet voor nixxx net buiten dit kaartje…..gaat een uniek baggerproject van start. Uniek gezien de grondsoorten en de natuurgebieden in NW-Overijssel. Dit vereist bijzonder materieel, inzicht en ervaring. Kolfje naar de hand van de waterschappen.


  ⚠️ Meld

 2. Ik hoop dat ze een keer iets gaan doen aan het water aan de Burgemeester de Vos van Steenwijklaan en het water achter de huizen aan de Hackfoortmarke! Dit is zo’n beetje het enige water in heel Zwolle-Zuid wat dermate bruin/geel is. Erg jammer! Het zou veel mooier kunnen zijn volgens mij!
  Waar kunnen we een voorstel indienen? 🙂


  ⚠️ Meld

 3. Nee, Zoals IJssel, Rijn, Maas etc zijn rijkswater. De stadsgrachten zijn van de gemeente. Maar als je 1 van beide instanties belt (werk zelf dus niet bij WGS anders had ik het natuurlijk met plezier en liefde nagevraagd) kunnen ze je vast zeggen wie voor dat water verantwoordelijk is.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.