Dorpsplan Wijthmen in zicht

Zwolle – Het dorpsplan Wijthmen is een stap dichterbij. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ingestemd met het Scenarioboek Wijthmen en met het voorkeursscenario dat daaruit voortvloeit voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp: verspreide bebouwing aangevuld met wonen in clusters. Het Scenarioboek is in nauwe samenwerking met de bewoners van Wijthmen tot stand gekomen. De volgende fase staat nu voor de deur: het uitwerken van het voorkeursscenario naar een concept Dorpsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Naar verwachting is dit na de zomer gereed. 

Het Scenarioboek schetst vier toekomstscenario’s: 1) wonen in clusters, 2) verspreide bebouwing, 3) lintbebouwing, 4) seniorenwoningen en zorgvoorzieningen. De vier scenario’s zijn het resultaat van een interactieve werksessie eind 2009 waaraan een dertigtal dorpbewoners hebben meegedaan. De gemeente heeft de scenario’s vervolgens getoetst aan de identiteit van Wijthmen en op haalbaarheid vanuit het oogpunt cultuurhistorie, milieu, beleid en financiering. De aangepaste scenario’s zijn breed besproken tijdens het dorpsdebat begin februari 2010. Discussiepunten daarbij waren: Wat zijn geschikte plekken voor zorgvoorzieningen? Hoe gaan we om met wegen en verkeer (N35, Kroesenallee)? Wat zijn geschikte woningbouwlocaties?

Voorkeursscenario

Tijdens het dorpsdebat blijkt dat het merendeel van de aanwezige dorpbewoners de voorkeur geeft aan verspreide bebouwing aangevuld met clusters. De meeste aanwezigen zien de zorgvoorzieningen het liefst geconcentreerd bij het Kulturhus. Het gros van de Wijthmeners wil dat de N35 zo zuidelijk mogelijk verlegd wordt en de Kroesenallee zo oostelijk mogelijk. Aan de slagHet voorkeursscenario is het resultaat van de scenariostudie en de uitkomsten van het dorpsdebat. Nader onderzoek en uitwerking is noodzakelijk om tot een concreet uitvoerbaar plan te komen. Een eerste stap daartoe wordt gezet op zaterdag 27 maart 2010.

Gemeente en bewoners werken deze dag aan de concretisering van het voorkeursscenario. De uitkomsten van deze werksessie dient als input voor het concept Dorpsplan en het uitvoeringsprogramma.  DorpsplanVoor Wijthmen wordt een dorpsplan opgesteld. De gemeente doet dit samen met de inwoners van Wijthmen, Herfte en Zalné. Het dorpsplan is een ontwikkelingsplan voor Wijthmens toekomst, waarin woningbouw, voorzieningen en een nieuw tracé voor de N35 een plaats krijgen. De identiteit en eigenheid van Wijthmen vormen dé leidraad voor verdere ontwikkelingen. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over het dorpsplan Wijthmen is te vinden op: www.dorpsplanwijthmenzwolle.nl

Artikel delen: